П Р И С Ъ Д А

ГР.БЕРКОВИЦА, 16.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица………………….наказателна колегия в публично заседание на 16 ноември..….……………………………... през две хиляди и дванадесета година………..………………………..в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

 

                    

при секретаря К.А.……………………….и в присъствието на прокурора Илка Андонова…………като разгледа докладваното от съдията Цветкова…………..………………..……....НОХД 495 по описа за 2012г……………………………………и след тайно съвещание съдът 

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимият И.Н.А.-роден на *** ***. Кубрат, с постоянен адрес ***, адресно  нерегистриран,  но живущ *** Слатина, българин, български гражданин, женен, осъж­дан, начално образование, неработи, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 31.05.2012г. в дома си в град Берковица на ул. „Крайречна № 35 в кв. „Раковица осъществил неправомерно присъединяване към ел. разпределителната мрежа, собственост на „ЧЕЗ Електроразпределение- България АД посредством допълнително монтиран проводник /мост/ със сечение 6мм2 изходящия към къщата фазов проводник /рекордоман/ е присъединен директно към фазов проводник на линията за напрежение 380/220V на улицата пред електромера, който не преминава през уред за търговско отчитане, като по този начин създал условия за непълно отчитане на изразходваната ел. енергия довели до нарушение разпоредбите на чл.13 т.4 и чл.34 т.2 и 3 от Общите условия за продажба на ел. енергия на „ЧЕЗ- Електроразпределение България"АД; чл.15 т.5 от Общите условия на договорите за използване на ел. разпределителните мрежи на „ЧЕЗ Електроразпределение България АД, както и разпоредбите на Наредба № 6 от 9.06.2004 година на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за присъединяване на производители и потребители към преносната и разпределителните електрически мрежи, поради което и на основание чл.234в ал. 1 от НК във вр/ка с чл.55 ал.1 т.2 б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК определя пробационни мерки: “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, както и 100 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото” за срок от ЕДНА календарна ГОДИНА, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение, като на основание чл.55 ал.3 от НК не налага по-лекото наказание –глоба, което законът предвижда.

         ОСЪЖДА подсъдимият И.Н.А. със снета по делото самоличност и ЕГН на основание чл.189 ал.3 от НПК да ЗАПЛАТИ в полза на ВСС-София направените по водене на делото разноски в размер на 46.00 лева, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

         ПРИСЪДАТА може да се обжалва или протестира пред ОС -Монтана в 15 дневен срок от днес.

 

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: