Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 02.10.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 04 септември.…...……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година....……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..…..……………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..……………………………………...АН дело 325 по описа

за 2012г…………………………………......и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 118 / 14.06.2012г. на Началника на Митница град Лом на М.Ц.К. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00лв. на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС, както и на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките предмет на нарушението както следва : 1. цигари марка „REGENA” – 2 броя кутии, 2. цигари марка „IVA” – 2 броя кутии, 3. цигари марка „ESER” – 1 брой кутия, 4. цигари марка „VERTUS”-1 брой кутия или общо 6 брой кутии цигари, всичките без български акцизен бандерол на стойност 15.04 лева, представляваща пазарната цена на стоката по смисъла на чл.4 т.39 от ЗАДС.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал М.Ц.К., който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание пълномощникът му  доразвива доводите изложени в жалбата.

         Въззиваемата страна чрез своя процесуален представител взема становище, че жалбата е неоснователна, а атакуваното НП - законосъобразно.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

На 22.12.2011г. около 10.00 часа служители на РУ „Полиция” град Вършец извършили полицейска проверка в обект за хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, находящ се в село С., ул.”П.” № 30 и стопанисван от ЕТ „Д.К.-К.” село С., обл.Монтана. При проверката било установено, че жалбоподателя М.К. държи в джоба на елечето си в склада, окачено на стълба и в шкафчето до тезгяха цигари марка  REGENA” – 2 броя кутии, цигари марка „IVA” – 2 броя кутии, цигари марка „ESER” – 1 брой кутия, цигари марка „VERTUS”-1 брой кутия или общо 6 брой кутии цигари, всичките без български акцизен бандерол на стойност 15.04 лева, представляваща пазарната цена на стоката по смисъла на чл.4 т.39 от ЗАДС.

На същата дата административнонаказаният предал доброволно намереното количество цигари с протокол, като написал обяснение, че е закупил цигарите за лична консумация.

За установеното нарушение проверяващите съставили акт за констатиране на административно нарушение от 14.03.2012г. Жалбоподателят не направил възражения. Не направил такива и в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН.

За констатираното нарушението наказващият орган издал атакуваното НП.

Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на  свидетелите П.Г.Г. и И.И.Г., НП, АУАН, както и останалите материали по преписката.

            От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява по несъмнен начин, че на 22.12.2011г.  жалбоподателя е държал акцизни стоки без бандерол в обект хранителни стоки, с което е осъществил състава на нарушението по чл.123 ал.1 от ЗАДС. Нарушението е формално, поради което е без значение за изпълнителното деяние „държане” дали цигарите са били за лична употреба /каквото е възражението на защитникът на административнонаказаният във въззивното производство/ или са имали друго предназначение. По отношение извършване на нарушението не се спори от страна на жалбоподателя.

         Възражението на защитникът на жалбоподателя за наличие на маловажен случай съдът счита, че е основателно.

Наказващия орган не е изпълнил задължението си, визирано в чл.28 от ЗАНН. Съгласно ТР №1/2007г. на ВКС преценката на административнонаказващия орган за маловажност на случая по чл.28 от ЗАНН се прави за законосъобразност и подлежи на съдебен контрол. Когато съдът констатира, че са налице предпоставките на чл.28 от ЗАНН, но наказващия орган не го е приложил, това е основание за отмяна на НП, поради издаването му в противоречие със закона. Наказващият орган не е обсъдил в НП дали са налице предпоставките на чл.28 от ЗАНН, с което е нарушил чл.53 ал.1 от ЗАНН.  Извършеното нарушение, макар и формално да осъществява признаците на предвиденото в чл.123 ал.1 от ЗАДС нарушение, поради своята малозначителност е с явно незначителна степен на обществена опасност. С оглед на съвкупната преценка на всички обстоятелствата по извършване на нарушението - оказаното съдействие от страна на жалбоподателя, доброволното предаване на стоките, предмет на нарушението, липсата на данни за друго такова нарушение по ЗАДС, малкото количеството на държаните акцизни стоки – 6 бр. кутии, ниската стойност на неплатения акциз - 44.96 лева, значително под минималната работна заплата за страната, навеждат на извода, че нарушението е със значително по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид. Поради това не са засегнати съществено обществените отношения, регулирани от ЗАДС и в случая са били налице предпоставките на чл.28 от ЗАНН. След като административнонаказващият орган не ги е приложил, е постановил един незаконосъобразен акт. Самият законодател е отчел характера и спецификата на извършваните нарушения по чл.123 от ЗАДС и с разпоредбата на чл.126 б от ЗАДС е предвидил маловажни случаи за нарушения и по чл.123 ал.1 от ЗАДС, при които митническите органи могат да налагат глоби с фиш по реда и в размерите, установени в чл.39 ал.2 от ЗАНН, която разпоредба не е била приложена. Това налага отмяната на НП в частта, в която жалбоподателят е санкциониран с административно наказание глоба за нарушението по чл.123 ал.1 от ЗАДС, като незаконосъобразно. В този смисъл е и постоянната съдебна практика на всички съдилища – арг.Решение № 625 от 04.11.2008г. на АдмС – София област по канд № 727/2008г., докладчик съдията Мирела Георгиева, Решение № 46 от 25.02.2009г. на АдмС-Видин по канд № 8/2009г, ІІ-ри адм. наказателен състав, Решение № 128 от 21.10.2008г. на АдмС – Шумен по канд № 133/2008г. 

По отношение на отнетите на основание чл.124 от ЗАДС цигари-предмет на нарушението НП е правилно  и следва да бъде потвърдено. Това е в съответствие с разпоредбата на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.53 ал.2 б.”а” от НК, съгласно която независимо от административно-наказателната отговорност, се отнемат в полза на държавата вещите, предмет на нарушението, притежаването на които е забранено. Безспорно в конкретния случай е, че въпросните цигари са вещи, предмет на нарушението, както и че притежаването им е забранено, поради което правилно са отнети в полза на държавата.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 118 / 14.06.2012г. на Началника на Митница град Лом, в ЧАСТТА, с която на М.Ц.К. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00лв. на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 118 / 14.06.2012г. на Началника на Митница град Лом, в ЧАСТТА, с която на М.Ц.К. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките предмет на нарушението както следва : 1. цигари марка „REGENA” – 2 броя кутии, 2. цигари марка „IVA” – 2 броя кутии, 3. цигари марка „ESER” – 1 брой кутия, 4. цигари марка „VERTUS”-1 брой кутия или общо 6 брой кутии цигари, всичките без български акцизен бандерол на стойност 15.04 лева, представляваща пазарната цена на стоката по смисъла на чл.4 т.39 от ЗАДС, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: