МОТИВИ                                                                 НОХД 318/ 2012Г.

                                                                                    30.11.2012год.

 

 

    С Обвинителен акт на РП-Берковица подсъдимия Б. *** - роден на ***г*** , българин , български гражданин ,неженен и неосъждан, с основно образование,безработен ,ЕГН **********  e обвинен  В Т О В А, Ч Е :за периода от време от 19.04 2012 година до 02.05.2012 година , при условията на  продължавано престъпление, без да притежава редовно писмено позволително отсякъл от местността "Кашаница ",землището на гр.Берковица , от отдел 168,подотдел "И' на ДГ'Ф 2,0 пространствени кубични мeтpa дърва за огрев от вид „бук” и от землището на село Мездрея от  отдел 339,подотдел "О' на ДГФ 3,0 пространствени кубични метра дърва за огрев от вид ''габър ",с което причинил щета на ДГС- Берковица в размер на 350лв.престъпление  по чл. 235, ал.1  от НК

     Представителят на Районна прокуратура  поддържа обвинението така,както е предявено,както относно фактическата обстановка,така и относно правната квалификация на деянието.Предлага наказателната отговорност да бъде реализирана при условията на чл.54 от НК ,като няма законни пречки за приложението на чл.66 ал.1 от НК и изпълнението на наказанието да бъде отложено за изпитателен срок от три години. 

             В съдебно заседание подсъдимият не се явява.Същият в първото по делото съдебно заседание се е явил и с назначеният му служебен защитник са направили искане делото да се разгледа вместо по реда на гл.27- чл.370 и сл. От НПК,по реда на общото производство.В следващо заседание подсъдимият ,известен не се явява и не сочи уважителни причини за неявяването си.Предвид на това съдът даде ход на делото и разгледа същото при условията на чл.269 ,ал.3,т.3 от НПК с участието на назначения служебен защитник.   

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

               Подсъдимият Б. *** - роден на ***г*** , българин , български гражданин ,неженен и неосъждан, с основно образование,безработен ,ЕГН **********   Не е осъждан за престъпление от общ характер.

 На 19.04.2012 година служителите от ДГС -Берковица Н. Людмилов Ц. , Д. Милчов Д. и Г.Й.П. следвало да извършат проверка по анонимен сигнал за нарушение в отдел 168 ,подотдел "И" ,ДГФ,местността "Кашаница",в землището на гр. Берковица.Тримата отишли на място ,в посочената местност и там заварили подсъдимия Б.Р.Х. ***,който добивал с помощта на метален ръчен трион дърва от ДГФ,които не били маркирани с контролна горска марка и за които посоченото лице не притежавало надлежно позволително за сеч.Служителите от ДГС измерили добитите дърва,които били 2, 0 пространствени куб. метра,от вид "бук” и веднага след констатиране на нарушението съставили на Х. акт и констативен протокол №07,серия К-09, № 019005 .

На 02.05.2012г. служителите от ДГС-Берковица Й.Д.П. и Д. Милчов Д. посетили по анонимен сигнал землището на село Мездрея и извършили проверка на отдел 339: подотдел "Q" от ДГФ.На място заварили подсъдимия Б.Р.Х.,***, който бил добил 3,0 пространствени кубични метра дърва за огрев от вид "габър ".Веднага съставили констативен протокол С:АООА № 001242 и акт по Закона за горите № 538/2012година.

     Съгласно заключението на вещото лице по извършената оценъчна експертиза стойността на причинената щета възлиза на 350лв. общо за двете деяния.

    При така установената фактическа обстановка и при този разбор на доказателствата съдът намира,че с деянието си подс.Б.Р.Х. е осъществил от субективна и обективна страна състава на престъплението по чл.235 ал.1 във връзка с чл.26 ал.1 от НК, тъй като подсъдимият е извършил две деяния през непродължителен период от време, които осъществяват поотделно  състави на едно и също престъпление, реализирани са при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като всяко последващо се явило от обективна и субективна страна продължение на първото.

      Обективните данни по делото сочат,че именно подс.Х. е извършил описаното по-горе инкриминирано деяние.

Съдът намира за неоснователно възражението на защитника на подсъдимия,че не е доказано с предвидените от НПК способи извършеното от Х. деяние.Видно от всички събрани по делото доказателства,както и от показанията на свидетелите дадени на досъдебното производство и в хода на съдебното следствие,подс.Х. е заварен на място да реже дърва с ръчен трион.Неоснователно е и възражението ,че поради обстоятелството ,че 3 куб.метра дърва не могат да бъдат натоварени в една каруца,то не е доказано по категоричен начин и количеството на отрязаните от подсъдимия дърва.Видно от показанията на свид.Ц. част от отрязаните дърва са били натоварени в каруцата,а други не.Обстоятелството,че в каруцата не би могло да се натовари цялото количество отрязани дърва,не изключва възможността същите да бъдат извозени на няколко пъти.Всички свидетели са категорични ,че отрязаните от подсъдимия дърва и в двата случая са измерени и е установено тяхното количество.

      От субективна страна престъплението  е извършено умишлено-подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието,предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването на тези последици.

       Причини за извършеното престъпление  са ниското правно и обществено съзнание и пренебрежително отношение към установения правов ред.  

     Разпоредбата на  чл.235,ал.1 от НК предвижда наказание лишаване от свобода до шест  години и глоба от 1000 до 20 000лв. Подсъдимият е пълнолетно лице, не осъждан е за извършено престъпление от общ характер и има налагани административни наказания по ЗГ.  

     При определяне размера на наказанието съдът взе предвид обществената опасност на деянието, личността на дееца, цялото конкретно своеобразие на обстоятелствата, при които е извършено престъплението, семейното и имотно състояние на дееца и всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства. При индивидуализирането на наказанието на  подсъдимия съдът отчете ,че не са налице изключителни и многобройни  смекчаващи  вината обстоятелства,при които и най-лекото наложено наказание ще се окаже несъразмерно тежко за подсъдимия Отчитайки горното, с оглед постигане целите на специалната и генерална превенция съдът след като съобрази и обществената опасност на деянието и на дееца и при приложение разпоредбата на чл.54,ал.1 и 2  от НК определи на подсъдимия наказание към  минималния размер като му определи наказание в размер на 4 /четири/ месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 1000лв.. 

  Съдът прецени,че не са налице законни пречки за приложението на чл.66 ал.1 от НК в процесния случай-размерът на наложеното наказание е до една година лишаване от свобода и съдът намира,че за постигане на целите ,визирани в чл.36 от НК и преди всичко за поправянето и превъзпитанието на подсъдимия не се налага същият да изтърпи ефективно наложеното му наказание.Ето защо и предвид гореизложеното съдът постанови изпълнението на това наказание да бъде  ОТЛОЖЕНО за изпитателен срок  от ТРИ ГОДИНИ,считано от влизане в законна сила на настоящата присъда. 

                    Според преценката на съда, именно така определеното по вид и размер наказание се явява съответно на степента на обществена опасност на деянието и дееца, изпълняващо целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл. 36 от НК, поради което  е  и справедливо.    

 

     ПО  ГРАЖДАНСКАТА ОТГОВОРНОСТ :

 

В настоящия наказателен процес бе приет са съвместно разглеждане писмен граждански иск от „Северозападно държавно предприятие” ДП ТП ДГС „Берковица”,представлявано от директора на ТП ДГС „Берковица”-инж.Й. Йосифов Йончев с адрес ***  сумата от  350,00 лв.представляваща обезщетение за претърпените имуществени вреди от деянието ,ведно със законната лихва върху тази сума,считано от датата на увреждането – 02.05.2012год. до окончателното изплащане.

Съдът намери приетия иск за обезщетение за имуществени вреди в размер на 350,00 лв  за изцяло основателен.Същият не бе оспорен от страна на подсъдимия . По делото се събраха несъмнени и неоспорени доказателства, които доказват, че подс.Х. за периода от време от 19.04 2012 година до 02.05.2012 година , при условията на  продължавано престъпление, без да притежава редовно писмено позволително отсякъл от местността "Кашаница ",землището на гр.Берковица , от отдел 168,подотдел "И' на ДГ'Ф 2,0 пространствени кубични мeтpa дърва за огрев от вид „бук” и от землището на село Мездрея от  отдел 339,подотдел "О' на ДГФ 3,0 пространствени кубични метра дърва за огрев от вид ''габър ",с което причинил щета на ДГС- Берковица в размер на 350лв  .В рамките на това производство, имайки предвид принципите, че подлежат на обезщетение онези вреди, които са причинени и са предмет на престъплението и че всеки е длъжен да възстанови виновно причинените от него вреди, съдът уважи гражданския иск в пълния му размер .

Предвид горното съдът осъди подсъдимия Б.Р.Х. да заплати на  „Северозападно държавно предприятие” ДП ТП ДГС „Берковица”,представлявано от директора на ТП ДГС „Берковица”-инж.Й. Йосифов Йончев с адрес ***  сумата от 350,00 лева  ,представляващи  обезщетение за  претърпени имуществени вреди , ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.05.2012 г.. до окончателното й изплащане .

 

     При този изход на  делото и при условията на чл.189,ал.3 от НПК подс.  Б.Р.Х. следва да заплати по сметка на ВСС-София  сумата  от 45,00лв. направени разноски по делото,както и  50,00лв. ДТ върху уважения размер на гражданския иск и  5лв.ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

     Водим от гореизложените  мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                      РАЙОНЕН  СЪДИЯ :