О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 16.11.2012г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица………….наказателно отделение в публично заседание на 16 ноември……………………………………………………… през две хиляди и дванадесета година……………………………..в състав :

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА                                                                                                                                                                            

                                                   

                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : ЦВЕТАНА ЛОЛОВА

                                                                ТАТЯНА ИВАНОВА

 

при секретаря К.А.………………………………………и с участието на прокурора Весела Ранова……………….…..като разгледа докладваното от съдията Цветкова…………………………………………..НОХД № 326 по описа за 2012г..……………..и за да се произнесе взе предвид   следното :

        

               Производството е по реда на чл.306 ал.1 т.1 и сл. от НПК.

       Постъпило е предложение от РП-Берковица, с която молят съда да определи общо наказание по присъди на Б.Л.К., като се приспадне изтърпяното от тях. В съдебно заседание представителят на РП доразвива доводите изложени в молбата си.

         Осъденият взема становище, че са налице условия за определяне на общо наказание по присъдите, като излага подробни съображения за това. Моли съда да определи наказание при възможно най – добрите условия за това, като не се приложи разпоредбата на чл.24 от НК.  

         Съдът, като се запозна с материалите по делото поотделно и в тяхната съвкупност, изслуша становищата на страните и се запозна със събраните в хода на делото доказателства, приема за установено следното:

        Предложението е допустимо, а разгледано по същество се явява ОСНОВАТЕЛНО .

       Видно от справката за съдимост лишеният от свобода Б.Л.К. е  осъждан , както следва:

        С присъда по НОХД № 405/2002г. по описа на РС-Берковица, влязла в законна сила на 17.03.2003г. за извършено на 21.10.2002г. деяние по чл.343 ал.2 от НК му е било наложено наказание в размер на 4 месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 години .

С присъда постановена по НОХД № 156/2003г. по описа на РС-Берковица, влязла в законна сила на 18.08.2003г. за извършено през на 14/15.04.2012г. деяние по чл. 195, ал.1 от НК му е било наложено наказание 6 месеца лишаване от свобода, което се изтърпи ефективно при първоначален „общ” режим.

С присъда постановена по НОХД № 287 / 2004г. по описа на РС-Берковица, влязла в законна сила на 08.11.2004г. за извършено  на 18.07.2000год. и на 21.07.2000г.  деяния по  чл.195 ал.1 от НК му е било наложено общо наказание на основание чл.23 от НК в размер на 8 месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален „общ” режим, като на основание чл.24 от НК това наказание е било увеличено с още 1 месец или да изтърпи ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален „общ” режим.

С присъда постановена по НОХД № 204 / 2007г. по описа на РС-Берковица, влязла в законна сила на 12.07.2007г. за извършено  на 22.01.2007год. деяние по  чл.196 ал.1 от НК му е било наложено наказание в размер на 5 месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален „строг” режим.

С присъда постановена по НОХД № 210 / 2008г. по описа на РС-Берковица, влязла в законна сила на 05.07.2008г. за извършено  на 31.03.2008год. деяние по  чл.343б ал.1 от НК му е било наложено наказание пробация с пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1, 2 от НК  за срок от  8 месеца, а по т.6 са му наложени 130 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото” за срок от една календарна година.

С присъда постановена по НОХД № 311 / 2008г. по описа на РС-Берковица, влязла в законна сила на 04.11.2008г. за извършено  на 28/29.01.2001год. и на същата дата  деяния по  чл.195 ал.1 от НК му е било наложено общо наказание на основание чл.23 от НК в размер на 5 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено на основание чл.66 ал.1 от НК за срок от три години.

С присъда постановена по НОХД № 232 / 2009г. по описа на РС-Берковица, влязла в законна сила на 16.07.2009г. за извършено  на 01.12.2001год. и на 11.02.2002г.  деяния по  чл.195 ал.1 от НК му е било наложено общо наказание на основание чл.23 от НК в размер на 9 месеца лишаване от свобода, като същото е увеличено на основание чл.24 от НК или общо следва да изтърпи ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението е било отложено за срок от три години.

С присъда постановена по НОХД № 326 / 2012г. по описа на РС-Берковица, влязла в законна сила на 02.10.2012г. за извършено  от 17 до 23.02.2012г.  деяние по  чл.196 ал.1 от НК му е било наложено наказание в размер на 1 година и 6 месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален „строг”. Със същата присъда на основание чл.68 ал.1 от НК е приведена в изпълнение присъдата по НОХД № 232/09г. на БРС, влязла в законна сила на 16.07.2009г.

Видно от справка на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, Затвора град Враца лишеният от свобода Б.Л.К. е търпял присъда в размер на 5 месеца ЛС по НОХД № 204/2007г. на БРС в периода от 25.07.2007г. до 22.12.2007г. Към настоящият момент изтърпява наказание по НОХД № 232/2009г. на БРС – 1 година лишаване от свобода с начало на наказанието 09.10.2012г.

Предвид съдимостта на лишеният от свобода съдът намира, че при условията на чл.25 ал.1 във връзка с чл.23 ал.1 от НК може да бъде определено следното общо наказание по присъди постановени по НОХД № 405/2002г. на БРС, НОХД № 156/2003г. на БРС, НОХД № 287/2004г. на БРС и по НОХД № 232/2009г. на БРС. Деянията по тези присъди са извършени преди да е имало влязла в законна сила присъда, за които и да е от тях. Предвид на това са налице условията на чл.25 ал.1 във връзка с чл.23 от НК. Така определеното наказание е най – благоприятно за дееца. Съдът определи най – тежко наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален „строг” режим.

Наказанията наложени по присъди по НОХД № 204/2007г. на БРС в размер на 5 месеца лишаване от свобода, което се изтърпява ефективно при „строг” режим и по НОХД № 326/2012г. на БРС 1 година и 6 месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален „строг” режим следва да се изтърпят САМОСТОЯТЕЛНО.

Съдът намира, че в конкретният случай предвид усложнената престъпност следва да се прилага разпоредбата на чл.24 от НК и определеното общо най – тежко наказание от 8 месеца лишаване от свобода се увеличи с още 4 месеца или да изтърпи общо ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание се изтърпи ефективно при първоначален „строг” режим.

          Съдът счете, че в конкретният случай следва да се приспадне на основание чл.25 ал.2 от НК от така определеното и увеличено общо наказание изтърпяното такова.

       Водим от гореизложените съображения съдът

        

                             

О П Р Е Д Е Л И :

 

  ОПРЕДЕЛЯ  на осъдения Б.Л.К. – роден на ***г***, с ЕГН **********, към настоящият момент в Затвора град Враца на основание чл.25 ал.1 във връзка с чл.23 ал.1 от НК едно общо наказание по присъди постановени по НОХД № 405/2002г. по описа на РС-Берковица, влязла в законна сила на 17.03.2003г, НОХД № 156/2003г. по описа на РС-Берковица, влязла в законна сила на 18.08.2003г, НОХД № 287/2004г. по описа на РС-Берковица, влязла в законна сила на 08.11.2004г. и по НОХД № 232/2009г. по описа на РС-Берковица, влязла в законна сила на 16.07.2009г. до размера на най – тежко от тях, а именно от ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61 т.2 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража първоначален “строг” режим за изтърпяване на наложеното наказание „лишаване от свобода”.

          ПОСТАНОВЯВА на основание чл.60 ал.1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража наказанието „лишаване от свобода” да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие  от закрит тип.

  УВЕЛИЧАВА на чл.24 от НК определеното общо най – тежко наказание от 8 месеца лишаване от свобода с още 4 месеца или да изтърпи общо ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание се изтърпи ефективно при първоначален „строг” режим.

ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.2 от НК от така определеното и увеличено общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода.

Наказанията наложени по присъди по НОХД № 204/2007г. на БРС в размер на 5 месеца лишаване от свобода, което се изтърпява ефективно при „строг” режим и по НОХД № 326/2012г. на БРС 1 година и 6 месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален „строг” режим следва да се изтърпят САМОСТОЯТЕЛНО.

След влизане в сила на определението препис да се изпрати на Бюро съдимост  при РС по месторождение, РП-Берковица и Затвора град Враца.

       ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се атакува пред ОС-Монтана в 15 дневен срок от днес.

                                                             

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                           

 

 

   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ :