Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 22.10.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 13 септември………………………………………… през две хиляди и дванадесета година………………...………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 264 по описа за 2012г…………..…………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото се развива на основание чл.422 от ГПК и има за цел да установи съществуването на вземането на ищеца към ответника, за което вече му е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.700  по описа на БРС за 2011 година.

Ищците “Мобилтел” ЕАД, град София твърдят, че по силата на сключен с ответницата договор за предоставяне на GSM услуги И1332470 от 10.03.2009 година за периода от 21.06.2009 година до21.08.2009 година предоставили такива на стойност 254.82 лева. За стойността на предоставената услуга била издадена и фактура 177934048 от 21.07.2009 година с включен ДДС, по която било извършено частично плащане в размер на 185.00 лева. По тази фактура останала неиздължена сумата от 69.82 лева.  За предоставена услуга на ищцата била издадена и фактура 179462497 от 21.08.2009 година на стойност 473.44 лева с включен ДДС, по която не е извършвано плащане. Поради неизпълнение на задълженията на ответницата, ищците предявили правата си по съдебен ред, като в хода на заповедно производство по реда на чл.410 ГПК в тяхна полза била издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.700 по описа на БРС за 2011 година за сумата от 543.26 лева главница, ведно със законната лихва, считано от 02.11.2011 година до окончателното изплащане, както и за сумата от 65.00 лева разноски. Срещу издадената заповед за изпълнение е постъпило възражение по чл.414 ГПК, което о9буславя правния интерес на ищците от установяване на вземането им в настоящото производство. Молят съда, да постанови решение, с което признае за установено по отношение на ответницата вземането им в посочените по – горе размери.

В срока за отговор ответницата Е.Т.И. *** не взема становище по предявения иск.

 

Доказателствата по делото са писмени. Приложено е и ч.гр.д.700/2011 година, по което е издадена заповед за изпълнение в полза на ищеца в производство по чл.410 ГПК. След преценка на представените доказателства, съдът приема за установено следното :

Не се спори между страните, че между тях е било налице облигационно отношение, по силата на което ищците са предоставяли на ответницата услуги съгласно договор за предоставяне на GSM услуги И1332470 от 10.03.2009 година.

Според представената по делото данъчна фактура 177934048 от 21.07.2009 година ответницата е имала задължение към ищеца в размер на 254.82 лева. По тази фактура е извършено частично плащане в размер на 185.00 лева, поради което е налице остатък от задължението в размер на 69.82 лева.

По данъчна фактура 179462497 от 21.08.2009 година задължението на ищцата възлиза на сума в размер на 473.44 лева.

По делото не са представени доказателства за заплащане на дължимите суми.

Ответницата не оспорва, че са й предоставени, респ. е използвала предоставените й GSM услуги в обем и размери на задължението, посочени в исковата молба и представените към нея писмени доказателства.

 

Ето защо съдът намира, че предявеният иск е основателен и доказан, поради което следва да бъде установено вземането на ищеца към ответницата, за което вече му е издадена заповед за изпълнение по реда на чл.410 ГПК.

 

При този изход на делото ответника  дължи на ищеца заплащане на направените от последния в настоящото производството разноски.

 

По горните съображения съдът

 

          

 

Р     Е     Ш     И :

ПРИЗНАВА за установено вземането на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД с ЕИК 131468980,  със седалище и адрес на управление гр. София, район Илинден, ул. Кукуш № 1, представляван от законните представители Андреас Майерхофер и Пламен Василев Петров срещу Е.Т.И. с ЕГН **********,***-ти септември № 4 за сумата от 543.26 лева, ведно със законната лихва, считано от 02.11.2011 година до окончателното й изплащане, произтичаща от неизплатено задължение по договор № И1332470/10.03.2009 г. за периода 21.06.2009 г.–21.08.2009 г. и 65.00 лева, представляващи разноски, за които е издадена заповед за изпълнение от 03.11.2011 година по ч.гр.д. № 700 по описа на БРС за 2011 година.

 

ОСЪЖДА  Е.Т.И. с ЕГН **********,***-ти септември № 4 ДА ЗАПЛАТИ на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД с ЕИК 131468980,  със седалище и адрес на управление гр. София, район Илинден, ул. Кукуш № 1, представляван от законните представители Андреас Майерхофер и Пламен Василев Петров сумата от 65.00 лв. направени в настоящото производство разноски.

        

 

Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

След влизане в сила на решението да се докладва ведно с ч.гр.700/2011 година за произнасяне по чл.416 ГПК.

 

 

                                                                      

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :