М О Т И В И

към присъда по НОХД № 477 по описа на Районен съд град Берковица за 2012 година, четвърти наказателен състав.

 

          С обвинителен акт на Районна прокуратура град Берковица подсъдимият М.Д.С. е обвинен в това, че на 08.07.2012г. в град Вършец, област Монтана по ул.Васил Левски управлявал лек автомобил „Опел, модел „Вектра” с ДК№ ....., негова собственост, след употреба на алкохол и с концентрация на такъв в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.80 на хиляда, установено по надлежния ред с физико -химическа експертиза - Протокол № 497/10.07.2012г. на НТЛ при ОД на МВР – Монтана – престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

          Прокурорът поддържа обвинението. Моли съда да определи наказанието при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б  от НК, както и да се наложи наказание лишаване от права.

          Подсъдимият М.Д.С. се признава за виновен по предявеното му обвинение. Защитникът моли съда наказанието да бъде определено при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК, а наказанието лишаване от права бъде за срок към минималния предвиден в правната норма.

          Доказателствата по делото са писмени и гласни. В хода на съдебното следствие бяха приобщени към доказателствения материал на основание чл.281 ал.7 във връзка с ал.5 във връзка с ал.1 т.5 от НПК свидетелските показания на П.Т.А. и В.Н.Д.. На основание чл.282 ал.3 от НПК е приобщено към доказателственият материал и заключението по назначената на досъдебното производство физико – химична експертиза.

          Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и съображенията на страните, приема за установено следното:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:   

 

Подсъдимият М.Д.С. е роден на ***г***. Не е осъждан за извършени престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. Подсъдимият С. е правоспособен водач на МПС с категория „В и няма наложени наказания за нарушение на ЗДвП към настоящият момент. Въз основа на Заповед на Началника на РУ „Полиция” град Вършец /арг.-л.11 от ДП/ на подсъдимият М.С. му е отнето СУ на МПС от 08.07.2012г.

На 08.07.2012 г. в град Вършец служители на РУ „Полиция - Вършец спрели за проверка лек автомобил „Опел, модел „Вектра” с ДК № ...... Последния се движел по ул.Васил Левски, с посока на движение към ул.Дончо Станчев. При извършване на проверката е установено, че лекия автомобил се управлява от подсъдимия М.Д.С. *** и е негова собственост. Предвид обстоятелството, че подсъдимия С. бил във видимо пияно състояние с техническо средство „Алкомер, № 02705, тариран и годен за работа му е взета проба за наличието на такъв. Същата се оказала некачествена. Поради това на подсъдимия С. е издаден Талон за медицинско изследване и е съпроводен до ФСМП гр.Вършец, където му е взета кръв за изследване. За констатираното нарушение му е съставен Акт за установяване на административно нарушение №10А/ 08.07.2012година.

На досъдебното производство е назначена физико – химична експертиза изпълнена от вещо лице Елена Коларова оформена в Протокол № 497/10.07.2012г. на НТЛ при ОД на МВР – Монтана, от която се установява, че в иззетата на 08.07.2012г. от подсъдимия С. кръв се съдържа наличие на 1.80 промила редуциращи вещества, изчислени като етилов алкохол. Съдът изцяло възприема експертното заключение, като обективно и компетентно дадено, а още повече  и не оспорено от страните по делото.

         От справка в ОД на МВР - Монтана се установява, че подсъдимия М.Д.С. притежава СУ на МПС от котегория „В” и има валидно свидетелство до 19.12.2012г. / арг.л.13 от ДП/.

        

         ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

 

Изложената по-горе фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните гласни и писмени доказателства, посочени по-горе, а имено: признанието на вината на подсъдимия дадено в хода на съдебното следствие, показанията на разпитаните на досъдебното производство свидетели – П.Т.А. и Висолвал Н.Д., както и писмените доказателства приети по реда на чл. 283 от НПК. От обясненията  на подсъдимия се установява, че същия не оспорва така очертаната фактическа обстановка, признава се за виновен. Признанието на вината от  подсъдимия е подкрепено от всички доказателства по делото. Обясненията на подсъдимия напълно съответнстват на показанията на разпитаните свидетели. Показанията на свидетелите са правдиви, логични, последователни, безпристрастни и най- вече непредубедени. Те си съвпадат по основните точки в тяхното изложение и в тях несъмнено личи стремеж да разкрият фактите такива, каквито те са били обективно съществуващи. Налице е непоколебимост на техния разказ. Затова съдът изцяло ги кредитира по отношение на всички обстоятелства, изразени чрез тях и касаещи действията и простъпките на подсъдимия. Горните доказателства по един непротиворечив и взаимно подкрепящ се начин описват фактическата обстановка приета в обвинителният акт.

При тази система от преки доказателства съдът приема горната фактическа обстановка за безспорно доказана по настоящото дело, от която могат да се обосноват съответните правни изводи:

Подсъдимият М.Д.С. е годен субект на престъплението, в което е обвинен, защото към момента на деянието е пълнолетен и е бил в състояние на вменяемост. Разбирал е свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. Бил е в ясно съзнание, адекватен и подреден.

От обективна страна съдът счита, че действията на подсъдимия са съставомерни за осъщественото от него изпълнително деяние на престъплението по чл.343б ал.1 от НК. Безспорно е установено от доказателствата по делото, че подсъдимия е управлявал МПС след употреба на алкохол в кръвта на д 1.2 промила на хиляда, а именно 1.80 промила.

От субективна страна подсъдимия е осъществил престъплението при пряк умисъл като форма на вината. Тази форма изхожда от установените факти по делото. Същият е съзнавал обществено опасните последици и е търсили настъпването на техния резултат. Подсъдимият е бил съгласен с общественоопасният характер на поведението си и е целял настъпването на тези общественоопасни последици. Налице е проявление на  съставомерни признаци за осъществено от него деяние от субективна страна.

При така изложените правни съображения, касаещи установените обстоятелства, подкрепени от събраните доказателства, се определи съответното наказание на подсъдимия.

При индивидуализацията на наказанието на подсъдимия М.Д.С. за така извършеното от него престъпление, съдът взе в предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.

Смекчаващи вината обстоятелства са признанието на вината, критичност към извършеното и чистото съдебно минало към момента на извършване на деянието, както и липсата на каквито и да било нарушения на ЗДвП.

Отегчаващи вината обстоятелства –  няма. 

От направеният по-горе анализ е видно, че безспорно са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при наличие на които и най-лекото предвидено в Закона, наказание “лишаване от свобода” се указва несъразмерно тежко. В конкретният случай са налице условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК, съобразно който текст предвиденото наказание “лишаване от свобода” за това престъпление, за което не е предвиден най-нисък предел, следва да бъде заменено с наказание “ПРОБАЦИЯ”. С оглед личността  на подсъдимия и конкретните особености на настоящият случай, съдът намира, че на подсъдимият М.Д.С. следва да бъдат определени следните пробационни мерки съгласно чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК: “задължителна регистрация  по настоящ адрес” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

          Съдът лиши подсъдимият М.Д.С. на основание чл.343г във връзка с чл.37 т.7 от НК от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане в законна сила на присъдата, като приспадна времето през което е бил лишен от това право по административен ред със Заповед за ПАМ № 10А/16.02.2012г, считано от 08.07.2012г.

    С така наложените по вид и размер наказания съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на този подсъдим и по отношение на останалите граждани.

         Предвид изхода на делото подсъдимия МИРОСЛРАВ Д.С. на основание чл.189 ал.3 от НПК следва да заплати в полза на ВСС-София направените по водене на делото разноски в размер на 12.00 лева, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

          Няма приложени по делото веществени доказателства.

          По горните съображения, съдът се произнесе с присъдата си.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: