Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 31.10.2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.гражданска колегия в публично заседание на 31 октомври……………..……………………… през две хиляди и дванадесета година……….…........……………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 556 по описа за 2012г………….……...……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Молбата е за прекратяване на брака с развод по взаимно съгласие и е с правно основание чл.50 от СК.

        

Двамата съпрузи – К. и М.Й. - поддържат, че са сключили граждански брак на 05.07.1992 година и от брака си нямат ненавършили пълнолетие деца.  Твърдят също, че са постигнали взаимно съгласие, което било сериозно и непоколебимо да прекратят брака си, като са постигнали съгласие и по всички въпроси, съгласно чл.51 от СК, за което представят и съответно споразумение.

В съдебно заседание и двамата поддържат горното, като са категорични, че сериозно са обмислили, както възможността за заздравяване на брака, така и последиците от развода. Поддържат изложеното в молбата и споразумението  и молят съда, да постанови решение, с което допусне развод и прекрати брака им, като утвърди постигнатото между тях споразумение.

         По делото са събрани писмени доказателства, след чиято преценка в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установено следното :

         Двамата съпрузи са сключили граждански брак на 05.07.1992 година и от брака си нямат навършили пълнолетие деца.

За да бъде допуснато прекратяване на брака по взаимно съгласие по реда на чл.50 от СК, то съгласието на страните трябва да е взаимно, непоколебимо и сериозно. Двамата съпрузи заедно заявиха съгласието си за прекратяване на брака - веднъж с подаване на молбата и след това лично пред съда при разглеждане на делото в открито съдебно заседание. Решението им е категорично и окончателно, по разбиране на съда е обмислено задълбочено и не е резултат на моментно хрумване или временно настроение.

За да бъде утвърдено постигнатото между страните споразумение, регламентиращо условията, при които се прекратява брака, то трябва да е пълно, да не противоречи на закона и да са защитени правата на децата. Представеното споразумение по чл.51 от СК е изчерпателно и пълно и след цялостната му преценка, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала. Изчерпателно страните са постигнали съгласие по всички въпроси, които следва да бъдат уредени при прекратяване на брака и то по начин, съответстващ на законорегламентирания.

По изложените съображения така постигнатото споразумение следва да бъде утвърдено в диспозитива на решението. С подаване на исковата молба страните са внесли дължимия размер ДТ.

         Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

         ПРЕКРАТЯВА с развод брака между К.Д.Й. с ЕГН ********** *** и М.Р.Й. с ЕГН ********** ***,  сключен на 05.07.1992 г. в гр. Монтана, акт № 0173/07.07.1992 година по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ.

 

         УТВЪРЖДАВА представеното споразумение по чл.51, ал.1 от СК, по силата на което :

Семейното жилище, находящо се в София, жк Борово, бл. 221, вх.В, ап. 53, което не е тяхна собственост и ще се ползва и от двамата.

         Страните нямат взаимни претенции за издръжка.

След прекратяване на брака М.Р.Й. запазва брачното си име Й..

По време на брака съпрузите не са придобивали недвижимо имущество.

Придобития по време на брака л.а „Форд Фюжън с ДК № СА 5340 ВТ, рама № WFOUXXGAJU6R85832, регистриран на името на М.Р.Й. остава в обикновена съсобственост при равни права.

За всички задължения, поети от съпрузите преди прекратяване на брака ще отговаря К.Д.Й., който се е задължил с тях.

Разноските по развода се поемат поравно от страните.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.         

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :