МОТИВИ:                                                             НОХД 500 / 2012г.

 

          С обвинителен акт на Районна прокуратура град Берковица подсъдимата Т.В.Р. е обвинена в това, че на 31.05.2012г. в град Берковица, област Монтана във фургон, монтиран на ул.Крайречна,  без абонтен , чрез лице с неустановена самоличност, осъществила неправомерно присъединяване към електро-разпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение БългарияАД, деянието е извършено, като с проводници ПВО 6 кв.мм., мед /рекордоман/ директно е свързана ел.инсталация на фургона към фазов и нулев проводник от въздушната ел. разпределителна линия 380/220волта на улицата и по този начин създала условия за неотчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл.234в ал.1 от НК

          Прокурорът поддържа обвинението.

          Подсъдимата Т.В.Р. се признава за виновна в хода на съдебното следствие и дава подробни обяснения. Моли съда да й наложи наказание пробация.

Доказателствата по делото са писмени и гласни. При условията на чл.281 ал.7 във връзка с ал.5 във връзка с ал.1 т.5 от НПК са прочетени и приобщени към доказателственият материал по делото свидетелските показания на Н.С.С.. Изслушано е заключение по назначената на досъдебното производство съдебно техническа експертиза изпълнена от вещо лице А.А..

          Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и съображенията на страните, приема за установено следното:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:   

Подсъдимата Т.В.Р. е родена на ***г***. Адресно е регистрирана в град Берковица, ул.Крайречна 31, а живее във фургон поставен срещу къщата на посочения адрес. Не е осъждана за извършени престъпления от общ характер. Освобождавана е от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК, за извършено престъпление по чл.234в ал. 1 от НК.

На 31.05.2012г. в град Берковица служители на ЧЕЗ Разпределение БългарияАД и РУ Полиция - Берковица извършили проверка във фургон с метален корпус монтиран в кв.Раковица на ул.Крайречнасрещу жилищтната сграда на № 31. Същия се обитава от подсъдимата Т.В.Р.. За фургона няма открита партида и договор за продажба на ел.енергия от електроразпределителното дружество ЧЕЗ Разпределение България АД. Този фургон е предоставен от Община Берковица. Липсва и уред за търговско измерване на изразходваната ел.енергия.

При проверката е установено неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на ЧЕЗ Разпределение БългарияАД. Присъединяването е извършено, като ел.инсталация на фургона с допълнително монтирани проводници ПВО 6 кв.мм. /рекордоман/ директно е свързана към фазов и нулев проводник от въздушната ел.разпределителна линия 380/220 волта на улицата. Разстоянието от ж.б.стълб на линията, на която е извършено прикачването до фургона е около З метра.

За констатираното неправомерно присъединяване към електроразпределителната линия е съставен Констативен протокол № 3005951/31.05.2012г.

На досъдебдното произвводство е назначена съдебно – техническа експертиза изпълнено от вещо лице А.А., от чието заключение се установява, че при така направеното свързване ел.инсталация на фургона безпрепятствено се захранва с ел.енергия от електроразпределителната мрежа без да се измерва и отчита. Съдът изцяло възприема заключението, като обективно и компетентно дадено, а още повече и не оспорено от страните по делото.

          Гореизложената фактическа обстановка се установява от свидетелските показания на К.С.Д., Н.С.С. /прочетени по реда на чл.281 от НПК/ и В.М.Р. дадени в хода на съдебното следствие, на които съдът дава вяра като обективни, логически последователни, непротиворечиви и безпристрастни. Същата фактическа обстановка намира потвърждение и от събраните и надлежно приобщени към доказателственият материал по делото писмени доказателствени средства. Подсъдимата Т.В.Р. се признава за виновна и дава подробни обяснения за начина на осъществяване на деянието. В тази насока е и експертното заключение по назначената на досъдебното производство експертиза.

 

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:

 

          С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка съдът намира, че подсъдимата Т.В.Р. е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.234в ал.1 от НК, като създала условия за неправомерно и непълно отчитане на изразходваната ел.енергия.

От обективна страна, изпълнителното деяние, изразяващо се в неправомерно въздействие върху ел.уреди е било реализирано от подсъдимата Т.В.Р..

Деянието на подсъдимата е извършено при форма на вината “пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 НК, тъй като е съзнавала противоправното си деяние и е целяла настъпването на всички вредни последици от това.

Към момента на осъществяване на процесното деяние подсъдимата Т.В.Р. е била в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и е могъла да ръководи постъпките си, което обосновава ангажирането на нейната отговорност.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО :

 

За извършеното престъпление по чл.234в ал.1 от НК за е предвидено наказание лишаване от свобода до 5 години и глоба до 15 000.00 лева.

При така изложените правни съображения, касаещи установените обстоятелства, подкрепени от събраните доказателства, се определи съответното наказание на подсъдимата Р..

При индивидуализацията на наказанието на подсъдимата Т.В.Р. за така извършеното от нея престъпление, съдът взе в предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.

Съдът, като обсъди обстоятелствата, имащи значение за определяне отговорността на подсъдимата, прие за установено:

         Обществената опасност на деянието не е висока.

         Личната обществена опасност на подсъдимия е завишена –не е осъждана извършени престъпления от общ характер.

         Като смекчаващи вината обстоятелства  следва да се отчетат: не високата степен на лична обществена опасност на подсъдимата, признание на вината и спомагането за разкриване на обективната истина.

         Отегчаващи вината обстоятелства – наложено наказание по реда на чл.78а от НК за извършено престъпление по чл.234в от НК..

         От направеният по-горе анализ е видно, че безспорно са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при наличие на които и най-лекото предвидено в Закона, наказание “лишаване от свобода” се указва несъразмерно тежко. В конкретният случай са налице условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК, съобразно който текст предвиденото наказание “лишаване от свобода” за това престъпление, за което не е предвиден най-нисък предел, следва да бъде заменено с наказание “ПРОБАЦИЯ”. С оглед личността  на подсъдимата и конкретните особености на настоящият случай, съдът намира, че на Т.В.Р. следва да бъдат определени следните пробационни мерки съгласно чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК: “задължителна регистрация  по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и 180 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото” за срок от ЕДНА календарна година, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

         Съдът счете, че в конкретният случай са налице условията на чл.55 ал.3 от НК, поради което не наложи по-лекото наказание –глоба, което законът предвижда. Подсъдимата е безработна, не реализира никакви доходи, поради което извършва инкриминираното деяние. Налагане на наказание глоба в размер до 15 000.00 лева напрактика няма да бъде изпълнено и няма да осъществи своите цели. Ето защо съдът не наложи по – лекото наказание – глоба.

         С така наложеното по вид и размер наказание съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на тази подсъдима и по отношение на останалите граждани.

          Предвид изхода на делото подсъдимата Т.В.Р. на основание чл.189 ал.3 от НПК следва да заплати в полза на ВСС-София направените по водене на делото разноски в размер на 46.00 лева, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

По горните съображения, съдът се произнесе с присъдата си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: