Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 26.10.2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                    Председател:  Калин Тодоров

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Тодоров гр. дело № 378 по описа за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по предявен положителен иск за установяване право на собственост върху недвижим имот, с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК.

В исковата молба ищецът С.А.С. *** твърди, че е собственик по наследство от Александър Николов С.,***, на нива от 5.4 дка в м. „Сарая" в землището на гр. Берковица при съседи: Лазар Илиев Петков, Димитър Стойчов, Александър Николов и общински имот. Поддържа, че правото на собственост на наследодателя му върху посочения имот към момента на образуване на ТКЗС е признато за установено с решение от 19.01.2007 г. по в. гр. д. № 313/2006 г. на МОС по отношение на Виолета Крумова Попова, Богдана Крумова Нешева и Лидия Крумова Ковачева и с решение по гр.д. № 357/2008 г. на БРС по отношение на Иван Д. Изатовски, Яворка Костадинова Изатовска, Светлана Йорданова Изатовска, Мария Йорданова Силвиева и Катя Димитрова Димитрова, въз основа на придобивна давност в резултат на владение от 06.11.1953 г., като решенията са постановени по предявен от него установителен иск с правно основание чл.14 ал.4 ЗСПЗЗ. Твърди, че ответниците по настоящото дело са придобили, чрез покупко-продажби, части от имота от 5.4 дка, находящ се в м. „Сарая” в землището на гр. Берковица, поради което към настоящия момент: 1.400 дка от този имот попада в ПИ № 03928.12.44, целият с площ от 10.405 дка, който по н. акт № 67, т.І, peг. № 660, нот. д. № 67/2007 г. на нотариус Огнян Каменов е собственост на третия ответник И.П.Л. по покупко-продажба с продавачи Богдана Крумова Нешева, Виолета Крумова Попова и Лидия Крумова Ковачева и 2.000 дка от този имот попада в ПИ № 03928.12.42, целият с площ 2.000 дка, който по н. акт № 68, т.І, нот. д. № 591/1998 г. на районен съдия Г. Гюверджилиев, е собственост на втория ответник В.Д.Л. и съпругата му Петрана Л. по покупко-продажба с продавач Елена Стойчева Изатовска. Изтъква, че до настоящия момент владее и ползва процесния имот от 5.400 дка. Моли съда, след установяване на твърдените обстоятелства, да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника И.П.Л., че е собственик на 1.400 дка от ПИ № 03928.12.44, целият с площ 10.405 дка, и по отношение на ответниците В.Д.Л. и Петрана Б.Л., че е собственик на 2.000 дка от ПИ № 03928.12.42, целият с площ 2.000 дка.

Ответниците В.Д.Л. и П.Б.Л.,*** и И.П.Л. *** в писмения отговор по делото, в срока по чл.131 от ГПК, оспорват предявения иск като неоснователен. Твърдят, че притежавания от В.Д.Л. имот 2.000 дка е законно придобит чрез покупко – продажба, за което има нот. акт № 68/1998 г. на Районен съдия Г. Гюверджилиев и че притежавания от И.П.Л. имот от 1.400 дка е законно придобит чрез покупко – продажба, за което има нот. акт № 67/2007 г. на Нотариус Огнян Каменов. Поддържат, че са спазени всички закони по придобиване на имотите и при сключване на сделките не са установени никакви тежести върху тях.

Съдът, след като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, включително и тези по приложените граждански дела, заключението на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза и обсъди доводите на страните, намира за установено следното:

Установи се, че ищецът С.А.С. е един от наследниците на Александър Николов С.,***. По заявление вх. № 5119/26.02.1992г., подадено от Александър Николов С., баща на ищеца, с протоколно решение № 531/02.06.1995г. ПК-Берковица /сега ОСЗ/, на основание чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, е възстановила правото на собственост на Александър Николов С. в съществуващи (възстановими) стари реални граници на нива от 5, 4 дка в м.”Сарая” в землището на гр.Берковица, при съседи: Лазар П., Димитър Стайчов, Александър Николов и общински имот.

С Решение № 692/16.04.1996 г. по преписка вх. № 748/1991 г. ПК-Берковица е възстановила правото на собственост на Еленка Стайчева Изатовска в стари реални граници върху нива с площ от 2 дка в местността "Сарая" в землището на град Берковица, имот № 012042 по картата на землището, при съседи: нива на насл. на Върба Бонова, нива на Султана Герова, общинска нива и ливада на н-ци на Лазар Илиев П..

С Решение № 692/16.04.1996 г. по преписка вх. № 3988/1992г. ПК-Берковица е възстановила правото на собственост на наследниците на Иванка Йорданова Изатовска в стари реални граници върху нива с площ 2 дка, находяща се в местността "Сарая" в землището на град Берковица, имот № 012045 по картата на землището, при съседи: Еленка Стайчева Изатовска, Султана Герова, общински имот и ливада на насл. на Лазар Илиев.

С Решение № 1044/21.04.1999 година по преписка № 2735/1992 г. на наследниците на Крум Христов Апостолов е възстановено в стари реални граници правото на собственост върху земеделска земя, находяща се в землището на град Берковица, в местността "Сарая" и представляваща нива с площ от 10.405 дка, при съседи: Султана Герова, полски имот, от две страни общински имот, ливада на н-ци на Стефан Илиев, ливада на н-ци на Лазар П. Илиев и нива на н-ци на Иван Йорданов Изатовски.

От приложените към делото гр. д. № 70/2003г. по описа на Берковски районен съд, в.гр.д. № 313/2006 г. на Окръжен съд – Монтана, гр. дело № 120/2012 година на ВКС, ІІ г.о., гр. дело № 357/2008г. на БРС, в.гр. дело № 60/2010 год. на МОС и гр.дело № 927/2010 г. на ВКС, ІІ г.о., се установи, че по предявен установителен иск с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ от С.А.С. против Катя Димитрова Димитрова, наследник на Еленка Стойчева Изатовска, Иван Д. Изатовски и Йордан Д. Изатовски, наследници на Иванка Йорданова Изатовска, Виолета Крумова Попова, Богдана Крумова Нешева и Лидия Крумова Ковачева, наследници на Крум Христов Апостолов, с решение от 19.01.2007г. по в.гр.д. № 313/2006 година МОС е признал за установено по отношение на Виолета Крумова Попова, Богдана Крумова Нешева и Лидия Крумова Ковачева, че към момента на образуване на ТКЗС Александър Николов С. е бил собственик на нива от 5,4 дка в м.”Сарая” в землището на гр.Берковица при съседи: Лазар Илиев Петков, Димитър Стойчов, Александър Николов и общински имот. Решението е оставено в сила с решение № 176/22.05.2012г. по гр. дело № 120/2012 г. на ВКС, ІІ г.о. С решение от 28.12.2009г. по гр. дело № 357/2008г. БРС е признал за установено по отношение на Иван Д. Изатовски, Яворка Костадинова Изатовска, Светлана Йорданова Изатовска, Мария Йорданова Силвиева и Катя Димитрова Димитрова, че към момента на образуване на ТКЗС Александър Николов С.,***, е бил собственик на следния земеделски имот: нива от 5,4 дка в м.”Сарая” в землището на гр.Берковица при съседи: Лазар Илиев Петков, Димитър Стойчов, Александър Николов и общински имот. Решението е оставено в сила с решение от 26.03.2010г. по в.гр. дело № 60/2010 год. на МОС.

С нотариален акт № 68, т.І, нот. д. № 591/1998 г. на БРС Елена Стойчева Изатовска е продала на първия ответник В.Д.Л. по време на брака му с ответницата П.Б.Л. следния недвижим имот: нива от 2 дка в землището на гр.Берковица, м.”Сарая”, съставляваща парцел № 42, пл. № 012042 в масив 12 по картата на землището.

С нотариален акт № 67, т.І, нот. д. № 660/2007 г. на нотариус О. Каменов Богдана Крумова Нешева, Виолета Крумова Попова и Лидия Крумова Ковачева са продали на третия ответник И.П.Л. една нива от 10, 405 кв.м. в землището на гр.Берковица, м.”Сарая”, представляваща имот № 012044 по плана на землището.

От скица № 6274/27.07.2012г. на СГКК-Монтана се установи, че имотът, предмет на нотариален акт № 68, т.І, нот. д. № 591/1998 г. на БРС, е идентичен с Поземлен имот с идентификатор 03928.12.42 по кадастралната карта и регистри на гр.Берковица, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008г. на изп. директор на АГКК, находящ се в местността "Сарая", с площ 2 000 кв.м., с номер по предходен план 012042, при съседи на целия имот: 03928.12.38; 03928.12.55; 03928.12.56; 03928.12.45; 03928.12.62; 03928.12.61. От скица № 6275/27.07.2012г. на СГКК-Монтана се установи, че имотът, предмет на нотариален акт № 67, т.І, нот. д. № 660/2007 г. на нотариус О. Каменов, е идентичен с Поземлен имот с идентификатор 03928.12.44 по кадастралната карта и регистри на гр.Берковица, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008г. на изп. директор на АГКК, находящ се в местността "Сарая", с площ 10 405 кв.м., с номер по предходен план 012044, при съседи на целия имот: 03928.12.100; 03928.12.62; 03928.12.45; 03928.12.56; 03928.12.57; 03928.12.43; 03928.12.54; 03928.12.53; 03928.12.63.

От заключението на вещото лице по назначената техническа експертиза, което съда приема като пълно, професионално и обективно, се установи, че поземлен имот с площ 5, 4 дка в землището на гр.Берковица, м.”Сарая” не е заснет в кадастралната карта, не се води в кадастралните регистри на гр.Берковица на името на наследниците на Александър Николов С., респ. на неговия син С.С., както и че този имот е образуван от ПИ № 03928.12.42, целият с площ 2.000 дка, записан на В.Д.Л., на основание н. акт № 68, т.І, нот. д. № 591/1998 г. на БРС; от ПИ № 03928.12.45, с площ 2.000 дка, записан на Йордан Д. Изатовски и Иван Д. Изатовски, на основание н. акт № 489/1998 г. на БРС и 1.400 дка, представляваща част от ПИ № 03928.12.44, целият с площ 10.405 дка, записан на И.П.Л., на основание н. акт № 120/2007 г. на нотариус Огнян Каменов.

От показанията на свидетелката З.П., собственик на съседен на процесния имот, които съдът цени като обективни и непосредствени, се установи, че откакто процесния имот в м. „Сарая” е възстановен на Александър С., от тогава ищеца заедно с братята си са заградили земята и я работят - косят тревата и са насадили лозе, което обработват. Свидетелката не е виждала други лица в този имот освен тях.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Предпоставки за уважаването на иска по чл. 124, ал. 1 от ГПК са положителното установяване, че ищецът е собственик на имота и че ответника оспорва правото му на собственост. При наличието на нотариални актове, в които са обективирани продажби на имоти, които се припокриват с процесния, и които сочат като собственици ответниците, то втората предпоставка е налице.

Спорно в настоящото производство е наличието на първата предпоставка, а именно правото на собственост на ищеца. При положителния установителен иск за право на собственост предмет на иска, а оттук и на доказване, е правото на собственост на ищеца. Активната легитимация на ищеца включва доказването на правото му на собственост върху имота, което се свежда до твърдения придобивен способ.

В настоящия казус ищецът, като наследник на Александър Николов С.,***, се легитимира като собственик на процесния имот с решение № 531/02.06.1995г. на ПК-Берковица /сега ОСЗ/, постановено на основание чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, с което правото на собственост на наследодателя му върху посочения имот е възстановено в реални граници. От момента на възстановяване същия упражнява фактическа власт върху него, като част от класическото правомощие, включено в триадата на собствеността. Съгласно константната съдебна практика и ТР № 1 от 1997г. по гр. д. № 11/1997г. решенията на общинските поземлени комисии по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и чл. 27, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи в съществуващи или възстановими стари реални граници или в нови реални граници с план за земеразделяне имат конститутивно действие - както по отношение на обекта на възстановената собственост, така и по отношение на субекта.

На следващо място, установи се, че ищецът е доказал правото на собственост върху процесния имот на неговия наследодател към момента на обобществяването на земеделските земи в проведено производство по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ спрямо праводателите на ответниците - Еленка Стойчева Изатовска, чиито наследник е Катя Димитрова Димитрова, Богдана Крумова Нешева, Виолета Крумова Попова и Лидия Крумова Ковачева. С оглед възникналия спор за материално право и разпоредбата на чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ, правото на собственост на прехвърлителите Еленка Изатовска, Богдана Нешева, Виолета Попова и Лидия Ковачева е отречено с влезли в сила съдебни решения. На основание чл.297 и чл.298 от ГПК със силата на присъдено нещо на тези решения са обвързани както страните по това дело, така и ответниците, черпещи права по силата на сделките, с които Еленка Изатовска, Богдана Нешева, Виолета Попова и Лидия Ковачева са им прехвърлили права, които те не притежават.

Възражението на ответниците за придобиване по давност на недвижимите имоти, предмет на договорите за продажба, материализирани в  нотариален акт № 68/1998 г. на БРС и нотариален акт № 67/2007 г. на нотариус О. Каменов, е преклудирано и не следва да се разглежда по същество. Възможностите на ответника да заяви правоизключващи възражения, каквото е възражението за придобивна давност, се преклудира с изтичането на срока за отговор на исковата молба, съгласно чл. 133 от ГПК (така е прието и в Решение № 3 от 6.02.2012 г. на ВКС по гр. д. № 189/2011 г., I г. о., ГК и Решение № 259 от 8.06.2012 г. на ВКС по гр. д. № 63/2012 г., I г. о., ГК, постановени в производство по чл. 290 и сл. ГПК). В настоящия случай в срока за отговор на исковата молба, в депозирания на 21.09.2012г. отговор, тримата ответници твърдят, че са придобили имотите, предмет на нотариален акт № 68/1998 г. на БРС и нотариален акт № 67/2007 г. на нотариус О. Каменов, чрез покупко-продажби. Едва в становището си от 12.10.2012г., след изтичане на срока по чл.131 от ГПК, същите навеждат доводи за добросъвестност при сключване на сделките и за необезпокоявано владение на закупените имоти в сроковете по чл.79 от ЗС. Настоящият състав намира, че дори и възражението за придобивна давност да беше направено от ответниците в срока по чл.131 от ГПК, то същото би било неоснователно, тъй като в процеса ответниците не ангажираха никакви доказателства за владение на имотите. Установи се точно обратното – че след реституирането на земеделския имот ищецът е владял същия.      

С оглед изложеното, неотносимо към настоящия спор се явява и твърдението на ответниците за добросъвестност при закупуването на имотите, тъй като исковата молба, с която ищецът е предявил иска по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ срещу праводателите им, не била вписана. За пълнота на изложението следва да се отбележи, че вписването на исковите молби за собственост и на съдебното решение по тях, какъвто е настоящият случай, има само оповестително действие. Третото лице, което договаря с несобственик, не може да придобие права, независимо от това дали договорът е сключен при вписана или при невписана искова молба за собственост от носителя на това право. В настоящият случай ответниците са придобили права от ответници по предходен установителен иск по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ, като вписването на исковата молба по този иск и на съдебното решение няма защитна функция спрямо тях.

С оглед изложеното, съдът намира, че ищецът по делото С.А.С., като наследник на Александър Николов С.,***, е собственик на процесния имот по силата на конститутивното решение № 531/02.06.1995г. на ОСЗ-Берковица, поради което предявеният от същия срещу ответниците установителен иск за правото на собственост върху този имот е доказан и следва да бъде уважен като основателен.

По отношение на отговорността за разноски, на основание чл.78 ГПК, с оглед изхода на делото, ответниците следва да заплатят на ищеца направените разноски в размер 630 лева.

Воден от горното, съдът

 

Р     Е     Ш     И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.Д.Л., ЕГН ********** и П.Б.Л.,***, ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ на С.А.С. с ЕГН ********** ***, върху следния недвижим имот: 2.000 дка, представляващи Поземлен имот с идентификатор 03928.12.42 по кадастралната карта и регистри на гр.Берковица, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008г. на изп. директор на АГКК, находящ се в местността "Сарая", с площ 2 000 кв.м., с номер по предходен план 012042, при съседи на целия имот: 03928.12.38; 03928.12.55; 03928.12.56; 03928.12.45; 03928.12.62; 03928.12.61.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.П.Л., ЕГН ********** ***, ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ на С.А.С. с ЕГН ********** ***, върху следния недвижим имот: 1.400 дка, представляващи част от Поземлен имот с идентификатор 03928.12.44 по кадастралната карта и регистри на гр.Берковица, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008г. на изп. директор на АГКК, находящ се в местността "Сарая", целият с площ 10 405 кв.м., с номер по предходен план 012044, при съседи на целия имот: 03928.12.100; 03928.12.62; 03928.12.45; 03928.12.56; 03928.12.57; 03928.12.43; 03928.12.54; 03928.12.53; 03928.12.63.

ОСЪЖДА В.Д.Л., ЕГН **********, П.Б.Л.,*** и И.П.Л., ЕГН ********** ***, да ЗАПЛАТЯТ на С.А.С. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер 630 лева.

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - Монтана в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: