Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 21.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 20 ноември.........……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година..……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..………….……и в присъствието на прокурора..………………………...……....…..като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………....…………...АН дело 516 по описа

за 2012г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 3 / 10.10.2012г. на Директор на Од на МВР - Монтана на Р.В.И. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00лв. на основание чл.45 ал.3 от ЗЗакД.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Р.В.И., който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. Моли съда да възприеме наличие на чл.28 от ЗАНН.

         Въззиваемата страна не изпраща процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

На 14.09.2012 г. в град Вършец служители на РУ „Полиция” град Вършец извършвали проверка дали непълнолетните деца са с придружители. Около 22.15 часа посетили кафе „Кристал”, като при проверката се установило, че непълнолетната Д. Р. И., с ЕГН ********** не е придружавана от пълнолетно лице на обществено място след 22.00 часа. Предвид на това детето било отведено в РУП-Вършец и уведомен административнонаказаният.

Предвид гореизложеното проверяващите съставили акт за установяване на административно нарушение по чл.8 ал.3 от ЗЗакД.

При предявяването на акта на наказания направил възражения, че детето, придружавано от свой приятели са заплащали сметката и имали намерение да напуснат заведението. Въз основа на акта за установяване на административното нарушение, било издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган изцяло възприел фактическите констатации в акта и наложил съответното наказание.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство.

         При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е неоснователна поради следните съображения:

По направените процесуални възражения:

         Жалбоподателят Р.В.И. не оспорва констатациите отразени в АУАН и НП, но навежда доводи, че случаят е маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Предвид на това моли съда да отмени атакуваното наказателно постановление.

Законът за закрила на детето разписва едно дължимо поведение на родителите, което е насочено към защита на съществени обществени отношения, каквито безспорно са живота и здравето на децата. Липсата на такова поведение, съгласно чл.45 ал.3 от ЗЗакД, представлява административно нарушение, за което нормата предвижда наказание за виновните лица глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв. С налагането на административно наказание, което е на минимума, предвиден в посочената разпоредба, съдът намира, че ще се предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на обществения ред и ще се въздейства възпитателно и предупредително към останалите граждани /аргумента на чл.12 ЗАНН/ по отношение на този вид нарушения, които са често срещани. Постигане на целите по чл.3 т.11 от ЗЗД (насърчаване на отговорно родителство) и по чл.3, т.13 ЗЗД (превантивни мерки за сигурността и закрилата на детето) и защитимия значим обществен интерес, какъвто безспорно е живота и здравето на малолетните и непълнолетните лица, изключват приложението на чл.28 ЗАНН. С оглед на това, съдът намира, че наложеното наказание съответства на тежестта на извършеното нарушение и при определянето му наказващия орган е взел предвид всички обстоятелства от значение за случая, съгласно чл.27 от ЗАНН.

Предвид гореизложеното съдът намира, че атакуваното НП е законосъобразно, а подадената жалба е неоснователна и като такава следва да се остави без уважение.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 3 / 10.10.2012г. на Директор на Од на МВР – Монтана, с което на Р.В.И. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00лв. на основание чл.45 ал.3 от ЗЗакД, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: