Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 29.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 27 ноември..…...……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година....……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.….….……..…………………..и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..………….....АН дело 531 по описа

за 2012г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.340 от НПК във връзка с чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 25А / 25.10.2012г. на Началника на РУ „Полиция” град Вършец на И.П.И. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 760.00лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП, като на основание чл.4 ал.1 от Наредба Із-1959 от 27.12.2012г. са отнети 10 контролни точки.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал И.П.И., който обжалва същото с оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Оспорва изцяло констатациите в АУАН и НП. Моли съда да постанови решение, с което отмени, като незаконосъобразно НП. По делото на л.15 е представена молба, с която се допълва първоначалната жалба, с която се иска изменение на НП, като се намали наложеното наказание до предвидения в правната норма минимален размер. Пълномощникът му в хода на въззивното производство доразвива доводите изложени в жалбата и допълнението към нея.

          Въззиваемата страна не изпраща процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на пълномощникът на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА досежно алтернативното искане.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         На 16.10.2012г. служители на РУ „Полиция” град Вършец -  свидетелят Л.П.Н. и Р.Л.М. били дежурни по КАТ. Около 20.47 часа в град Вършец по ул.”Дончо Станчев” към ул.”Васил Левски” се движел товарен автомобил „Мицубиши L 200” с ДКН ...... Спрели го за рутинна проверка, която включвала и такава за употреба на алкохол. Водач на МПС бил И.П.И., жалбоподател в настоящето производство. Изпробвали го с техническо средство „Дрегер Алкотест” 7510 с фабричен № 005, тариран и годен за работа до 12.12.2012г. Апаратът отчел концентрация на алкохол в издишаният въздух над 0.5 промила, а именно 0.76 промила. Издаден е талон за медицинско изследване № 166818. Жалбоподателят отказал да даде кръв за изследване – арг.л.6 от делото.

         Въз основа на констатираното му бил съставен АУАН от същата дата. Жалбоподателят не направил възражения по констатациине. Нещо повече вписъл в графата „нямам възражения”

Административнонаказващият орган въз основа на акта за установяване на административното нарушение издадал атакуваното наказателно постановление, в което изцяло възприел фактическите констатации в акта и наложил съответното наказание.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство. Свидетелските показания на Л.П.Н. – актосъставител съдът кредитира изцяло, като непротиворечиви, логични и в съответствие с писмените доказателства по делото.

          При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е основателна, досежно алтернативното искане, поради следните съображения:

         Жалбоподателят не оспорва констатациите отразени в АУАН и НП.

         Спорното по делото е дали правилно е определен размера на наказанието.

         Предвид на гореизложено съдът намира, че жалбоподателя е извършил нарушение, поради което правилно му е вменена и административна отговорност. От свидетелските показания на Л.П.Н. по безспорен начин се установява описаната в АУАН и НП фактическа обстановка. В административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните паравила, а акта се ползва от доказателствената сила на чл.189 ал.2 от ЗДвП.

         Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбоподателя е извършил нарушението, за които е наказан и същото правилно е квалифицирано.

          По разбиране на настоящият съдебен състав фактическите обстоятелства свързани с настоящият случай не указват на маловажност по смисъла на чл.28 от ЗАНН, особено като се има предвид характера на този вид администратино нарушение.

Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне размера на наказанието обаче административнонаказващият не е взел предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН - да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опастност на този вид административно нарушение. Същият не е съобразил смекчаващите вината обстоятелства – няма доказателства, че е административно наказан досега и признанието на вината. Ето защо съдът намира, че целите на наказанието ще бъдат постигнати и ако наложеното наказание бъде към  минималния размер, а именно глоба в размер на 500.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП, а в останалата част досежно отнетите контролни точки се потвърди, като законосъобразно.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ИЗМЕНАВА Наказателно постановление25А / 25.10.2012г. на Началника на РУ „Полиция” град Вършец, в ЧАСТТА, с която на И.П.И. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 760.00лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА същото на  глоба в размер на 500.00лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП, а в останалата част досежно отнетите контролни точки се ПОТВЪРДИ, като законосъобразно.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                         

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: