Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 09.10.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 20 септември.......……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година..……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

                                                    

при секретаря Т.Й.….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Г...………………………....……….....АН дело 293 по описа

за 2012г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление №145 / 19.06.2012г. на Кмета на Община Берковица на П.А.К. *** и с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 250.00 лв. на основание чл.36 ал.1 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред на територията на Община Берковица.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал П.А.К. , който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи.Твърди,че изобщо не е допускал,че извършва нарушение,тъй като не е знаел за съществуването на въпросната наредба. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание доразвива доводите изложени в жалбата.

         Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява  частично ОСНОВАТЕЛНА.

          Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         Жалбоподателят П.А.К. е собственик 26 броя домашни животни- крави 11бр.,телета 15бр., които отглежда в село с.Костенци,ул.”Втора” №25 в регулация.Във връзка с това на същия са издавани предписания от Кмета на Община Берковица от 23.06.2011год. и от 23.05.2012год. ,с които му е указано в 14-дневен срок от получаване на писмото да бъдат преместени животните от територията на с.Костенци или да приведе броя им към границите ,определени в Наредбата –до 3 броя,включително и приплода.По повод подадени сигнални писма на 13.06.2012г. около 10.10 часа е извършена проверка от служители на Община Берковица ,при която е констатирано, че П.А.К. отглежда в дома си 26 броя животни,от които 11бр. крави и 15 бр. телета. След констатираното проверяващите възприели, че с действията си наказаният К. е нарушил Приложение към Глава VІІІ чл.26 ал.3 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред на територията на Общински съвет Берковица. Съставили акт за установяване на административно нарушение от същата дата. Нарушителят не вписал възражения при връчване на АУАН,не направил такива и в срока по чл.44 ал.2 от ЗАНН.Въз основа на акта за установяване на административното нарушение е  издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган изцяло възприел фактическите констатации в акта и наложил съответното наказание.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство.Съдът кредитира изцяло  свидетелските показания на Т.Л.,К.К. и Е.Б. като непротиворечиви, логични и в съответствие с писмените доказателства по делото.

         При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е основателна поради следните съображения:

         Жалбоподателят К. в съдебно заседание твърди,че  не оспорва констатациите отразени в АУАН и НП,т.е. не отрича че отглежда посочения брой животни, но навежда доводи, че няма място,където да ги премести. Съдът намира това възражение за ирелевантно, тъй като имотът следва да бъде пригоден за отглеждане на животни и то в предвидения брой.

         Предвид гореизложеното съдът намира, че описаното деяние в съставеният против жалбоподателя акт съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществяват както от субективна така и от обективна страна  състав на административно нарушение, за което жалбоподателя основателно е бил санкциониран. Ето защо съдът намира, че К. е извършил посоченото административно нарушение.

          По разбиране на настоящият съдебен състав фактическите обстоятелства свързани с настоящият случай не указват на маловажност по смисъла на чл.28 от ЗАНН, особено като се има предвид характера на този вид администратино нарушение и факта,че на нарушителя са издавани предписание,с които той не се е съобрази и не е изпълнил

Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. Но при определяне размера на наказанието административнонаказващият е следвало да има предвид целите на

наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН - да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опасност на този вид административно нарушение. Съгласно разпоредбата на чл. 36. /1/ „Който наруши разпоредбите на глава осма се наказва с глоба от 20 до 250 лева.” В конкретният случай  съдът намира ,че наложеното наказание в предвидения максимален размер,  се явява завишено и следва да бъде намалено на глоба в размер на 100.00 лева.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление №145 / 19.06.2012г. на Кмета на Община Берковица,с което на П.А.К. *** и с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 250.00 лв. на основание чл.36 ал.1 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред на територията на Община Берковица, като НАМАЛЯВА същото на глоба в размер на 100.00 лева.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                         

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: