МОТИВИ: НОХ Дело N458 / 2012  година по описа на БРС:

 

 

                            Подсъдимият Т.Ц.Г. ***  е предаден на съд с обвинение в това ,че на 29.04.2012г. в село Мездрея, област Монтана в съучастие с П.М.Н., ЕГН********** ***, като съизвършител, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот и в условията на повторност, като случая не е маловажен отнел от владението на Ц.Б.И. *** движими вещи - моторен трион марка „Щил", модел MS 440; електрожен; 2броя душ батерия за баня; пластмасов куфар за инструмент; ел.мотор за шлайфане; два броя дърводелски стеги; комплект пилитери; ръчен циркуляр марка „Райдер"; ъглошлайф марка „АЕГ"; фреза марка „Райдер"; прободен трион/зеге/ марка „Райдер"; бормашина марка „Елпром", ъглошлайф марка „Бош"; ъглошлайф марка „Хандер"; 5бр.диска за ъглошлайф -230мм. ; 2бр.диска за ъглошлайф -230 мм. неметал; обер фреза марка „Райдер"; ръчен циркуляр марка „Райдер"; диамантен диск за циркуляр от 230мм.; 3бр.електрически релета за електромер; кварцова лампа; 2бр.термостати за хладилник; медно котле с вместимост от 10 литра; меден тиган; медна тава; 16 л.м.меден проводник 4х.6 кв.мм., всичко вещи на обща стойност от 1398.00 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои –престъпление по чл.195,ал.1,т.3 и 7 във връзка с чл.194,ал.1 във връзка. с чл.20,ал.2 във връзка. с чл.28,ал.1 от НК.

Подсъдимият  П.М.Н. е предаден на съд с обвинение по чл.195,ал.1,т.3  във връзка  с чл.194,ал.1 във връзка  с чл.20,ал.2  от НК.,затова,че ЧЕ на 29.04.2012г. в село Мездрея, област Монтана в съучастие с Т.Ц.Г., ЕГН********** ***, като съизвършител, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот отнел от владението на Ц.Б.И. *** движими вещи - моторен трион марка „Щил", модел MS 440; електрожен; 2броя душ батерия за баня; пластмасов куфар за инструмент; ел.мотор за шлайфане; два броя дърводелски стеги; комплект пилитери; ръчен циркуляр марка „Райдер"; ъглошлайф марка „АЕГ"; фреза марка „Райдер"; прободен трион/зеге/ марка „Райдер"; бормашина марка „Елпром", ъглошлайф марка „Бош"; ъглошлайф марка „Хандер"; 5бр.диска за ъглошлайф -230мм. ; 2бр.диска за ъглошлайф -230 мм. неметал; обер фреза марка „Райдер"; ръчен циркуляр марка „Райдер"; диамантен диск за циркуляр от 230мм.; 3бр.електрически релета за електромер; кварцова лампа; 2бр.термостати за хладилник; медно котле с вместимост от 10 литра; меден тиган; медна тава; 16 л.м.меден проводник 4х.6 кв.мм., всичко вещи на обща стойност от 1398.00 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои  .

                            На дознанието подсъдимите се признават за виновни и дава обяснения как и защо са извършили престъпното деяние. В съдебно заседание, правят пълни признания  и се разкайват.                                          Представителят на обвинението намира същото за доказано по безспорен и категоричен начин, предлага на съда да наложи наказание, което да изпълни целите на закона  формулирани в чл. 36 НК .

                           След преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства  поотделно и в тяхната съвкупност и във връзка с доводите  на страните,съдът  приема за установено следното:

                             Подсъдимият Н.  не е осъждан и и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК.Подсъдимият Г. е освобождаван  от наказателна отговорност, като му е налагано административно наказание по реда на чл.78а от НК.По НОХД №67/2005г. на БРС, в сила от 17.03.2005година за престъпление по чл.195 ал.1 т.4 от НК, извършено на 17/18.12.2004г. в село Мездрея е осъден на „лишаване от свобода" за срок от една година, като изпълнението на така наложеното наказание е отложено за срок от З/три/ години.На 21.05.2008г. е реабилитиран по право при условията на чл.86 ал.1 т.1 от НК.

         Свидетелят Ц.Б.И. ***.На посочения адрес има изградени жилищна сграда и работилница. За времето от 27.04.2012г. до 29.04.2012година той заедно със семейството си бил в село Лесковец.Това обстоятелство вероятно било известно на подсъдимите Т.Ц.Г. и П.М.Н..*** двамата били на гости в неустановено по делото лице.По пътя към дома им вече около 03 часа на 29.04.2012година двамата минали покрай дома на св.И..В този момент подс.Н. решил да влезе в дома на последния с намерение да краде.В изпълнение на това си намерение той влязъл в двора, а в последствие се отправил към работилницата.В същата той влязъл, като разбил катинара и бравата на входната врата. В работилницата се съхранявали от собственика множество ел.машини и вещи.Поради това той извикал подс.Г. и двамата изнесли от работилницата:моторен трион марка „Щил", модел MS 440; електрожен; 2броя душ батерия за баня; пластмасов куфар за инструмент; ел.мотор за шлайфане; два броя дърводелски стеги ,комплект пилитери; ръчен циркуляр марка „Райдер"; ъглошлайф марка „АЕГ"; фреза марка „Райдер"; прободен трион/зеге/ марка „Райдер"; бормашина марка „Елпром", ъглошлайф марка „Бош"; ъглошлайф марка „Хандер"; 5бр.диска за ъглошлайф - 230мм. ; 2бр.диска за ъглошлайф -230 мм. за неметал; обер фреза марка „Райдер"; ръчен циркуляр марка „Райдер"; диамантен диск за циркуляр от 230мм.; 3бр.електрически релета за електромер; кварцова лампа; 2бр.термостати за хладилник; медно котле с вместимост от 10 литра; меден тиган; медна тава; 1 бл.м.меден проводник 4х.6 кв.мм.Така изброените вещи двамата обвиняеми пренесли и скрили в намиращата се в непосредствена близост до дома на св.И. гора. Там на място разрушили отнетия от тях електрожен.Медните отпадъци от него заедно с други такива поставили в един чувал, а в последствие на 30.04.2012година ги предали в Пункт за изкупуване на черни и цветни метали, собственост на ЕТ „Христо Тачев" в град Вършец.За предадените количества медни отпадъци им било издадена „Изплащателна сметка №120410068/30.04.2012година, а получената сума си поделили.

На 30.04.2012г. двамата подсъдими признали за извършеното деяние, при което посочили мястото, където били скрили една част от отнетите вещите отнети от дома на Ц.Б.И..С Протоколи за Оглед на местопроизшествие същите са иззети, а в последствие са върнати на собственика им.

         Видно от изготвената съдебно – оценителна експертиза /стр..54-55 от ДП/, изготвена от вещото лице В. стойността на  отнетите вещи, към момента на извършване на деянието са възлизали на стойност от 1398.00лева, като при оценката са взети предвид пазарните цени към момента на извършване на деянието и процента на тяхното овехтяване..

        Че това е така се установява  от самопризнанията на подсъдимите  ,показанията на всички разпитани свидетели-в това число  на пострадалите  и от писмените доказателства по делото огласени по реда на чл. 283 от НПК и приети като доказателства.

                   Подсъдимите  са осъществили от обективна и субективна страна, състава на престъплението по чл.195,ал.1,т.3 и 7 във връзка  с чл.194,ал.1 във връзка  с чл.20,ал.2 във връзка . с чл.28,ал.1 от НК за първия подсъдим и по чл.195,ал.1,т.3  във връзка  с чл.194,ал.1 във връзка  с чл.20,ал.2  от НК.Кражбата се квалифицира от това ,че е извършена от двамата в съучастие като съизвършители ,че са разрушени прегради здраво направени за защита на имот-разбили са катинара и бравата на входната врата.Деянието е извършено при условията на чл. 28 ал. 1 от НК от подс.Г..

 От субективна страна деянието е осъществено

при  пряк умисъл, подсъдимите са съзнавали обществено опасния характер на деянието, предвиждали са  общественоопасните му последици и са целяли настъпването на вредоносния резултат, като върху отнетото имущество са  упражнили фактическа власт.

                    За това  престъпление законът предвижда наказание от една до  десет   години  лишаване от свобода . Съдът постанови съдебният си акт  ,при  условията на  чл. 55 ал. 1 т.1 от НК-като съдът определи наказанието лишаване от свобода под законоустановения минимум от една година като на първия подсъдим определи наказание от 6 месеца лишаване от свобода,а на втория подсъдим ,тъй като деянието е извършено при условията на повторност - седем месеца лишаване от свобода .-под минимума предвиден за това престъпление. Подсъдимите не са осъждани ,имат добри характеристични данни ,признават вина и се разкайват ,млади хора.Съдът намира ,че и най-лекото предвидено в закона наказание се явява несъразмерно тежко с оглед вината им ,последиците от деянието- възстановени щети в по-голямата част на стойност 874,00лв..

                   При индивидуализацията на наказанието, съдът взе предвид вид  битовия характер на кражбата, подбудите за извършването му, личността на извършителите, семейно и имотно  положение- безработни и двамата , самопризнания и разкаяние,възрастта им ,възстановена щетата за пострадалите,.

                    С така определеното наказание, съдът намира ,че ще се  изпълнят целите на наказанието формулирани в чл. 36 от НК ,и ще се постигнат целите както на генералната  ,така и на личната превенция

                   За да се поправят и превъзпитат подсъдимите  , както и да се изпълнят целите на  генералната превенция съдът намира ,че те не   следва  ефективно да изтърпят  определеното им наказание – подс.Н. не е осъждан,а подс.Г. е осъждан,но реабилитиран и няма законна пречка за това ,млади хора са ,с критично отношение към извършеното .

 

    ПО  ГРАЖДАНСКАТА ОТГОВОРНОСТ :

 

    В настоящия наказателен процес бе приет са съвместно разглеждане писмен граждански иск от Ц.Б.И. *** с ЕГН **********,представляван от адв.А.Христов за сумата от  524,00 лв.представляваща обезщетение за претърпените имуществени вреди от деянието ,ведно със законната лихва върху тази сума,считано от датата на увреждането – 29.04.2012год. до окончателното изплащане.

Съдът намери приетия иск за обезщетение за имуществени вреди в размер на 524,00 лв  за изцяло основателен.Същият не бе оспорен от страна на подсъдимите . По делото се събраха несъмнени и неоспорени доказателства, които доказват, че подсъдимите на 29.04.2012г. в село Мездрея, област Монтана в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот и в условията на повторност за подс.Г., като случая не е маловажен отнели от владението на Ц.Б.И. *** движими вещи - моторен трион марка „Щил", модел MS 440; електрожен; 2броя душ батерия за баня; пластмасов куфар за инструмент; ел.мотор за шлайфане; два броя дърводелски стеги; комплект пилитери; ръчен циркуляр марка „Райдер"; ъглошлайф марка „АЕГ"; фреза марка „Райдер"; прободен трион/зеге/ марка „Райдер"; бормашина марка „Елпром", ъглошлайф марка „Бош"; ъглошлайф марка „Хандер"; 5бр.диска за ъглошлайф -230мм. ; 2бр.диска за ъглошлайф -230 мм. неметал; обер фреза марка „Райдер"; ръчен циркуляр марка „Райдер"; диамантен диск за циркуляр от 230мм.; 3бр.електрически релета за електромер; кварцова лампа; 2бр.термостати за хладилник; медно котле с вместимост от 10 литра; меден тиган; медна тава; 16 л.м.меден проводник 4х.6 кв.мм., всичко вещи на обща стойност от 1398.00 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвоят .В рамките на това производство, имайки предвид принципите, че подлежат на обезщетение онези вреди, които са причинени и са предмет на престъплението и че всеки е длъжен да възстанови виновно причинените от него вреди, съдът уважи гражданския иск в пълния му размер .

     Предвид горното съдът осъди подсъдимите  да заплатят на  Ц.Б.И. *** с ЕГН **********,представляван от адв.А.Христов сумата от  524,00 лв.представляваща обезщетение за претърпените имуществени вреди от деянието ,ведно със законната лихва върху тази сума,считано от датата на увреждането – 29.04.2012год. до окончателното изплащане.

 

                   Подсъдимите бяха осъдени да заплатят всеки от тях  на ВСС направените по делото разноски .

                   Водим от горното , съдът постанови присъдата си .

                                  

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :