Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 08.10.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 11 септември…...……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година……....……….………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А...….….……..…………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..………….....АН дело 275 по описа

за 2012г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 05-1-28 / 16.05.2012г. на Директора на РЗИ град Монтана на  ЕТ „А. І-Й.Г. със седалище и адрес на управление град Берковица, ул.”Б.р.” № 6,  представлявано от Й.Т.Г., с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00лв. на основание чл.218а ал.2 от Закона за здравето /отм. с  ДВ, бр. 40 от 2012г, в сила от 1.06.2012 г./

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Й.Т.Г., в качеството му на представляващ ЕТ, който обжалва същото с оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Навежда още доводи, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са опорочили цялото административно-наказателно производство. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В хода на въззивното производство пълномощникът му доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна чрез своя процесуален представите взема становище, че жалбата е неоснователна, а атакуваното НП - законосъобразно.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА, макар и не по изложените в нея съображения.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

            С акт за установяване на административно нарушение е констатирано, че при извършена проверка на 03.03.2012г. в клуб ресторант „Б.”, собственост на ЕТ не е имало актуални протоколи от измерване ефективността на вентилацията в помещенията. Предоставените протоколи са валидни до 13.01.2012г. Съставен е констативен протокол от същата дата. Горното било счетено като нарушение и затова бил съставен АУАН от 26.04.2012г. за допуснато нарушение на чл.56б ал.1 от Закона за здравето.

         Актът за установяване на административното нарушение бил връчен на 26.04.2012г. Последният не направил възражения по констатациите. Не направил такива и в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН.

            Въз основа на така съставеният акт за установяване на административно нарушение наказващият орган издал атакуваното наказателно постановление.

Безспорно е установено от доказателствата по делото, а не се спори и между страните, че на 03.03.2012г. служители от РЗИ - Монтана са извършили проверка в обект – клуб – ресторант „Б.” в град Берковица, стопанисван от ЕТ.

 Спорното по делото е дали е осъществил нарушението, за които е наказан по реда на Закона за здравето, правилно ли му е вменена административнонаказателна отговорност, правилно ли е определен размера на наложените наказания, както и дали в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения.

При извършване на цялостна проверка по законосъобразността на атакуваното наказателно постановление съдът установи, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.

Жалбоподателят ЕТ „А. І-Й.Г. със седалище и адрес на управление град Берковица, ул.”Б.р.” № 6,  представлявано от Й.Т.Г. е санкциониран  на основание чл.218а ал.2 от Закона за здравето за нарушение на чл.56б от същият закон. За визираното административно нарушение на ЕТ е наложено административно наказание „глоба”,  вместо имуществена санкция каквото е изискването на чл.218а ал.2 от ЗЗ, която норма визира „Ако нарушението по ал.1 е извършено от ЕТ, имуществената санкция е от 400 до 800лева…”. Това се явява в противоречие с чл.83 от ЗАНН. Цитираната разпоредба урежда отговорността на едноличните търговци, предвиждайки определяне на имуществена санкция в случаите на неизпълнение на задължения по чл.56б от ЗЗ. В случая нарушената норма е основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност на едноличен търговец. Доколкото е безспорно, че субекта на нарушението е ЕТ „А. І-Й.Г. със седалище и адрес на управление град Берковица, ул.”Б.р.” № .,  представлявано от Й.Т.Г., то отговорността на същия е обективна и предвиденото в разпоредбата на    чл.218а ал.2 от ЗЗ наказание е имуществена санкция, а не глоба. Последното предполага виновно извършване на определено деяние, осъществяващо състав на административно нарушение. Характерът на двата вида отговорност е различен и обусловен от различни материално - правни предпоставки. Визираната разлика е съобразена от законодателя, който е създал в специалните закони и в общия ЗАНН, административни наказания за административни нарушения, извършени от физически лица и съответно имуществени санкции за административни нарушения, извършени от юридически лица и еднолични търговци. Като не е съобразил спецификата на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя, който има качеството на ЕТ, административният орган е допуснал нарушение на закона. Издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. В този смисъл са и Решение от 12.08.2009г. по канд№ 619/2009г. на АС-Пловдив, Решение № 47/07.03.2008г. по канд№14/2008г. на АС-Кюстендил, Решение от 25.06.2012г. по канд№269/2012г. на АС-Добрич и Решение № 33/24.04.2009г. по канд№ 28/2009г. на АС-Смолян.

В конкретният случай се касае за особено съществено нарушение на процесуалните правила, допуснато от административно наказващия орган, не следва да се обсъждат и доводите по същество на спора, тъй като въпросите има ли извършено нарушение, кой е неговият автор и има ли той вина, следва да бъдат разгледани само при законосъобразно протекъл процес на административно наказание, но не и когато самото производство е водено и завършено порочно.

С оглед изложеното, съдът приема, че при издаване на наказателното постановление, административно наказващия орган е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, поради което същото е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

          Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № № 05-1-28 / 16.05.2012г. на Директора на РЗИ град Монтана, с което на  ЕТ „А. І-Й.Г. със седалище и адрес на управление град Берковица, ул.”Б.р.” № 6,  представлявано от Й.Т.Г., с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00лв. на основание чл.218а ал.2 от Закона за здравето /отм. с  ДВ, бр. 40 от 2012г, в сила от 1.06.2012 г./, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: