МОТИВИ:                                                             НОХД 529 / 2012г.

 

          С обвинителен акт на Районна прокуратура град Берковица подсъдимата А.Ф.Д. е обвинен в това, че на 20.06.2012г, в град Берковица, чрез неустановено по делото лице, като абонат на № 6507911065 неправомерно осъществила присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД, със седалище град София, технически район град Берковица, като деянието било осъществено посредсвом проводник с дължина 90 см и сечение 10 кв.мм, свързан със фазата и нулата към ел. инсталация преди електромера, като по този начин се създавали условия за неправомерно отчитане на на потребената електроеиергия – престъпление по чл.234в ал.1 от НК.

          Прокурорът поддържа обвинението.

          Подсъдимата А.Ф.Д. се признава за виновна в хода на съдебното следствие и дава подробни обяснения. Служебният й защитник моли съда да й наложи наказание пробация.

Доказателствата по делото са писмени и гласни. Изслушано е заключение по назначената на досъдебното производство съдебно техническа експертиза изпълнена от вещо лице А.А..

          Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и съображенията на страните, приема за установено следното:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:   

 

Подсъдимата А.Ф.Д. е родена на ***г***. Адресно регистрирана е в град Берковица, кв.”Раковица”, ул.”Иглика” № 23. Не е осъждана за престъпление от общ характер.

На 20.06.2012г. служители от ”Чез Разпределение -България” Ад извършили проверка в кв.”Раковица” на гр.Берковица. Когато проверявали на адрес гр. Берковица, ул.Иглика № 23, къща собственост на Асен Кънчев Н., установили, че е извършено неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа.  Абонат на партидата бил Асен Н.. Присъединяването било извършено посредством проводник с дължина 90 см. и сечение 10 кв. мм., който бил намерен поставен като мост на мрежа ниско напрежение, минаваща пред дом № 23. Потребената ел. енергия не се отчитала в уреда за търговско измерване - ”електромер”. По време на проверката в жилището присъствала само подсъдимата А.Ф.Д.. За констатираното нарушение, служителите на ЧЕЗ подали сигнал до РУП-Берковица.

При разследването се установило, че присъединяването било извършено от подсъдимата, която използвала услугите на непознато лице.

Съгласно заключението на вещото лице инж. А.П.А. по назначената и извършена на досъдебното производство съдебно- техническа експертиза /л.28 от ДП/ нерегламентирането присъединяване към ел. мрежата е извършено посредством допълнително монтиран проводник /мост/ със сечение 10мм2 и дължина 90 см. свързан директно с фазов проводник на въздушната ел. разпределителна линия 380/220V на улицата пред електромерното табло. Изходящия към къщата фазов проводник /рекордоман/ е присъединен директно към фазов проводник на линията за напрежение 380/220V на улицата пред електромера. По този начин е подадено напрежение на цялата ел. инсталация без да се отчита изразходваната енергия през съществуващия уред за търговско измерване. Съдът изцяло приема заключението на вещото лице, като обективно и компетентно дадено, а още повече и не оспорено от страните по делото.

Със своето поведение подсъдимата е нарушил разпоредбите на чл.13 т.4 и чл.34 т.2 и 3 от Общите условия за продажба на ел. енергия на „ЧЕЗ- Електроразпределение България" АД ; чл.15 т.5 от Общите условия на договорите за използване на ел. разпределителните мрежи на „ЧЕЗ Електроразпределение България АД, както и разпоредбите на Наредба № 6 от 9.06.2004 година на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за присъединяване на производители и потребители към преносната и разпределителните електрически мрежи.

В хода на проверката не е установено от кого е извършено неправомерното присъединяване.

          Гореизложената фактическа обстановка се установява от свидетелските показания на Г.И.М., Р.П.Р., Н.С.Н. и Б.А.Н. дадени в хода на съдебното следствие, на които съдът дава вяра като обективни, логически последователни, непротиворечиви и безпристрастни. Същата фактическа обстановка намира потвърждение и от събраните и надлежно приобщени към доказателственият материал по делото писмени доказателствени средства. Подсъдимата А.Ф.Д. се признава за виновна и дава подробни обяснения за начина на осъществяване на деянието. В тази насока е и експертното заключение по назначената на досъдебното производство експертиза.

 

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:

 

          С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка съдът намира, че подсъдимата А.Ф.Д. е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.234в ал.1 от НК, като създала условия за неправомерно и непълно отчитане на изразходваната ел.енергия.

От обективна страна, изпълнителното деяние, изразяващо се в неправомерно въздействие върху ел.уреди е било реализирано от подсъдимата А.Ф.Д..

Деянието на подсъдимата е извършено при форма на вината “пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 НК, тъй като е съзнавала противоправното си деяние и е целял настъпването на всички вредни последици от това.

Към момента на осъществяване на процесното деяние подсъдимата А.Ф.Д. е била в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и е могла да ръководи постъпките си, което обосновава ангажирането на нейната отговорност.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО :

 

За извършеното престъпление по чл.234в ал.1 от НК за е предвидено наказание лишаване от свобода до 5 години и глоба до 15 000.00 лева.

При така изложените правни съображения, касаещи установените обстоятелства, подкрепени от събраните доказателства, се определи съответното наказание на подсъдимата Младенова.

При индивидуализацията на наказанието на подсъдимата А.Ф.Д. за така извършеното от нея престъпление, съдът взе в предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.

Съдът, като обсъди обстоятелствата, имащи значение за определяне отговорността на подсъдимата, прие за установено:

         Обществената опасност на деянието не е висока.

         Личната обществена опасност на подсъдимата е занижена –не е осъждана за извършено престъпление от общ характер и не е освобождавана от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.

         Като смекчаващи вината обстоятелства  следва да се отчетат: не високата степен на лична обществена опасност на подсъдимата, признание на вината и спомагането за разкриване на обективната истина.

         Отегчаващи вината обстоятелства – няма.

         От направеният по-горе анализ е видно, че безспорно са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при наличие на които и най-лекото предвидено в Закона, наказание “лишаване от свобода” се указва несъразмерно тежко. В конкретният случай са налице условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК, съобразно който текст предвиденото наказание “лишаване от свобода” за това престъпление, за което не е предвиден най-нисък предел, следва да бъде заменено с наказание “ПРОБАЦИЯ”. С оглед личността  на подсъдимата и конкретните особености на настоящият случай, съдът намира, че на подсъдимата А.Ф.Д. следва да бъдат определени следните пробационни мерки съгласно чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК: “задължителна регистрация  по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и 200 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото” за срок от ЕДНА календарна година, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

         Съдът счете, че в конкретният случай са налице условията на чл.55 ал.3 от НК, поради което не наложи по-лекото наказание –глоба, което законът предвижда. Подсъдимата е безработна, не реализира никакви доходи, поради което извършва инкриминираното деяние. Налагане на наказание глоба в размер до 15 000.00 лева напрактика няма да бъде изпълнено и няма да осъществи своите цели. Ето защо съдът не наложи по – лекото наказание – глоба.

С така наложеното по вид и размер наказание съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на тази подсъдимата и по отношение на останалите граждани.

          Съдът отне в полза на Държавата на основание чл.53 ал.1 буква А от НК вещите, които принадлежат на виновната и са били предназначени и са послужили за извършване на умишлено престъпление -  проводник с дължина 90 см и сечение 10 кв.мм приложен на л.59 от ДП, като същия се унищожи след влизане в законна сила на присъдата, поради ниската си стойност.

          Предвид изхода на делото подсъдимата А.Ф.Д. на основание чл.189 ал.3 от НПК следва да заплати в полза на ВСС-София направените по водене на делото разноски в размер на 46.00 лева, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

По горните съображения, съдът се произнесе с присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: