О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Берковица, 02.10.2012г.

 

 

Берковският районен съд, І състав в закрито заседание на втори октомври през две хиляди и дванадесета година в състав:                                                                     

       Председател: Калин Тодоров

 

като пристъпи към проверка на допустимостта и редовността на искова молба вх. № 990 от 04.09.2012г., подадена от П.С.Г. ***, въз основа на която е образувано гр. дело № 433 по описа за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното:

С разпореждане от 10.09.2012г. съда е оставил исковата молба без движение и е указал на ищцата в едноседмичен срок от получаване на съобщението да впише исковата молба и да внесе дължимата държавна такса. Съобщението до ищцата е връчено лично на 13.09.2012г. Нито в законоустановения срок, до 20.09.2012г., нито до настоящия момент ищцата не е изпълнила указанията на съда за вписване на исковата молба и за внасяне на държавна такса.

Неизпълнението от страна на ищеца по делото на допълнителните изисквания при предприетата от него искова съдебна защита на определен вид субективни права, установени от материалния закон, който ги урежда, следва да се приравни по последици с неизпълнението на изискванията за редовност на исковата молба, макар и това изискване да няма правната характеристика на реквизит на редовната искова молба. Установените от законодателя последици, а именно тези на чл. 129, ал. 3 ГПК, свързани с процесуалното поведение на страната ищец в разрез с указанията на съда, могат да се приложат и по отношение неизпълнението на изискването за вписване на определената от законодателя категория искови молби.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че на основание чл.129, ал.4 във връзка с ал.3 от ГПК, следва да се върне исковата молба с приложенията на ищцата, а образуваното производство да бъде прекратено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 990 от 04.09.2012г. с приложенията на П.С.Г. ***, поради неизпълнение на указанията на съда за вписване на исковата молба и за внасяне на държавна такса.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 433 по описа за 2012г.

 

Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му на ищеца чрез Районен съд Берковица пред Окръжен съд гр.Монтана.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: