Мотиви към присъда по НОХД N 481/2012г. по описа на БРС, ІІ н.с.- 30.11.2012год.

 

Районна прокуратура гр. Берковица е повдигнала обвинение срещу Ц.О.Ц. - роден на *** година в гр.Ловеч, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан с основно образование, не работи, ЕГН ********** за  ТОВА,ЧЕ  на 20 .06.2012 година в дома си гр. Берковица на ул."Иглика" №14 в кв. „Раковица" осъществил неправомерно присъединяване към ел. разпределителната мрежа , собственост на „ЧЕЗ Електроразпределение- България" АД посредством допълнително монтиран проводник /мост/ с дължина 22 см. и сечение 6мм2 изходящия към къщата фазов проводиник/рекордоман/ е присъединен директно към фазов проводник на линията за напрежение 380/220V на улицата пред електромера, който не преминава през уред за търговско отчитане, като по този начин създал условия за непълно отчитане на изразходваната ел. енергия довели до нарушение разпоредбите на чл.13 т 4 и чл.34 т.2 и 3 от Общите условия за продажба на ел. енергия на „ЧЕЗ- Електроразпределение България"АД; чл.15 т.5 от Общите условия на договорите  е за използване на ел. разпределителните мрежи на „ЧЕЗ Електроразпределение България" АД, както и разпоредбите на Наредба № 6 от 9.06.2004 година на   Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за присъединяване на производители и потребители към преносната и разпределителните електрически мрежи -  престъпление по чл.234в ,ал.1  от НК.

Досъдебното производство е приключило и е внесен обвинителен акт в съда.

          Представителят на прокуратурата в съдебно заседание поддържа обвинението с горната правна квалификация на деянието по отношение  на  подсъдимия. Изразява становище, че обвинението е доказано по несъмнен начин, както от обективна, така и от субективна страна. Пледира  подсъдимия да бъде признат за виновeн в извършване на престъплението, за което e предаден на съд. Предлага по отношение  реализирането на наказателната отговорност,на подс.Ц. да се определи и наложи наказание  при условията на чл. 54 от НК, като на  същия са наложи наказание лишаване от свобода  ,като няма законни пречки за приложението на чл.66 ал.1 от НК и изпълнението на наказанието да бъде отложено за изпитателен срок от три години. 

      В  съдебно заседание подсъдимият Ц.О.Ц. редовно призован се явява лично.Същият на досъдебното производство е признал   вината си ,прави признание и в съдебно заседание и дава обяснения.

   

          Доказателствата по делото са писмени и гласни.

 

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното от фактическа и правна страна:

   

    ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА       

Подсъдимият Ц.О.Ц. е роден на *** година в гр.Ловеч, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан с основно образование, не работи, ЕГН ********** .

Огнян Ц. *** починал на 23.09.2003год. притежавал жилище в гр.Берковица,кв.”Раковица”,ул.”Иглика” №14.Същият е бил регистриран като абонат на  „ЧЕЗ разпределение-България” АД с абонатен №6507911053,№ на електромера 10155058 и клиентски №300247482034.След неговата смърт в дома останал да живее синът му –подс.Ц.О.Ц..Партидата в ЗЕЗ  обаче не е променяна.Поради нередовно плащане на консумираната ел.енергия през зимата на 2012год. токът на жилището му бил прекъснат.

На 20.06.2012год. в гр.Берковица служители на „ЧЕЗ разпределение-България” АД  ,отдел „Нетехнически загуби” и служители на РУ”П”-Берковица   извършили внезапна проверка и оглед  в дома на подс.Ц..В хода на същата установили неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа посредством допълнително монтиран проводник /мост/ с дължина 22 см. и сечение 6мм2 изходящия към къщата фазов проводи и /рекордоман/ е присъединен директно към фазов проводник на линията за напрежение 380/220V на улицата пред електромера, който не преминава през уред за търговско отчитане, като по този начин създал условия за непълно отчитане на изразходваната ел. енергия.Захранването на жилището на подс.Ц. е било прекъснато от служители на ЧЕЗ за неплатени фактури за изразходвана ел. енергия.Това е сторено автоматично от електроизмервателния му уред /електромера/.Независимо от това обстоятелство подс.Ц. се свързал директно към ел.разпределителната мрежа,без уред за търговско измерване на изразходваната ел.енергия.

 С тези си действия  подсъдимия е нарушил разпоредбите на Общите условия на договорите за продажба на ел. енергия и използване на ел. разпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България " АД /чл.13, т.4, чл.15, т.5 и чл.34, т.2 и т.З / както и Наредба № 6 /09.06.2004 година на МЕЕР за присъединяване на производители и потребители към преносната и разпределителната мрежи.

За нуждите на производството е била назначена съдебно-техническа експертиза. Според заключението на вещото лице присъединяването е извършено  посредством допълнително монтиран проводник /мост/ с дължина 22 см. и сечение 6мм2 изходящия към къщата фазов проводник и /рекордоман/ е присъединен директно към фазов проводник на линията за напрежение 380/220V на улицата пред електромера, който не преминава през уред за търговско отчитане, като по този начин създал условия за непълно отчитане на   потребената  енергия .

Разпитан в хода на досъдебното производство, подс.Ц.  е дал обяснения и не се е признал за виновен . Същият признава вината си  в съдебно заседание и обяснява,че поради липса на средства не е платил дължимите суми,но поради факта че има малко дете,се наложило да се свърже неправомерно.  

         За да постанови присъдата си, съдът прие за безсъмнено установена именно така описаната фактическа обстановка.

         Тя се  установява, според настоящия съдебен състав, по безспорен и категоричен начин от самопризнанието на подсъдимия , направено на досъдебното производство, от показанията на свидетелите Г.М. и Р.Р., депозирани по досъдебното производство и в хода на съдебното следствие, както писмените доказателства, прочетени и надлежно приобщени към доказателствения материал по делото.

           От наличните по делото доказателствени материали, които безсъмнено подкрепят направеното на досъдебното производство самопризнание от подсъдимия, по несъмнен  и непротиворечив начин се установи осъществяването на деянието, предмет на настоящото наказателно производство, неговото време, място, механизъм и начин на извършване, както и авторството.

          Настоящият състав напълно кредитира самопризнанието на подсъдимия,направено на досъдебното производство  ,а така също и в съдебно заседание , тъй като същото  изцяло кореспондира със свидетелските показания, които съдът намира за обективни, логични, последователни, вътрешно непротиворечиви и допълващи се помежду си, както и от писмените доказателства по делото.

    Поради това, при постановяване на присъдата съдът ползва самопризнанието на подсъдимия, като подкрепящо се от събраните в досъдебното производство доказателства в тяхната цялост, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

  

    ОТ ПРАВНА СТРАНА

 При така установените в хода на настоящото производство по категоричен и несъмнен начин и безспорни между страните фактически положения, които са изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, признати са изцяло от подсъдимия и се подкрепят от събраните в досъдебното производство доказателства, съдът зае становище, че с действията си подсъдимият Ц.О.Ц.   е осъществил обективните и субективни признаци на престъплението по чл.234в ,ал.1  от НК.

 

От обективна страна подсъдимият  Ц. , на инкриминираната дата  20.06.2012год,  в частен дом в  гр.Берковица, кв. „Раковица", ул."Иглика" №14 осъществил неправомерно присъединяване към ел. разпределителната мрежа , собственост на „ЧЕЗ Електроразпределение- България" АД посредством допълнително монтиран проводник /мост/ с дължина 22 см. и сечение 6мм2 изходящия към къщата фазов проводи и /рекордоман/ е присъединен директно към фазов проводник на линията за напрежение 380/220V на улицата пред електромера, който не преминава през уред за търговско отчитане, като по този начин създал условия за непълно отчитане на изразходваната ел. енергия довели до нарушение разпоредбите на чл.13 т 4 и чл.34 т.2 и 3 от Общите условия за продажба на ел. енергия на „ЧЕЗ- Електроразпределение България"АД; чл.15 т.5 от Общите условия на договори  е за използване на ел. разпределителните мрежи на „ЧЕЗ Електроразпределение България" АД, както и разпоредбите на Наредба № 6 от 9.06.2004 година на  министерството на енергетиката и енергийните ресурси за присъединяване на производители и потребители към преносната и разпределителните електрически мрежи -  престъпление по чл.234в ,ал.1  от НК.

        От субективна страна деянието е извършено от подсъдимия виновно, с пряк умисъл, тъй като същият е знаел, че по този начин ще избегне отчитане и съответно заплащане на изразходената ел. енергия. Това се установява по несъмнен начин от самопризнанието на подсъдимия, подкрепящо се от съвкупния доказателствен материал по делото.  

      Поради това съдът призна подсъдимия Ц.О.Ц.     за ВИНОВЕН в     престъпление по чл.234в ,ал.1  от НК.

     

 

          ПО НАКАЗАНИЕТО

         При обсъждане на въпросите по чл.301 НПК съдът констатира, че наказанието на  подс.Ц. следва да се определи при приложение разпоредбата на чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК като му се наложи наказание пробация в замяна на предвиденото наказание лишаване от свобода като се приеме наличието на изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства,а именно-чистото съдебно минало, признание на вината ,съдействие за разкриване на обективната истина чрез дадените обяснения,тежкото семейно и материално положение,в което се е намирал в този период поради наличие на малко дете в семейството. Предвид на това съдът наложи на подсъдимия наказание пробация по чл.42а,ал.2,т.1 и 2 за срок от 8 месеца.Съдът не наложи трета мярка,като отчете,че подсъдимият е без работа и налагането на трета мярка би го лишило от възможността да започне работа и да осигурява средства за издръжката на семейството си.В случая не  са налице условия за прилагане разпоредбата на чл.78а НК, а именно подсъдимия  да бъде  освободен от наказателна отговорност,тъй  като за престъплението по чл. 234в,ал.1 след изменението на тази разпоредба в сила от 27.05.2011год. с ДВ,бр.33 от 2011год. се предвижда наказание до пет години лишаване от свобода и глоба до 15 000лв.. При тази редакция на текста не са налице  всички кумулативни предпоставки за прилагане института на освобождаване от наказателна отговорност.

  Съдът прецени,че с оглед тежкото материално състояние,в което се намира подсъдимия  на основание чл.55 ал.3 от НК не следва да му се налага предвиденото по –леко наказание глоба.

  Съдът намира, че с така наложеното на подсъдимия наказание ще се постигнат целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК - личната и  генералната превенция, и същото ще въздейства предупредително спрямо подсъдимия Ц.  в извършването на нови  престъпления и възпиращо спрямо останалите членове на обществото.

          Причините за извършване на престъплението са крайно незачитане на установения в страната правов ред.

         

По изложените мотиви съдът постанови присъдата си.

         

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: