Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 02.10.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 04 септември.…...……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година....……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..…..……………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..……………………………………...АН дело 324 по описа

за 2012г…………………………………......и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 141 / 27.06.2012 г. на Началника на Митница град Лом на В.Г.М. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00лв. на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС, както и на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките предмет на нарушението както следва : 1. цигари марка „Raguel Gold Clasik” – 17 броя кутии и 2. цигари марка „PEARL SLIMS” – 12 броя кутии или общо 29 брой кутии цигари, всичките без български акцизен бандерол на стойност 72.65 лева, представляваща пазарната цена на стоката по смисъла на чл.4 т.39 от ЗАДС.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Ванцислав Г.М., който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание доразвива доводите изложени в жалбата.

         Въззиваемата страна чрез своя процесуален представител взема становище, че жалбата е неоснователна, а атакуваното НП - законосъобразно.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА, макар и не по изложените в нея съображения.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

На 19.01.2012г. служители на РУ „Полиция” град Вършец извършили полицейска проверка в дома на жалбоподателя, находящ се в село Горно Озирово, обл.Монтана. При проверката било установено, че наказаният държи в дома си цигари марка Raguel Gold Clasik” – 17 броя кутии и 2. цигари марка „PEARL SLIMS” – 12 броя кутии или общо 29 брой кутии цигари, всичките без български акцизен бандерол на стойност 72.65 лева, представляваща пазарната цена на стоката по смисъла на чл.4 т.39 от ЗАДС.

На същата дата административнонаказаният предал доброволно намереното количество цигари с протокол, като написал обяснение, че е закупил цигарите за лична консумация – арг.л.17 от делото.

За установеното нарушение проверяващите съставили акт за констатиране на административно нарушение на 10.05.2012г. Жалбоподателят не направил възражения. Не направил такива и в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН.

За констатираното нарушението наказващият орган издал атакуваното НП.

Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на  свидетеля И.И.Г., НП, АУАН, както и останалите материали по преписката.

При извършената цялостна проверка за законосъобразност на акатуваното НП съдът установи, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което е със самостоятелно отменително основание.

Съгласно чл.34 ал.1 от ЗАНН не се образува административно-наказателно производство, ако АУАН не е съставен в срок от три месеца от откриване на нарушителя. В случая, съдът приема, че нарушителят е открит в резултат на извършена проверка в дома му на 19.01.2012г. Това е така, защото откриването на нарушителя по смисъла на чл. 34 ал. 1 от ЗАНН има отношение преди всичко към дейността на органите, които са оправомощени да откриват, тоест това са длъжностните лица, които съставят АУАН. В този смисъл нарушителят следва да се счита открит, когато в писмен документ, показания на свидетели или в лично волеизявление на дееца се съдържат данни, които не пораждат съмнение за авторството на деянието. В случая това е станало с Протокол от 19.01.2012г. за доброволно предаване на вещи – цигари без български бандерол и доколкото АУАН е съставен на 10.05.2012г, съдът приема, че има нарушение на чл. 34 ал.1 от ЗАНН, тъй като актът е съставен извън рамките на три месеца от откриване на нарушителя. Давностният срок за съставяне на АУАН е изтекъл към 20.04.2012г, тоест един месец преди съставянето на настоящият акт. Визираният в правната норма тримесечен срок е гаранция за недопускане на административнонаказателно преследване срещу едно лице без ограничение във времето.

          Съдът намира, че допуснатото нарушение е съществено и само на това основание в тази му част атакуваното наказателно постановление следва да се отмени, без да бъде изследван въпроса извършено ли е деяние, което да съставлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, извършено ли е виновно, правилно ли му е вменена отговорност, правилно ли е определен размера на наказанието, както и дали намира приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

По отношение на отнетите на основание чл.124 от ЗАДС цигари-предмет на нарушението НП е правилно  и следва да бъде потвърдено. Това е в съответствие с разпоредбата на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.53 ал.2 б.”а” от НК, съгласно която независимо от административнонаказателната отговорност, се отнемат в полза на държавата вещите, предмет на нарушението, притежаването на които е забранено. Безспорно в конкретния случай е, че въпросните цигари са вещи, предмет на нарушението, както и че притежаването им е забранено, поради което правилно са отнети в полза на държавата.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 141 / 27.06.2012 г. на Началника на Митница град Лом,в ЧАСТТА, с която на В.Г.М. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00лв. на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 141 / 27.06.2012 г. на Началника на Митница град Лом, в ЧАСТТА, с която на В.Г.М. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС отнемане в полза на държавата стоките предмет на нарушението както следва : 1. цигари марка „Raguel Gold Clasik” – 17 броя кутии и 2. цигари марка „PEARL SLIMS” – 12 броя кутии или общо 29 брой кутии цигари, всичките без български акцизен бандерол на стойност 72.65 лева, представляваща пазарната цена на стоката по смисъла на чл.4 т.39 от ЗАДС, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: