Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА,23.10.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………….гражданска колегия в публично заседание на 10 септември………….………………………… през две хиляди и дванадесета година………..……………….………………в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св. П.……………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова…............................………….гр.дело дело 371  по описа за

2008 г…….…………..….…………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

         Производството по делото е за делба на недвижим имот и се намира във фазата по извършване на делбата.

 

Предмет на делбата е урегулиран поземлен имот, находящ се в град Вършец и построената в него двуетажна жилищна сграда, подробно описани в решението по допускане на делбата, а именно: 1. Поземлен имот с идентификатор 12961.423.173 по кадастралната карта на гр. Вършец, с площ от 1155 кв. м., при съседи: 12961.423.175, 12961.423.178, 12961.423.176, 12961.423.172, 12961.423.171, 12961.423.170, 12961.423.169, 12961.423.168, 12961.423.174 и 12961.423.492; 2. АПАРТАМЕНТ, жилище с идентификатор 12961.423.173.1.1, представляващ самостоятелен обект в сграда No 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 12961.423.173, при съседи: над обекта 12961.423.173.1.2; 3. АПАРТАМЕНТ, жилище с идентификатор 12961.423.173.1.2, представляващ самостоятелен обект в сграда No 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 12961.423.173, при съседи: под обекта 12961.423.173.1.1. Съдебната делба следва да бъде извършена между А.С.С. и И.Г.Й., като правата на последните в съсобствеността са определени с решението по допускане на делбата и са равни.  

По делото е изискано становище за поделяемост на имотите, изслушано е заключение по назначена съдебно – техническа и икономическа експертиза, както и допълнително заключение от вещо лице - архитект.

 

         След преценка на материалите по делото, съдът намира за установено следното :

 

 

Съгласно теорията и трайната съдебна практика, когато броят на имотите е равен или по – голям от броя на съделителите, имуществената общност е реално поделяема и съдът я разпределя по два начина – чрез изготвянето и одобряването на разделителен протокол (чл.347 от ГПК) и теглене на жребий (чл.352 от ГПК) или чрез отреждане на дялове по реда на чл.353 от ГПК . Тегленето на жребий е принципен метод за разпределяне на допуснатите до делба имоти в определени от закона случаи. Този начин гарантира както равенството на страните в процеса, така и осигурява възможността, предвидена в чл.69, ал.2 от ЗН, всеки от съсобствениците да получи своя дял в натура. Съдът преминава пък към разпределение на дялове по реда на чл.353 от ГПК , когато е налице една от двете предпоставки – тегленето на жребий да е невъзможно (разлики в цените на имотите, неравенство в дяловете) или то да е много неудобно (напр. при извършени значителни подобрения от един от съделителите в отделен имот) – арг. ППВС 7/73; Р 2276/81 по гр.д.1735/81 на ВС; Р 127/87 по гр.д.12/87 на ВС и др. По разбиране на съдебния състав тегленето на жребий и съставянето на дялове е невъзможно, поради което следва делбата да бъде извършена чрез разпределение на наследствената маса по реда на чл.353 от ГПК.

В конкретния случай предмет на делба са два самостоятелни жилищни обекта по смисъла на § 5, т.39 ДР на ЗУТ и съдът може да извърши делба като всеки от съделителите получи дял в натура. От заключението на архитекта по назначената съдебна експертиза е видно, че са необходими малки преустройства, чрез които достъпът до втори жилищен етаж да бъде самостоятелно изведен, така че функционално да се осигури пълна самостоятелност на всеки един от жилищните етажи. Тези преустройства са незначителни и няма да създадат неудобства по – големи от обикновените. Най – целесъобразен от предвидените в закона начини за извършване на делбата е разпределението по реда на чл.353 ГПК. Това е така, тъй като в производството бе установено, че съделителят И.Й. използва жилищния обект, разположен на втори жилищен етаж. Този съделител е живял и в момента живее в имота, поради което естествено е обособил жилищното пространство според собствените си нужди и интериорни виждания. Евентуалното извършване на делбата чрез теглене на жребий би могло да доведе до резултат в негов дял да се падне първи жилищен етаж, което ще му създаде допълнителни неудобства. Ето защо най – целесъобразно в случая е съдът да разпредели имота, като в дял на съделителката А.С. постави апартамента, разположен на първи жилищен етаж, а на съделителя И.Й. – апартамента, разположен на втори жилищен етаж.

Според заключението по назначената съдебно оценъчна експертиза стойността на дела, включващ първи жилищен етаж, ведно с 1/2 идеална част от поземления имот е 45 140 лева, а стойността на втори жилищен етаж със съответните части от общите части на сградата и 1/2 идеална част от поземления имот е 50 160 лева. В заключението си вещото лице е посочило освен квадратурата на съответния жилищен етаж и годината на построяване и пристройка с площ от 21 кв.м., построена през 1987 година. Тези пристройки, еднакви по площ и разположени една над друга са функционално свързани с основната сграда, в тях са изнесени санитарните възли на двата етажа с общи вертикални щрангове и съответни кухини. Така изградената през 1966 – 1967 година сграда, ведно с пристройките, реализирани по – късно в крайна сметка обособяват двата самостоятелни апартамента, разположени на два жилищни етажа и дават настоящия облик на жилищната сграда (л.168 – заключение на вещо лице – архитект). Така в едно цяло (сграда и пристройка) са отразени и в схемите, издадени от СГКК – Монтана.  

С оглед гореизложеното съделителката А.С. следва да получи в дял Апартамент с идентификатор 12961.423.173.1.1, представляващ самостоятелен обект в сграда No 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 12961.423.173 с административен адрес град Вършец, ул. „Поп Исай” 1, при съседи: над обекта 12961.423.173.1.2 с площ от 119 кв.м, ведно с прилежащото избено помещение, съответната идеална част от общите части на сградата, ведно с 1/2 идеална част от ПИ с идентификатор 12961.423.173 с площ от 1155 кв.м. Съделителят И.Й. следва да получи в дял Апартамент с идентификатор 12961.423.173.1.2, представляващ самостоятелен обект в сграда No 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 12961.423.173 с административен адрес град Вършец, ул. „Поп Исай” 1, при съседи: под обекта 12961.423.173.1.1 с площ от 119 кв.м, ведно с прилежащото избено помещение, съответната идеална част от общите части на сградата, ведно с 1/2 идеална част от ПИ с идентификатор 12961.423.173 с площ от 1155 кв.м.

За уравнение на дяловете И.Й. следва да заплати на Анка С. сумата от 2 510 лева.

Всеки един от съделителите дължи и държавна такса, изчислена върху стойността на получения от него дял. С оглед на това А.С. следва да бъде осъдена да заплати ДТ в размер на 1805.60 лева, а И.Й. – 2 006.40 лева.

 

С оглед всичко гореизложено, съдът

Р  Е  Ш  И :

 

            ПОСТАВЯ В ДЯЛ на А.С. ***, с ЕГН ********** Апартамент с идентификатор 12961.423.173.1.1, представляващ самостоятелен обект в сграда No 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 12961.423.173 с административен адрес град Вършец, ул. „Поп Исай” 1, при съседи: над обекта 12961.423.173.1.2, с площ от 119 кв.м, ведно с прилежащото избено помещение, съответната идеална част от общите части на сградата, ведно с 1/2 идеална част от ПИ с идентификатор 12961.423.173 с площ от 1155 кв.м.

         Стойността на дела е 45 140 лева.

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на И.Г.Й. *** ЕГН ********** Апартамент с идентификатор 12961.423.173.1.2, представляващ самостоятелен обект в сграда No 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 12961.423.173 с административен адрес град Вършец, ул. „Поп Исай” 1, при съседи: под обекта 12961.423.173.1.1 с площ от 119 кв.м, ведно с прилежащото избено помещение, съответната идеална част от общите части на сградата, ведно с 1/2 идеална част от ПИ с идентификатор 12961.423.173 с площ от 1155 кв.м.

Стойността на дела е 50 160 лева.

 

ОСЪЖДА  И.Г.Й. *** ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ  на А.С. ***, с ЕГН ********** за уравнение на дяловете сумата от 2 510 лева.

 

ОСЪЖДА И.Г.Й. *** ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС ДТ в размер на 2 006.40 лева, както и 5.00 лева ДТ за служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА А.С. ***, с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС ДТ в размер на 1805.60 лева, както и 5.00 лева ДТ за служебно издаване на изпълнителен лист.

 

Решението подлежи на обжалване пред ОС – Монтана в двуседмичен срок от съобщението на страните.

Решението подлежи на вписване.

Препис от решението се получава след представяне на доказателства за платени местни данъци и такси.                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: