Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 03.10.2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и дванадесета година в състав:                              

 

                                                                         Председател:  Калин Тодоров

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Тодоров гр. дело № 467 по описа за 2009 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е за постановяване на допълнително решение на основание чл.250 от ГПК по евентуално предявен негаторен иск с правно основание чл. 109 от ЗС (съобразно решение от 04.11.2010 г. по в. гр. дело № 275/2010 г. на МОС).

 

В исковата молба ищецът П.О.П., твърди че с договор за покупко-­продажба, обективиран в НА № 1135, т.VI, рег. № 7347, дело № 1135/2008 г. на нотариус Огнян Каменов с район на действие БРС, е собственик на земеделски имот: пасище от 1 751 кв. м., представляващо имот № 109066, находящо се в землището на с. Котеновци с ЕКАТТЕ 39044, общ. Берковица, местност "Дренова глава", при граници и съседи - имот 240011 държавна гора, имот 240012, собственост на насл. Макавей А. Божинков, имот 240014, собственост на насл. на Първан И. Иванов, имот 000707 земи по чл.19, имот 000487, полски път, собственост на общ. Берковица, имот 000708, собственост на В.Ц.И. и имот 000711, собственост на П.О.П.. Поддържа, че имота му от юг граничи с имот № 000708, целият от 1 170 кв. м., собственост на ответниците В.Ц.И. и В.В.И., съгласно НА № 100, т. I, д. № 239/1995 г. и НА № 43, т.I, рег. № 551, дело № 43/2007г. На 11.03.2009 г. с Протокол № 11-2 на ОСЗ-Берковица бил въведен във владение на имот № 109066, при което се установило, че: 1. В имот № 000708 ответниците са изградили двуетажна масивна жилищна сграда, на границата с имот № 109066, като издадената задна част на втория етаж на сградата изцяло е надвесена над неговия имот. Размерите на тази издадена част от сградата, заедно с козирката на покрива, надвесени над неговия имот, са: 2.80 м. по протежение на 3.60 м., 2.20 м. по протежение на 5.50 м. и 1.40 м. по протежение на 4.20 м.; 2. Ответниците са застроили част от къщата си, от към северозапад, върху терен на имот № 109066, представляващ триъгълник с размер около 1.2 кв.м.; 3. В северозападната част на имота ответниците са построили навес, използван за гараж, част от който с размер 14 кв.м. е разположен в имот № 109066; 4. От северозапад на имот № 000708, от построената в него двуетажна жилищна сграда, до задната част на посочения навес, ответниците са построили ограда - зид, с височина 1.80 м., с който зид са присъединили към имота си 5 кв.м. от имот № 109066. Твърди също, че ответниците не са собственици на имот № 000708 и двуетажната жилищна сграда, построена в този имот. Поддържа, че с извършеното незаконно строителство в имота, върху 20.2 кв.м., ответниците неоснователно го лишават от възможността да ползва имота си в пълен обем като собственик и му пречат да го ползва съгласно неговото предназначение като земеделски имот, изразяващо се в засенчване на имота, оттичане на дъждовни и снежни води от покрива на сгpадите, превръщайки го в мучурлив терен, липса на проветрение, необходимо за земеделски култури. Моли съда да постанови решение, с което да признае по отношение на ответниците, че е собственик на 20.2 кв.м., от които 1.2 кв.м., върху които ответниците са застроили част от жилищната си сграда, 14 кв.м., върху които ответниците са застроили част от навеса си, който ползват за гараж и 5 кв.м. в северната част на имот № 000708, които ответниците са приобщили с огpада от имот № 109066, като ги осъди да му предадат владението на посочените 20.2 кв.м. Моли също съда с решението си да осъди ответниците да премахнат строителството - цялата жилищна cгpaдa, навес и огpада, построена от жилищната сграда до навеса, а ако счете, че няма правен интерес от искането за цялостно събаряне - да бъдат съборени съответните части от тези строежи, които навлизат в имота му, а именно: 1.2 кв.м. от жилищната сграда, 14 кв.м. от навеса и 3 метра от границата с имот №109066 и част от огpадата, с която са огpадени 5 кв.м. от имот № 109066.

Ответникът В.Ц.И. в писмения отговор по делото в срока по чл.131 от ГПК и в съдебно заседание оспорва предявените искове като недоказани и неоснователни, като навежда фактически доводи относно липсата на годен титул за собственост на процесния имот от ищеца, поради нарушения при сключване на сделката и поради обстоятелството, че праводателят му не е бил собственик на имота. Твърди, че е собственик на имот № 000708 като границите и площта неправомерно са променени след придобиване на собствеността, без негово знание и съгласие, и погрешно са отразени при извършване на въвод във владение.

Ответницата В.В.И. – съпруга на първия ответник, конституирана с протоколно определение от 24.11.2009г., в писмения отговор по делото в срока по чл.131 от ГПК, заявява, че се присъединява и поддържа доказателствените искания и оспорвания на първия ответник.

С решение от 12.07.2010г. съдът е отхвърлил предявените от П.О.П. срещу В.Ц.И. и В.В.И. ревандикационен иск по чл.108 от ЗС за право на собственост и негаторен иск чл. 109 от ЗС за прекратяване нарушаването на правото на собственост чрез премахване на постройки - жилищна cгpaдa, навес и огpада, построена от жилищната сграда до навеса в имот № 000708, като неоснователни.

С решение от 04.11.2010 г. по в. гр. дело № 275/2010 г. Окръжен съд – Монтана е отменил решението на Берковския районен съд от 12 юли 2010 г. по гр. д. № 467/2009 г., в частта, с която е отхвърлен като неоснователен иска с правно основание чл. 108 от ЗС, вместо което е признал за установено по отношение на ответниците, че ищеца е собственик на част от имот № 109066, представляващ пасище с площ 1751 кв.м в м.”Дренова глава” в землището на с.Котеновци, обл. Монтана, която част се намира на границата с имот № 000708 и представлява 1,39 кв.м., заети от двуетажна масивна жилищна сграда, изградена от ответниците, 17 кв.м. заети от метална конструкция/навес и още 5,6 кв.м. завзети с ограда и е осъдил ответниците да предадат на ищеца владението върху тази част от имота; потвърдил е решението на Берковския районен съд в частта, с която е отхвърлен като неоснователен иск, предявен от ищеца против ответниците, с правно основание чл. 109 от ЗС, за цялостно премахване на жилищна сграда, навес и ограда. Със същото решение Окръжен съд - Монтана е върнал делото на БРС за разглеждане на евентуално предявения негаторен иск с правно основание чл. 109 от ЗС за преустановяване нарушаването на правото на собственост на ищеца като бъдат осъдени ответниците частично да премахнат жилищната сграда, навеса и оградата в частта й от къщата до навеса.

За изясняване на неразрешената част от спора е проведено открито съдебно заседание, съгл. чл.250, ал. 2 от ГПК, в което са приети писмени доказателства и е изслушано заключение на вещо лице.

От заключението на вещото лице Д.Д. по поставена допълнителна задача, което съда възприема като професионално и обективно, се установи, че строителството на двуетажната масивна жилищна сграда в имот № 000708, собственост на ответниците В.Ц.И. и В.В.И., е изпълнено на етап „груб строеж” към 30.09.1996г., т.е. в законоустановения 5-годишен срок от датата на издаване на строителното разрешение, както и че към датата на въвеждане в експлоатация на строежа – 28.07.2006г., съобразно цифровия модел на КВС към 2006г., строителството на сградата е извършено съобразно одобрените архитектурни проекти.

По делото не се твърди и не се установи ищецът, респ. неговите праводатели, да са учредявали право на строеж в полза на ответниците.

Въз основа на приетите по делото факти, съдът намира за обосновани следните правни изводи:

Негаторният иск е средство за правна защита на собственика срещу всяко пряко или косвено неоснователно действие или създадено състояние, което му пречи да упражнява своето право на собственост според предназначението на имота или в съответствие с обема на правото на собственост. Неоснователно по смисъла на чл. 109, ал. 1 от ЗС е всяко действие, което пречи на собственика да упражнява правото си на собственост и не се основава на законна разпоредба, ограничаваща това право.

При произнасянето си за допълване на решението от 12.07.2010г., на основание чл.235, ал.3 от ГПК, съдът следва да вземе предвид и фактите, настъпили след предявяване на иска и тези, настъпили след постановяване на допълваното решение, които са от значение за спорното право. Такъв нов факт е съдебно установеното право на собственост на ищеца на част от имот № 109066, представляващ пасище с площ 1751 кв.м в м.”Дренова глава” в землището на с.Котеновци, обл. Монтана, която част се намира на границата с имот № 000708 и представлява 1,39 кв.м., заети от двуетажна масивна жилищна сграда, изградена от ответниците, 17 кв.м. заети от метална конструкция/навес и още 5,6 кв.м. завзети с ограда. Следователно, касае се за части от собствен на ищеца имот, върху които ответниците са построили част от сграда, навес и ограда. По делото ответниците не са представили убедителни доказателства, че имат правно основание да държат част от своята постройка в чуждия имот, да ползват част от съседния терен за поставянето на металния навес и да ограждат част от имота на ищеца с масивна ограда. Ответниците са собственици на посочените част от сграда, навес и ограда, като постройки, т. е. на вложените материали, но не и на правото на строеж. Държането на тези постройки в чужд имот е неоснователно действие, което ограничава правата на собственика на самия поземлен имот, тъй като му пречи пълноценно да упражнява в пълен обем това си право. При това положение ищецът, като собственик е в правото си да иска прекратяване на неоснователните действия, пречещи му да упражнява в пълен обем право си на собственост. Това е и смисъла на разпоредбата на чл. 109 ЗС, която е правно средство, предоставено на разположение на собственика.

В случая законността на постройките има само административноправно значение и никакво значение за правото на собственост и за евентуално задължение за премахването им по чл. 109 ЗС. Не подлежат на премахване по чл. 109 ЗС постройките, дори и незаконни според устройствените правила и нормативи, ако не пречат на упражняването на правото на собственост на притежаван от ищеца имот. На премахване по чл. 109 ЗС подлежат постройките, дори и законни според устройствените правила и нормативи, ако пречат на упражняването на правото на собственост на притежаван от ищеца имот. След като процесните част от сграда, навес и масивна ограда заемат част от чужд терен, без да е дадено съгласие от собственика на този терен и без да е учредено право на строеж, то чрез завземането на пространство от имота на ищеца е накърнено неговото право на собственост и са създадени пречки да се ползва от имота си като упражнява своето вещно правото в пълния му обем.

Предвид изложеното доказани са предпоставките за уважаване на евентуално предявения иск с правно основание чл.109 ЗС и същия следва да се уважи, като се осъдят ответниците В.И. и В.И. да прекратят неоснователните си действия по държане на част от двуетажна масивна жилищна сграда, изградена върху 1,39 кв.м. от имот № 109066, собственост на ищеца П.О.П., представляващ пасище с площ 1751 кв.м в м.”Дренова глава” в землището на с.Котеновци, обл. Монтана, която част се намира на границата с имот № 000708, на метална конструкция/навес, изградена върху 17 кв.м. от посочения имот и масивна ограда, построена в имота в частта й от къщата до навеса, като премахнат същите.

Воден от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСЪЖДА В.Ц.И. с ЕГН ********** и В.В.И.,***, да прекратят неоснователните си действия по държане на част от двуетажна масивна жилищна сграда, изградена върху 1,39 кв.м. от имот № 109066, собственост на П.О.П. с ЕГН ********** ***, представляващ пасище с площ 1751 кв.м в местността ”Дренова глава” в землището на с.Котеновци, обл. Монтана, която част се намира на границата с имот № 000708, на метална конструкция/навес, изградена върху 17 кв.м. от посочения имот и масивна ограда, построена в имота в частта й от къщата до навеса, като премахнат същите.

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - Монтана в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ: