Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 03.12.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,гражданска колегия в публично заседание на  31 октомври……………………………………… през две хиляди и дванадесета година….…........……………………………в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

при секретаря Св. П.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 413  по описа за 2012г……………...……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по иск за делба на наследствени недвижими  имоти  с правно основание чл.69 ЗН и се намира във фазата по допускане на делбата в производство по чл. 344, ал.1 ГПК.

Ищцата М.Г.Р. твърди, че заедно с ответниците са собственици на земеделски имоти, подробно описани четири пункта в исковата молба. Имотите били собственост на общия им наследодател Григория Методиев Първанов, б.ж. на с. Боровци, починал на 25.02.1971 г.  Ищцата твърди, че не могат да си поделят доброволно имотите, поради което моли съда, да постанови решение, с което допусне делба на имотите  съобразно правата им по закон.

В срока по чл.131 ГПК ответниците  В.Т.Л., Н.В.Л. и С.В.Л. заявяват, че не възразяват да бъде извършена делба на процесните земеделски имоти при права : 6/12 за ищцата М.Р., 3/12 за Б.Ц. и по 1/12 за всеки един от тях.

 В срока по чл.131 ГПК ответницата Б.Н.Ц. не взема становище.

 

         Доказателствата по делото са писмени. След преценката им поотделно и в съвкупност, съдът намери за установено от фактическа и правна страна следното :

Страните в производството са наследници различен ред на общия наследодател Григория Методиев Първанов, б.ж. на с. Боровци.

 С влезли в сила решения № 05Б/06.07.2000 година  и № 05/07.02.2005 г. на ОСЗ – Берковица е възстановена собствеността на наследниците на Григория Методиев Първанов върху: 1. Широколистна гора с площ от 9.099 дка, находяща се в Отдел 43, подотдел „з”, в землището на с. Боровци, обл. Монтана, в местността „Сурдовец” и представляваща имот № 133133 по картата на землището, при съседи: имот № 133134- щирок. гора на Христо Салтиров Иванов, имот № 133050 - широк. гора на насл. на Симеон Иванов Дисов, имот № 133049 - широк. гора на насл. на Тодор Георгиев Найденов, имот № 133043 - широк. гора на Георги Методиев Първанов и имот № 056500 - път IV класен на Община Берковица; 2. Залесена територия с площ от 5.000 дка, от които 3.093дка попадат в отдел 33, подотдел П, а 1.906 дка попадат в отдел 33, подотдел Р, в землището на с. Боровци, обл. Монтана, в местността „Кършията” и представляваща имот № 389044 по картата на землището, при съседи: имот № 389045 - залесена територия на насл. на Тодор Алексов Рангелов, имот № 389011- залесена територия на насл. на Цеко Истатков Лазаров, имот № 389010 - залесена територия на насл. на Пенка Тодорова Бонова, имот № 006005 - ливада на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот № 389043 - залесена територия на насл. на Младен Иванов Балолски; 3. Широколистна гора е площ от 3.501 дка, находяща се в Отдел 41, подотдел „х”, в землището на с.Боровци, обл. Монтана, в местността „Липова страна” и представляваща имот № 116075 по картата на землището, при съседи: имот № 116080 - широк. гора на насл. на Атанас Куцов Ангелов, имот № 039032 - нива - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 116076 - широк. гора на насл. на Ангел Йорданов Ангелов и имот № 038501 - полски път на Община Берковица и 4. Широколистна гора с площ от 1.200 дка, находяща се в Отдел 44, подотдел „д”, в землището на с. Боровци, обл. Монтана, в местността „Лещов връх” и представляваща имот № 130058 по картата на землището, при съседи: имот № 130071- широк. гора на МЗГАР-ДЛ, имот№ 130046 - широк. гора на насл. на Найден Първанов Колов, имот № 130053 – широк. гора на насл. на Средко Илиев Иванов и имот № 130056 – широк. гора на насл. на Славко Кръстев Георгиев.

Решенията са влезли в законна сила и към тях са издадени съответно скици – съгласно ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ налице е констативен акт за възстановеното право на собственост.

         Съгласно разпоредбите на закона всеки може да поиска делба на съсобствен недвижим имот. Целта на делбата е да се преустанови състоянието на съсобственост по отношение на конкретна вещ или имот, а всеки от съделителите да получи реален дял. В първата фаза от делбата съдът следва да прецени между кои страни, при какви права и по отношение на кои имоти следва да бъде допусната делба. Липсват законови забрани да бъде допусната делба на посочените по – горе недвижим имот, поради което такава следва да бъде допусната.                   При определяне правата на съделителите в съсобствеността, съдът прецени следните факти :

         Общият наследодател на страните Григория Методиев Първанов е  починал на 25.02.1971 година и оставил свои низходящи син и дъщеря – ищцата в производството. Следователно при наследяване по колена наследствената маса следва да се раздели на 2 равни части. След смъртта на  сина на Григория частта му  следва да бъде поделена между двете му деца – съделителката Б. и Венета. Тъй като и Венета е починала, то полагащата й се част следва да бъде разпределена поравно между съпруга и двете й деца. По този начин ищцата М. има право да получи 1/2 част от наследството на Григория; Б. като дъщеря на покойния син на Григория има право на 1/4 част, а съделителите В., Н. и С. имат право на по 1/12 част всеки от тях.

         Следователно, допустимо е извършването на делба на процесните недвижими имот между конституираните като съделители в производството и същата следва да бъде допусната при правата, описани по – горе.

         Водим от гореизложените съображения, съдът:

 

 

Р  Е  Ш  И :

ДОПУСКА ДЕЛБА между М.Г.Р., ЕГН **********,***, Б.Н.Ц., ЕГН **********,***, В.Т.Л., ЕГН **********,***, Н.В.Л. с ЕГН ********** *** и С.В.Л. с ЕГН **********,*** по отношение на: 1. Широколистна гора с площ от 9.099 дка, находяща се в Отдел 43, подотдел „з”, в землището на с. Боровци, обл. Монтана, в местността „Сурдовец” и представляваща имот № 133133 по картата на землището, при съседи: имот № 133134- щирок. гора на Христо Салтиров Иванов, имот № 133050 - широк. гора на насл. на Симеон Иванов Дисов, имот № 133049 - широк. гора на насл. на Тодор Георгиев Найденов, имот № 133043 - широк. гора на Георги Методиев Първанов и имот № 056500 - път IV класен на Община Берковица; 2. Залесена територия с площ от 5.000 дка, от които 3.093дка попадат в отдел 33, подотдел П, а 1.906 дка попадат в отдел 33, подотдел Р, в землището на с. Боровци, обл. Монтана, в местността „Кършията” и представляваща имот № 389044 по картата на землището, при съседи: имот № 389045 - залесена територия на насл. на Тодор Алексов Рангелов, имот № 389011- залесена територия на насл. на Цеко Истатков Лазаров, имот № 389010 - залесена територия на насл. на Пенка Тодорова Бонова, имот № 006005 - ливада на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот № 389043 - залесена територия на насл. на Младен Иванов Балолски; 3. Широколистна гора е площ от 3.501 дка, находяща се в Отдел 41, подотдел „х”, в землището на с.Боровци, обл. Монтана, в местността „Липова страна” и представляваща имот № 116075 по картата на землището, при съседи: имот № 116080 - широк. гора на насл. на Атанас Куцов Ангелов, имот № 039032 - нива - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 116076 - широк. гора на насл. на Ангел Йорданов Ангелов и имот № 038501 - полски път на Община Берковица и 4. Широколистна гора с площ от 1.200 дка, находяща се в Отдел 44, подотдел „д”, в землището на с. Боровци, обл. Монтана, в местността „Лещов връх” и представляваща имот № 130058 по картата на землището, при съседи: имот № 130071- широк. гора на МЗГАР-ДЛ, имот№ 130046 - широк. гора на насл. на Найден Първанов Колов, имот № 130053 – широк. гора на насл. на Средко Илиев Иванов и имот № 130056 – широк. гора на насл. на Славко Кръстев Георгиев, при права на съделителите: 6/12 части за М., 3/12 части за Б. и по 1/12 за всеки от В., Н. и С. Ламбини.

         Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :