Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 17.09.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 12 септември…………………………………… през две хиляди и дванадесета година……………………...……………………...в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 352 по описа за 2012г…………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по иск с правно основание чл. 274, ал..2 КЗ.

Ищецът  “Дженерали застраховане” АД, град София твърди в исковата си молба, че на 20.09.2008 г. на път ІІ-81 на 35 км. от гр. София е реализирано ПТП между л.а. марка „Шкода Фелиция” с ДК № ВН 0449 ВМ, управляван от ответника П.В.Т. и л.а. „Пежо 206” с ДК № М 7577 АТ с водач Огнян Анастасов Х.. Съгласно протокол за ПТП № 1154110/20.09.2008 г. водачът на л.а „Шкода Фелиция”  е нарушил правилата за движение и виновно е причинил имуществени вреди на  л.а. „Пежо 206”. При извършената проверка  е установено, че лицето П.В.Т. е управлявал и без да притежава свидетелство за правоуправление. Към момента на ПТП Т. е имал сключена застраховка „Гражданска отговорност” в „Дженерали застраховане” АД, валидна до 25.07.2009 г., съгласно която се покриват причинени от застрахования вреди на трети лица. Ползвайки се от сключена застраховка „Гражданска отговорност” на делинквента „ДЗИ-Общо застраховане” – застраховател по имуществена застраховка „Каско” на увредения лек автомобил отправило към „Дженерали застраховане” АД регресна претенция за възстановяване на изплатеното от негова страна застрахователно обезщетение в размер на 4259.56 лв. След приемането и регистрирането на регресната претенция същата е била изплатена. Навежда доводи, че е налице правен интерес от предявяване на настоящия  иск, поради което моли съда, да постанови решение, с което осъди ответника да  заплати сумата 4259.56 лв., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане. Претендира и направените в производството разноски.

В срока по чл.131 ГПК ответникът П.В.Т. взема становище за неоснователност на предявения иск, като не излага конкретни доводи. В съдебно заседание чрез процесуален представител взема становище за неоснователност и недоказаност на предявения иск, предвид обстоятелството, че притежава свидетелство за управление на МПС и следователно не са налице предпоставките за ангажиране на отговорността му към застрахователното дружество.

 

Доказателствата по делото са писмени. Установи се от тях и не се спори между страните, че на 20.09.2008 година ответникът като водач на лек автомобил „Шкода Фелиция” с ДК № ВН 0449 ВМ, реализирал ПТП. От него на настъпили  значителни имуществени вреди на лек автомобил л.а. „Пежо 206” с ДК № М 7577 АТ с водач Огнян Анастасов Х.. “Дженерали застраховане” АД на основание сключен и валиден към момента на застрахователното събитие договор за застраховка „Гражданска отговорност” е изплатил щетите върху пострадалия автомобил, оценени от експерти на 4 259.56 лева. Компетентните органи съставили протокол за ПТП и въз основа на него на ответника бил съставен акт за установяване на административно нарушение. Въз основа на него било издадено наказателно постановление, влязло в сила, с което на Т. било наложено наказание по чл.179, ал.2 ЗДвП, а именно за реализиране на ПТП с несъобразена скорост.

 

Съгласно разпоредбата на чл.274, ал.2 КЗ с плащането на застрахователното обезщетение за застрахователя възниква правото на регресен иск срещу застрахования в изрично лимитивно изброени хипотези, една от които е застрахованият, причинил ПТП да не е притежавал свидетелство за управление на МПС. В конкретния случай не се установи ответникът да не притежава такова свидетелство. При съставяне на АУАН било установено, че Т. не носи свидетелство за управление на МПС. Това представлява нарушение на разпоредбата на чл.100, т.1 ЗДвП, която задължава водачите на МПС да носят в себе си съответното свидетелство за правоуправление. Непритежаването на такова свидетелство представлява съвсем друго нарушение, за което ответникът не е наказан, т.е. в рамките на наказателното производство, изходът от което обвързва гражданския съд с констатациите за виновността, не е установено ответникът да не притежава такова свидетелство.  Следователно в настоящото производство не бе установено да е налице предпоставката на чл.274, ал.2 КЗ, която да ангажира отговорността на Т. към застрахователното дружество. С оглед на това предявения иск следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

С оглед този изход на делото ищецът следва да заплати на ответника и направените в производството разноски.

 

Водим от гореизложените мотиви съдът

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

         ОТХВЪРЛЯ предявения от „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД с ЕИК 030269049, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 68 иск с правно основание чл. 274, ал. 2 КЗ срещу П.В.Т. с ЕГН **********,*** като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

         ОСЪЖДА „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД с ЕИК 030269049, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 68 ДА ЗАПЛАТИ на срещу П.В.Т. с ЕГН **********,*** направените в производството разноски в размер на 200.00 лв.

 

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред МОС.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ :