Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 04.10.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………….гражданска колегия в публично заседание на 12 септември………….………………………… през две хиляди и дванадесета година………..……………….………………в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св. П.……………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова…............................………….гр.дело дело 212  по описа за

2011 г…….…………..….…………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

         Производството по делото е за делба на недвижими наследствени имоти и се намира във фазата по извършване на делбата.

 

Предмет на делбата е горски имот, подробно описан в решението по допускане на делбата, а именно: Гора от 24 дка, находяща се в землището на с. Бързия, обл. Монтана, местността „Батешница”, представляваща имот № 210118, при граници и съседи: имот № 210113 ­Широколистна гора на МЗГ-ДЛ, имот № 210005 - Широколистна гора на наследниците на Ангел Бендов И., имот №  106004 - Полски път на Община Берковица, имот №  1 09007 Полски път на Община Берковица и имот № 21 0117 Дървопроизводствена площ на наследниците на Георги Ценов Стефанов.

 Съдебната делба следва да бъде извършена между Л.П.Г., К.П.В., В.П.З., А.П.А., П.З.З., Р.З.К., М.В.Д., П.В.Д., М.М.Б., Й.Г.П., Е.И.И., И.И.Н., М.К.Г., М.Г.Б., В.М.А. и М.Г.Л., като правата на последните в съсобствеността са определени с решението по допускане на делбата и са различни. По делото е изслушано заключение по назначена съдебна лесотехническа експертиза, изготвен е проекто-разделителен протокол и е одобрен проекта от ОСЗ Берковица, като са изготвени и скици-проект.

 

         След преценка на материалите по делото, съдът намира за установено следното :

До делба е допуснат имот, от  който са обособени 13 дяла. Съделителите са 16, но се намират в различна родствена връзка спрямо общия наследодател. Правата им в съсобствеността са също различни, а именно: К.П., В.П. и А.П. – по 1/36 част; П.З., Р.З., М.В., П. Владимирива, М.М., М.К. и В.М. – по 1/24 част; Й.Г. и Михаил Л. – по 1/12 част; Е.И. и И.И. – по 1/48 част и Л.П. 1/3 част. Съделителите К.П., Виолета П. и А.П. са заявили желание да получат един общ дял. Така е и с Е.И. и И.И.. Пречка за това не съществува, тъй като делбата се извършва най – напред по колена. Още повече, че разделянето на техните дялове на по – малки части ще е в нарушение на установения в закона минимум.

 

 Съгласно теорията и трайната съдебна практика, когато броят на имотите е равен или по – голям от броя на съделителите, имуществената общност е реално поделяема и съдът я разпределя по два начина – чрез изготвянето и одобряването на разделителен протокол (л.347 от ГПК) и теглене на жребий (чл.352 от ГПК) или чрез отреждане на дялове по реда на чл.353 от ГПК . Тегленето на жребий е принципен метод за разпределяне на допуснатите до делба имоти в определени от закона случаи. Този начин гарантира както равенството на страните в процеса, така и осигурява възможността, предвидена в чл.69, ал.2 от ЗН, всеки от съсобствениците да получи своя дял в натура. Съдът преминава пък към разпределение на дялове по реда на чл.353 от ГПК , когато е налице една от двете предпоставки – тегленето на жребий да е невъзможно (разлики в цените на имотите, неравенство в дяловете) или то да е много неудобно (напр. при извършени значителни подобрения от един от съделителите в отделен имот) – арг. ППВС 7/73; Р 2276/81 по гр.д.1735/81 на ВС; Р 127/87 по гр.д.12/87 на ВС и др. По разбиране на съдебния състав тегленето на жребий и съставянето на дялове е невъзможно, поради което следва делбата да бъде извършена чрез разпределение на наследствената маса по реда на чл.353 от ГПК. Това е така, тъй като правата на съделителите в съсобствеността е различна. Налице е разлика и в стойностите на имотите. При делба на недвижими имоти, особено, когато са земеделски земи и гори, целта е да се запази цялостта им, при което всеки от съделителите да получи в дял имот, без последния да бъде раздробяван на по – малки имоти. В настоящото производство страните възприеха заключението на вещото лице, което предложи вариант за делба чрез реално поделяне на  имота. Съдът също възприема този вариант и всеки да получи реален дял от имота според квотата си в съсобствеността. Няма пречка при разпределението имотът, който се пада в дял на Виолета, К. и А. да бъде до този на Л.П..

Съдът намира, че следва да разпредели допуснатия до делба имот, като спази установения от закона ред и постави в дял на всеки от съделителите имот с такава площ и стойност, че да отговаря на квотата на всеки в съсобствеността или максимално да се доближава до тях. В конкретния случай имотите са разделени по такъв начин, че стойността на всеки дял съответства на квотата на съделителите.

 

При така извършената делба, всеки от съделителите следва да бъде осъден да заплати и ДТ съразмерно на полученото от него в дял. При пресмятане на дължимата ДТ, съдът взе предвид изготвената по делото икономическа оценка. Дължимата ДТ е в размер на 4 % от стойността на полученото в дял. При такива мотиви, съдът

 

        

 

Р    Е   Ш   И :

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на  Л.П.Г. с ЕГН **********,*** ИМОТ № 210133 в землището на с. Бързия, местността „Батешница”, с площ от 8.000 дка при съседи: имот 210132 – собственост на К.П.В., В.П.З. и А.П.А., имот № 106004 – полски път, имот № 2100005 – широколистна гора на насл. на Ангел Бендов И.  и имот № 210135 – широколистна гора на МЗГ-ДЛ;

 

Стойността на дела възлиза на  15 821.00 лева

 

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на К.П.В. с ЕГН **********,***, В.П.З.  с ЕГН **********,*** и А.П.А. с ЕГН ********** ***  ИМОТ № 210132 в землището на с. Бързия, местността „Батешница”, с площ от 2.000 дка при съседи: имот 210131 – собственост на Й.Г.П., имот № 106004 – полски път, имот № 210133 – собственост на Л.П.Г.  и имот № 210135 – широколистна гора на МЗГ-ДЛ;

 

Стойността на дела възлиза на 3 955.00 лева.

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на П.З.З. с ЕГН **********,*** ИМОТ № 21030 в землището на с. Бързия, местността „Батешница”, с площ от 1.000 дка при съседи: имот 210131 – собственост на Й.Г.П., имот № 109007 – полски път, имот № 210129 – собственост на Р.З.К.  и имот № 210135 – широколистна гора на МЗГ-ДЛ.

 

Стойността на дела възлиза на  1 978.00 лева.

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Р.З.К. с ЕГН **********,*** в землището на с. Бързия, местността „Батешница”, с площ от 1.000 дка при съседи: имот 210130  - собственост на П.З.З., имот № 109007 – полски път, имот № 210128 – собственост на М.Г.Б.  и имот № 210135 – широколистна гора на МЗГ-ДЛ.

 

Стойността на дела възлиза на  1 978.00 лева

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на М.В.Д. с ЕГН **********,*** ИМОТ № 210125 в землището на с. Бързия, местността „Батешница”, с площ от 1.000 дка при съседи: имот 210126- собственост на Е.И.И. и И.И.Н., имот № 109007 – полски път, имот № 210124 – собственост на П.В.Д.  и имот № 210135 – широколистна гора на МЗГ-ДЛ.

 

Стойността на дела възлиза на  1 978.00 лева.

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на П.В.Д. с  ЕГН **********,*** ИМОТ № 210124 в землището на с. Бързия, местността „Батешница”, с площ от 1.000 дка при съседи: имот 210125- собственост М.В.Д., имот № 109007 – полски път, имот № 210123 – собственост на В.М.  и имот № 210135 – широколистна гора на МЗГ-ДЛ.

Стойността на дела възлиза на  1 978.00 лева.

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на М.М.Б. с ЕГН ********** *** ИМОТ № 210122 в землището на с. Бързия, местността „Батешница”, с площ от 1.000 дка при съседи: имот 210123- собственост на В.М., имот № 109007 – полски път, имот № 210121 –собственост на М.Л.  и имот № 210135 – широколистна гора на МЗГ-ДЛ.

 

Стойността на дела възлиза на  1 978.00 лева.

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Й.Г.П. с ЕГН **********,***, ИМОТ № 210131 в землището на с. Бързия, местността „Батешница”, с площ от 2.000 дка при съседи: имот 210130 – собственост на П.З.З., имот № 109007 – полски път, имот № 106004 – полски път, имот № 210132 – собственост на К.П.В., Виолета П.З. и А.П. Алексиев  и имот № 210135 – широколистна гора на МЗГ-ДЛ.

 

Стойността на дела възлиза на  3 955.00 лева.

 

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на Е.И.И. с ЕГН **********,*** и  И.И.Н. с ЕГН ********** *** ИМОТ № 210126 в землището на с. Бързия, местността „Батешница”, с площ от 1.000 дка при съседи: имот 210125 – собственост на М.В., имот № 109007 – полски път, имот № 210127 – собственост на М.К.  и имот № 210135 – широколистна гора на МЗГ-ДЛ.

 

Стойността на дела възлиза на  1 978.00 лева.

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на М.К.Г. с ЕГН ********** ***  ИМОТ № 210127 в землището на с. Бързия, местността „Батешница”, с площ от 1.000 дка при съседи: имот 210126 –Е.И.И. и И.И.Н., имот № 109007 – полски път, имот № 210128 – М.Г.Б.  и имот № 210135 – широколистна гора на МЗГ-ДЛ.

 

Стойността на дела възлиза на  1 978.00 лева.

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на М.Г.Б. с ЕГН **********,*** ИМОТ № 210128 в землището на с. Бързия, местността „Батешница”, с площ от 2.000 дка при съседи: имот 210129 – собственост на Р.З.К., имот № 109007 – полски път, имот № 210127 – собственост на М.К.  и имот № 210135 – широколистна гора на МЗГ-ДЛ.

 

Стойността на дела възлиза на   3 955.00 лева.

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на В.М.А. с ЕГН **********,*** в землището на с. Бързия, местността „Батешница”, с площ от 1.000 дка при съседи: имот 210124- собственост на П.Д., имот № 109007 – полски път, имот № 210122 – собственост на М.М.  и имот № 210135 – широколистна гора на МЗГ-ДЛ.

Стойността на дела възлиза на  1 978.00 лева.

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на  М.Г.Л. с ЕГН **********,*** ИМОТ № 210121 в землището на с. Бързия, местността „Батешница,  с площ от 2.000 дка при съседи: имот 210122- М.М., имот № 109007 – полски път, имот № 210117 – дървопроизв пл. на насл. На Георги Ценов Стефанов и имот № 210135 – широколистна гора на МЗГ-ДЛ.       

Стойността на дела възлиза на  3 955. 00 лева.

 

ОСЪЖДА  Л.П.Г. с ЕГН **********,***  ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС ДТ в размер на 632.84 лв., както и 5.00 лева ДТ за служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА  Й.Г.П. с ЕГН **********,***, М.Г.Б. с ЕГН **********,*** и М.Г.Л. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ всеки един от тях в полза на държавата по сметка на ВСС ДТ в размер на 158.20 лв., както и по 5.00 лева ДТ за служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА  Е.И.И. с ЕГН **********,*** и  И.И.Н. с ЕГН ********** ***  ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на държавата по сметка на ВСС ДТ в размер на 79.12 лв., както и 5.00 лева ДТ за служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА К.П.В. с ЕГН **********,***, В.П.З.  с ЕГН **********,*** и А.П.А. с ЕГН ********** ***   ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на държавата по сметка на ВСС ДТ в размер на 158.20 лв., както и 5.00 лева ДТ за служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА П.З.З. с ЕГН **********,***, Р.З.К. с ЕГН **********,***, М.К.Г. с ЕГН ********** ***, М.М.Б. с ЕГН ********** ***, П.В.Д. с  ЕГН **********,***, В.М.А. с ЕГН **********,*** и М.В.Д. с ЕГН **********,***   ДА ЗАПЛАТЯТ всеки един от тях в полза на държавата по сметка на ВСС ДТ в размер на 79.12 лв., както и по 5.00 лева ДТ за служебно издаване на изпълнителен лист.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ОС – Монтана в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

Решението подлежи на вписване.

 

Препис от решението се получава след представяне на доказателства за платени местни данъци и такси.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: