Р Е Ш Е Н И Е

за поправка на очевидна грешка

ГР.БЕРКОВИЦА,01.10.2012г.

Гр.д.779/2011 година

 

         Постъпила е молба за поправка на очевидна фактическа грешка от пълномощника на ищеца адв.А.Й.. В предоставения срок ответника не взема становище по молбата. Съдът намира, че не се налага разглеждане на молбата в открито съдебно заседание.

         След като се разгледа гр.д. № 779/2011 г. по повод постъпилата молба, съдът констатира следното:

         Делото е образувано по молба на А.Б.Д. и В.Н.Д. за делба на имот Парцел VIII, пл.номер 166, кв.15, а по действащия регулационен план на с. Спанчевци, одобрен със заповед 412/1989 година – Парцел XIV, пл.номер 137 в кв.6, представляващ дворно място с площ от 340 кв.м, ведно с построената в имота едноетажна паянтова жилищна сграда, при съседи: Петър Антонов, Трифон Миланов, Евлоги Иванов и улица. С решение от 20.09.2012 г. съдът е допуснал до делба процесния имот, като при определянето на правата е допусната техническа грешка при изписване името на съделителката А.Д. – същата е посочена с името Анка.

         Ето защо молбата, подадена на основание чл.247 ГПК е основателна, поради което

        

Р  Е  Ш  И :

 

         ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решението си от 20.09.2012 година, като в последния абзац от мотивите и в диспозитива на решението името Анка се чете А..

 

         Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                              РАЙОНЕН  СЪДИЯ :