Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 10.10.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 11 септември.…...……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година……....……….………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А...….….……..…………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..………….....АН дело 279 по описа

за 2012г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 1 / 03.05.2012г. на Началника на РУ „Полиция” град Берковица на Ц. Здравкова К. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000.00лв. на основание чл.45 ал.3 от Закона за закрила на детето.

          Недоволна от така издаденото Наказателно постановление е останала Ц. Здравкова К., която обжалва същото с оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Навежда още доводи, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са опорочили цялото административно-наказателно производство. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. Пълномощникът й в хода на въззивното производство доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на пълномощника на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         Жалбоподателката К. е управител на търговски обект – игрална зала „КИК” ООД в град Берковица. В обекта е имало разположени на видно място правила за опазване реда и сигурността в игрална зала в град Берковица, ул.”Николаевска” № 11, бл.22-арг.л.18 от делото. В точка 1 от този правилник е отбелязано, че крупието и охранителя не допускат в игралната зала малолетни и непълнолетни лица. Видно от Заповед приложена на л.19 от делото се установява, че управителя на Дружеството е издал заповед, с която е забранил да се допускат в обекта малолетни и непълнолетни лица в залата.

         При извършена полицейска проверка на 22.04.2012г. в 01.20 часа в обект игрална зала на ул.”Николаевска” бл.22 в град Берковица се установява, че в обекта има две деца – Р. Н. В. на 16г. и Б. К. А. на 17г. и двамата от град Берковица. Предвид на това проверяващите съставили АУАН на жалбоподателката за допуснато нарушение по чл.45 ал.2 от ЗЗД. Актът е съставен два дни след проверката. При предявяването на акта наказаната е направила възражение в смисъл, че не е била на работа вечерта, когато е извършила проверката.            Въз основа на акта за установяване на административното нарушение, било издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган изцяло възприел фактическите констатации в акта и наложил съответното наказание.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство. Свидетелските показания на Г.И. и Александър Илиев съдът кредитира изцяло, като непротиворечиви, логични и в съответствие с писмените доказателства по делото.

         При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е основателна поради следните съображения:

         По направените процесуални възражения:

         Жалбоподателката лично и чрез пълномощникът си правят възражение, че в хода на производството са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които водят до незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление.

         При извършената служебна проверка за законосъобразност съдът констатира, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са със самостоятелно отменително основание.

         На първо място в АУАН е сочена като нарушена разпоредба тази по чл.45 ал.2 от ЗЗакД. В наказателното постановление се сочи като нарушена разпоредбата на чл.45 ал.2 във връзка с чл.8 ал.3 и ал.4 от ЗЗакД. Административнонаказателната отговорност е реализирана по чл.45 ал.3 от ЗЗакД.

         Последица от неточно установяване на фактите от административнонаказващият орган е довело до неправилното  приложение на материалния закон. Налице са колебания на наказващия орган, да определи нарушената норма и това е обективирано в обстоятелствената част на НП. Сочени са като нарушени норми и чл.45 ал.2 от ЗЗакД и чл.8 ал.3 и ал.4 от същият закон.

         Нормата на чл.8 ал.3 от ЗЗакД визира задължение на родителя, настойника… да придружава малолетния/непълнолетния съответно след 20.00 ч. за малолетния или след  22.00 ч. за непълнолетния на обществени места. Ако изпълнението на това задължение по отношение на непълнолетно лице е невъзможно /законодателя не ограничава източника на невъзможността до обективни причини/, негов сурогат е задължението по чл. 8, ал. 4 от ЗЗД  за осигуряване на пълнолетен дееспособен придружител на детето, т.е предпоставка за отговорността на родителя… на непълнолетния е неизпълнението на задълженията по ал. 3 и 4 на чл. 8 от ЗЗД.

         В конкретният случай управителя на търговски обект – игрална зала не може да бъде субект на нарушението по чл.8 ал.3 и ал.4 от ЗЗакД.

         На следващо място, отговорността на жалбоподателя е ангажирана на основание чл.45 ал.3 от ЗЗакД, която норма не ангажира отговорност в размер на 2000.00 лева глоба, а ангажира отговорност на родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете.

         На следващо място по безспорен и категоричен начин в процеса се доказа, че за пропускателният режим в обекта отговарят крупиетата. Правилата и заповедите са известни на всички служители, включително са разлепени на видно място в обекта. Вечерта, когото е извършена проверката от полицейските служители административно-наказаната не е била на работа, респективно не е била в обекта. На работа е бил свидетеля А.И.Ш.. Същият в показанията си заявява, че в момента, в който е изисквал документите на двете деца е започнала и проверката.

         Предвид всичко гореизложено и във връзка със събраните в хода на производството доказателства съдът не може да обоснове извода, че административно-наказаната е допуснала извършване на административното нарушение.

         Предвид гореизложеното НП се явява незаконосъобразно и като такова следва да се отмени. 

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 1 / 03.05.2012г. на Началника на РУ „Полиция” град Берковица, с което на Ц. Здравкова К. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000.00лв. на основание чл.45 ал.3 от Закона за закрила на детето, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: