П Р О Т О К О Л

 

    град БЕРКОВИЦА 13.11. 2012 година

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……..……...….…………………………

в публично съдебно заседание на 13.11.2012 г….……..…… .в състав:

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

 

      Съдебни заседатели:  1.

 

                                                                        2.

 

при участието на секретаря К.А.…….……....………………….

и прокурора …В. Давидов.……….......…….сложи за разглеждане

НОХД......478...по описа за 2012г….....…..………..докладвано

от съдията Цветкова.…..….…………….……………..………………

на поименното повикване в…09.00....…..………………часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ К.М.И.    редовно призован се явява лично  и с адв. Веселинов, редовно упълномощен. 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БЕРКОВИЦА редовно призовани се явява  прокурор Давидов.

СВИДЕТЕЛИТЕ  Р.П.Р.,  Д.Г.Д., И.П.Т., М.Й.Д., М.А.И.  редовно  призовани  не се  явяват.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.П.А. – редовно  призовано не се явява.

ПРОКУРОРА – Да се даде ход на делото

АДВ.ВЕСЕЛИНОВ: Да се даде ход на делото. Подготвили сме с прокурора споразумение за прекратяване на наказателното производство.

СЪДЪТ намира, че няма процесуална пречка за разглеждане на делото,  поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

 

          ДАВА ход на делото при условията на Глава ХХІХ, чл.381 и сл. от НПК.

          СНЕМА самоличност на подсъдимия както следва:

К.М.И.    – на 60 години, роден на ***г. в  с. Драганица,  живущ ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН **********. 

          СЪДЪТ разясни на подсъдимият правата, които има в настоящето производство, като разясни на същият правата по чл. 15, 16, 55, 115, 116, 274 и 275 и 370 и следващите от НПК.

          АДВ.ВЕСЕЛИНОВ: Разяснени са ми правата.

          НА ОСНОВАНИЕ чл. 274, ал. 1 НПК съдът запитва страните имат ли искания за отводи?

ПРОКУРОРА: Нямам искания за отвод.

          АДВ.ВЕСЕЛИНОВ: Нямам искания за отвод.

ПОСТЪПИЛО е споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 478/2012 година по описа на Районен съд град Берковица на основание чл. 384, ал. 1 от НПК. Споразумението е подписано от Виктор Давидов прокурор в РП град Берковица от една страна и от друга адвокат И. ***, в качеството му на упълномощен защитник на подсъдимия К.М.  И., със снета по – горе самоличност, като последния е депозирали писмено при условията на чл.382 ал.6 от НПК, че са съгласни с така постигнатите споразумения и се отказват от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОРЪТ – Поддържам споразумението и моля да го одобрите.

АДВ.ВЕСЕЛИНОВ – Поддържам споразумението и моля да го одобрите.

НА основание чл. 382, ал. 4 от НПК, съдът запита подсъдимият разбира ли обвинението, признава ли се виновен по същото, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли го е подписали споразуменията.

ПОДСЪДИМИЯТ К.М.  И.  /лично/ - Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях и доброволно съм го подписал.

СЪДЪТ намира, че са налице условията на чл. 382, ал. 7 от НПК, поради което предложеното от прокурора и защитника на подсъдимия споразумение не противоречи на закона и морала. Обвинеието е за деяние, което не е от кръга на визираните в чл. 381, ал. 2 от НПК. Имуществени щети не са причинени, предвид вида и характера на престъплението, поради което не се обсъжда и тяхното възстановяване. Споразумението е представено преди започване на съдебното следствие. Наказанието пробация е определено при условията на чл.381 ал.4 от НПК във връзка с чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК.

          На основание чл.382 ал.6 от НПК съдът вписва съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

Подсъдимият К.М.И. – на 60г, роден на ***г. в  с. Драганица,  живущ ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на  07.08.2012г. в  град Берковица, област Монтана в главното  табло на жилищната кооперация намираща  се  в жк. «Стара планина», блок «Синчец» № 1 осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „ЧЕЗ Електроразпределение – България АД, деянието  осъществил, като на  мястото на  демонтирания уред за търговско измерване /електромер/ с абонатен №  6507009192,  поставил меден проводник със сечение 6 кв. Мм., многожичен, с който  посредством две еденични лустер клеми свързал изходящия от стопяемия предпазител – 63 А фазов проводник и изходящия от таблото фазов проводник за апартамента, като  по  този  начин създал условия за  неотчитане  на потребената от него електрическа енергия – престъпление по чл.243 в ал.1 от НК.

Наказанието е определено при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.”Б” от НК, като предвиденото наказание лишаване от свобода до две години е заменено с ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а ал.2 т.1, т.2  и т. 6 от НК определя пробационни мерки: “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, както и  150 часа  безвъзмезден труд в полза на  обществото  за  една  календарна  година, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

Страните са се споразумели да се приложи и разпоредбата на чл.55 ал.3 от НК, като съдът не наложи по- лекото наказание – глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

          Направените по водене на делото разноски в размер на 40.00 лева да бъдат заплатени от подсъдимия К.М.И. на основание чл.189 ал.3 от НПК по сметка на ВСС-София, както и 5.00лв. държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

         

С П О Р А З У М Е Л И С Е:

 

 

 

             ПРОКУРОР:                              ЗАЩИТНИК:

          / Виктор Давидов /                                    /адв.И. Веселинов/

 

 

ПОДСЪДИМ: К.М.И. :  

                                                                                     

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 478/2012 година по описа на Районен съд Берковица споразумение по смисъла на чл. 384, ал. 1 от НПК, по силата на което подсъдимият К.М.И. – на 60г., роден на ***г. в  с. Драганица,  живущ ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН **********, се  признава за ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2012г. в  град Берковица, област Монтана в главното  табло на жилищната кооперация намираща  се  в жк. «Стара планина», блок «Синчец» № 1 осъществил неправомерно присъединяване към електро-разпределителната мрежа, собственост на „ЧЕЗ Електроразпределение – България АД, деянието  осъществил, като на  мястото на  демонтирания уред за  търговско измерване /електромер/ с абонатен №  6507009192,  поставил меден проводник със сечение 6 кв. Мм., многожичен, с който  посредством две еденични лустер клеми свързал изходящия от стопяемия предпазител – 63 А фазов проводник и изходящия от таблото фазов проводник за апартамента, като  по  този  начин създал условия за  неотчитане  на потребената от него електрическа енергия, поради което и на основание чл.243в ал.1 от НК във вр/ка с чл.55 ал.1 т.2 б.”Б” от НК му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а ал.2 т.1, т.2  и  т. 6 от НК определя пробационни мерки: “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, както и  150 часа  безвъзмезден труд в полза на  обществото  за  една  календарна  година, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение, като на основание чл.55 ал.3 от НК не налага по- лекото наказание – глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

          ОСЪЖДА подсъдимия  К.М.И.     със снета по-горе самоличност и ЕГН да заплати на основание чл.189 ал.3 от НПК по сметка на ВСС-София направените по водене на делото разноски в размер на 40.00лв, както и 5.00лв. държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 478 / 2012 година по описа на Районен съд град Берковица, поради постигнато споразумение на основание чл.24 ал.3 от НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

СЪДЪТ служебно се занима с мярката за неотклонение, взета по отношение на подсъдимият К.М.И.    на досъдебното производство, тъй като споразумението влезе в законна сила и отпаднаха основанията за такива мерки.

          ПРОКУРОРЪТ – Да бъде отменена мярката за неотклонение.

          АДВ.ВЕСЕЛИНОВ – Да бъде отменена мярката за неотклонение, тъй като не съществува необходимост от такава.

          СЪДЪТ намира, че взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „ПОДПИСКА” по отношение на подсъдимият К.М.И.  следва да бъде отменена, тъй като не съществува необходимост от такава, предвид обстоятелството, че към настоящия момент одобреното споразумение влезе в законна сила и не подлежи на обжалване.

          Мотивиран от горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯВА взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „ПОДПИСКА” по отношение на подсъдимият К.М.И., със снета по – горе самоличност и ЕГН.

ПРОТОКОЛЪТ приключи в 10.00 часа и бе изготвен в съдебно заседание.

 

СЕКРЕТАР:                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: