Р Е Ш Е Н И Е

                                  гр. Берковица 08.10.2012г.

                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Районен съд-Берковица, втори наказателен състав в открито съдебно заседание на четвърти октомври на две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Юлита Г.

 

при секретаря Т.Й. като разгледа докладваното от съдия Г. АНД № 330 по описа за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 

С Наказателно постановление № 208/03.07.2012г. на Началника на РУ”Полиция” -гр.Вършец, на С.Г.П. *** с ЕГН ********** е наложено административно наказание: ГЛОБА в размер на 20.00 лв., на основание чл. 81, ал.1,т. 4 от ЗБЛД.

 Недоволна от издаденото наказателно постановление е останала административнонаказаната, поради което го обжалва, с молба да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно. В съдебно заседание, поддържа жалбата.

 Въззиваемата страна РУ”П”- не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Доказателствата по делото са писмени и гласни.

 Съдът след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, във връзка с доводите и оплакванията в жалбата, приема за установено следното:

Подадената жалба е процесуално допустима-подадена е в законния срок, от имащо правен интерес лице, с необходимото по закон съдържание. Разгледана по същество, е ОСНОВАТЕЛНА.

На административнонаказаната е съставен АУАН № 208/17.06.2012г. за това, че на същата дата, около 11.50ч. в гр. Вършец по ул. ”И. Асен ІІ”, при извършена полицейска проверка, не представя документ за самоличност, с който да удостовери своята самоличност. В графа “възражения” нарушителят-жалбоподател не е написал такива.Нарушителят е отказал да подпише АУАН,нито да получи копие от него,като отказът не е оформен с подписа на един свидетел.АУАН е подписан единствено от актосъставителя и свидетеля по съставяне  на акта и констатиране на нарушението. Въз основа на Акта е издадено и Наказателно постановление, с което й е наложено съответното административно наказание.

В съдебно заседание свидетелите Б.Н.-актосъставител и И.Д. редовно призовани не се явяват и не сочат уважителни причини за неявяването си.

С оглед на установеното от фактическа страна, съдът намира, че в хода на административното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, което опорочава процедурата по съставянето на АУАН и атакуваното НП. Видно от АКТ за установяване на административно нарушение № 208/17.06.2012 г., въз основа на който е издадено НП № 208/03.07.2012 г. и чието съдържание е възпроизведено в последното, се установява,че нарушението за което е сакнционирана жалбоподателката се изразява в непредставяне на документ за самоличност по време на извършена полицейска проверка. За извършеното нарушение жалбоподателката е санкционирана на основание чл.81,ал.1,т.4 от ЗБЛД.

      Съдът намира, че е нарушен Чл. 27 от ЗАНН  , а именно че- «Административното наказание се определя съобразно с разпоредбите на този закон в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение .Което води до нарушение и на чл.57,ал.1, т.7 от ЗАНН – вида и размера на наказанието. В наказателното постановление –административно –наказващия орган ,неправилно е определил наказание глоба в размер на 20лв. ,какъвто не е предвиден в разпоредбата на чл.80,т.5 от ЗБЛД . Административно-наказателната отговорност е следвало да бъде определена, на основание чл. 80,  т. 5 от ЗБЛД. Съгласно разпоредбата на чл.81,ал.1,т.4 от ЗБЛД „ Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което: 4. е навършило 18 години и не е подало заявление за издаване на лична карта”,каквото нарушение жалбоподателката не е извършила.Същата е санкционирана за това,че при полицейска проверка не е представила документ за самоличност,което нарушение се санкционира на основание разпоредбата на чл.80,т.5 ,съгласно която „ Наказва се с глоба от 50 до 300 лв. лице, което:   5. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) не представи български личен документ при поискване от компетентните длъжностни лица;Като е определил адм. наказание за нарушението, така, както е описано в акта и наказателното постановление в рамките на чл. 81, ал. 1, т. 4, вместо в рамките на чл. 80, т.5 от с. з., адм. орган е постановил един незаконосъобразен адм. акт.

 Това  нарушение   а именно –неправилно определяне на административно- наказателната отговорност –като се определя наказание несъответсващо на извършеното  административно нарушение  ,според настоящия съд води да нарушаване правото на защита на жалбоподателя ,липса на яснота  въз основа на какво  е определено съответното наказание ,съответно в какво се изразява то и евентуално ангажиране от страна на същия на адекватната защита,след като е наясно с всички тези елементи,както на нарушението ,така и на наказанието.

На следващо място, съдът намира че не  се установява по несъмнен и безспорен начин наличието на виновно извършено от жалбоподателя административно нарушение, като въззиваемата страна не ангажира доказателства в подкрепа на установената в НП фактическа обстановка.Дори напротив отразената в АУАН и НП фактическа обстановка се обори от жалбоподателя чрез представяне на доказателства.Самата жалбоподателка,както и разпитаните в съдебно заседание по нейно искане свидетели твърдят,че на посочения в АУАН дата същата се е намирала в дома си в гр.София.Свидетелите категорично заявиха,че по никакъв повод същата не е пътувала през последните години до гр.Вършец.

Тоест така изброени и в своята съвкупност тези нарушения правят наказателното постановление ,издадено при съществени процесуални нарушения. Ето защо и по изложените съображения,  наказателното постановление  следва да бъде ОТМЕНЕНО .

Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбата е основателна, а издаденото наказателно постановление следва да се отмени, като незаконосъобразно.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

                                                     Р Е Ш И:

 

 ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 208/03.07.2012г. на Началника на РУ”Полиция” -гр.Вършец, с което на С.Г.П. ***  и с ЕГН ********** е наложено административно наказание: ГЛОБА в размер на 20.00 лв., на основание чл. 81, ал.1,т. 4 от ЗБЛД, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд-Монтана в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е постановено.

 

 

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: