Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Берковица, 18.10.2012г.

 

В   ИМЕТО  НА НАРОДА

 

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                       

                          Председател: Калин Тодоров

                                          

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Тодоров гражданско дело № 407 по описа за 2012 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по иск за разпределение на ползването на съсобствен недвижим имот с правно основание чл.32, ал. 2 от ЗС.

Ищецът П.В.В. твърди в исковата молба, че е собственик на самостоятелен обект в сграда ведно с 1/2 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 03928.512.453 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, целият от 378 кв. метра, с административен адрес: гр. Берковица, площад „Свобода" № 7, при съседи на имота: 03928.512.451, 03928.512.455, 03928.512.454, 03928.512.445 и 03928.512.452. Поддържа, че собствеността върху сградата и дворното място е придобил по силата на Постановление за възлагане на недвижим имот от 26.01.2012г. на ЧСИ Мая И., peг. № 748 за района на Окръжен съд-Монтана. Твърди също, че съсобственик на поземления имот, със същите права от 1/2 идеална част, е ответницата М.И.Г. (Живкова), с която имат спорове и не могат да си разпределят доброволно ползването на дворното място. Моли съда, след установяване на твърдените обстоятелства, да постанови решение, с което да разпредели ползването на съсобствения им поземлен имот, съобразно техническата възможност и притежаваните от тях части от дворното място.

Ответницата М.И. *** в писмения отговор на исковата молба, на основание чл. 131 от ГПК, заявява, че с предишните собственици още през 1964 г. си разпределили ползването на имота без да го оформят в документ и не са имали спорове за нищо. Твърди, че е ползвала частта откъм границата със съседите им М. Балтова и Евгени Йорданов, в която част си направила постройки - сграда от 9 кв.м., навеси и гараж, а сестра й Лиляна И. Петрова ползвала частта от имота откъм съседа Лазар Замфиров, в която няма сгради и мястото е празно.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, както и заключението по назначената съдебно-техническа експертиза, намери  за установено следното.

От фактическа страна, от представените по делото Постановление за възлагане на недвижим имот от 26.01.2012г. на ЧСИ Мая И., peг. № 748 за района на Окръжен съд-Монтана, НА № 11, том І, нот. дело № 30/1969г. на БРС, НА № 33, том І, нот. дело № 52/1969г. на БРС и скици на ПИ с идентификатор 03928.512.453 от 19.05.2012г. и на сграда с идентификатор 03928.512.453.2 от 29.08.2012г. на СГКК, гр.Монтана, се установи и не се спори между страните по делото, че са съсобственици при равни права на процесния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 03928.512.453 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, целият от 378 кв. метра, с административен адрес: гр. Берковица, площад „Свобода" № 7, при съседи на имота: 03928.512.451, 03928.512.455, 03928.512.454, 03928.512.445 и 03928.512.452, като ищеца П.В.В. е собственик на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03928.512.453.1.2, представляващ жилище на две нива в южната част на построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 03928.512.453.1, а ответницата М.И. Живкова е собственик на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03928.512.453.1.1 в северната част на сградата.

От правна страна въз основа на така възприетите фактически констатации, съдът намира за обосновани следните изводи:

Искът с правно основание чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността има за предмет осъществяване на съдебна администрация на гражданско правоотношение между съсобственици по повод служене с обща вещ, по отношение на която мнозинство от съсобственици или не е било формирано или е взело решение, вредно за нея. В този случай съдът замества мнозинството от собственици и преценява целесъобразността, както и възможностите, съобразно участието в съсобствеността, за разпределяне ползуването на общия имот. От посочената дефинитивност на претенцията следва, че съдът по този иск не разрешава спор за собственост между страните, а за уважаването му са достатъчни данните за наличието на еднородни права върху вещта - обект на администрирането, определящи правната фигура на съсобственост. С оглед обстоятелството, че страните по настоящото дело не могат да постигнат съгласие помежду си относно разпределението на ползването на съсобственото им дворно място, съдът намира, че предявеният иск е допустим и спора следва да се разгледа по същество.

В заключението на вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза, което съдът възприема като професионално, пълно и адекватно на идеалните части на страните по делото в съсобствеността, се предлагат два варианта на разпределяне на ползването. И двата варианта предвиждат равностойни по площ дялове за ползване на имота, осигуряват еднакъв, удобен и безпрепятствен достъп до жилищната сграда и до дворното място на всички участници в съсобствеността чрез обособяване на част от дворното място западно от самата сграда като такова за общо ползуване, като различието помежду им е в ширината на площите, които ще се ползват от страните в задната част на дворното място.

В съдебно заседание и двете страни, чрез процесуалните си представители, заявиха, че желаят разпределението на ползването на дворното място да се извърши съобразно вариант І от заключението на вещото лице.

В производството по предявения иск съдът следва да съобрази както правата на съсобствениците в съсобствеността, така и наличните сгради и трайни подобрения, осъществени и ползвани от отделните съсобственици. На първо място следва да се вземе предвид обстоятелството, че ползването на недвижимия имот следва да се осъществява от съсобствениците така, че да не си пречат един на друг при упражняване на правата си или тези пречки да бъдат възможно по-малки. Също така разпределението на ползването на имота следва да се съобрази и с извършените от съсобствениците подобрения.

С оглед на това, съдът намира, че правилно и целесъобразно ще бъде ползването при вариант първи от заключението на вещото лице. Ползването на дворното място ще се осъществява, както е показано на скицата на л. 22 по делото: ищецът ще ползва частта от дворното място, оцветена в зелено, ответницата ще ползва частта от дворното място, оцветена в жълто, а останалата част, находяща се западно от двуетажната масивна жилищна сграда, построена в имота, оцветена в червено, ще се ползва общо от страните по делото.

Този начин на разпределение е съобразен с конкретното фактическо състояние на дворното място: построените от ответницата масивна сграда с идентификатор 03928.512.453.2, представляваща постройка на допълващо застрояване и навеси и постройки в югозападната част на имота ще се ползват от ответницата, а по-голямата площ за общо ползване от западната страна на жилищната сграда ще позволи удобство при обслужване на сградата и при извършването на евентуални ремонти от външната й страна. Разположението на входовете на жилищната сграда в случая е ирелевантно за разпределението на ползването на дворното място, тъй като около жилищната сграда съществува пространство за общо ползване, чрез което се осигурява достъп на двамата съсобственика както до жилищната сграда, така и до обособените два дяла от дворното място. Този начин на разпределение на ползването на дворното място е съобразен и с желанието на страните.

С оглед особения характер на иска за разпределение ползване на съсобствен имот, съдът намира, че разноските следва да останат така, както са направени от страните.

Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

РАЗПРЕДЕЛЯ ПОЛЗВАНЕТО между П.В.В., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес гр. Берковица, ул. „Сливница" № 3 и М.И. Живкова с постоянен и настоящ адрес гр. Берковица, пл. „Свобода" № 7, по отношение съсобствения им НЕДВИЖИМ ИМОТ: поземлен имот с идентификатор 03928.512.453 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, целият от 378 кв. метра, с административен адрес: гр. Берковица, площад „Свобода" № 7, при съседи на имота: 03928.512.451, 03928.512.455, 03928.512.454, 03928.512.445 и 03928.512.452 – при права по 1/2 ид. част за всеки от тях по ВАРИАНТ ПЪРВИ от заключението на вещото лице инж. Л.П.И. от 11.10.2012 г. (л. 21-23 от делото), КАКТО СЛЕДВА: П.В.В. ще ползва частта от дворното място, оцветена в зелено, М.И. Живкова ще ползва частта от дворното място, оцветена в жълто, а останалата част, находяща се западно от двуетажната масивна жилищна сграда, построена в имота, оцветена в червено, ще се ползва общо от П.В.В. и М.И. Живкова, както е по скицата на вещото лице на л.22 от делото. Скицата, надлежно приподписана от съда е неразделна част от настоящето решение.

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - Монтана в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: