Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Берковица,26.11.2012 г.

 

В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

                                   

РАЙОНЕН СЪД - Берковица, II – ри наказателен състав в открито съдебно заседание на 23.11.2012 г. в състав:

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: Юлита Г.

                                       

при секретаря Т.Й. и в присъствието на прокурора ….., като разгледа докладваното от съдия Г. АН дело №497 по описа за 2012 г. на РС-Берковица, за да се произнесе взе предвид средното:

 

Производството е по реда на чл. 375 и. сл. от НПК.

Районен съд-Берковица е сезиран с Постановление от 25.10.2012 г. на Районна прокуратура-Берковица за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл. 78а от НК на И.И.Г. *** –родена на ***год. в гр.Берковица, българка, бълг.гражданка, неомъжена, неосъждана, средно образование,студент и ЕГН ********** за престъпление по чл. 276 ал. 2  от НК.

Досъдебното производство е образувано и водено срещу Г. за това, че на 10.06.2012 г.,в гр.Вършец по ул.”Серафим Георгиев”  при управление на л. а. „Фолксваген Голф” с ДК №М 4344 АТ ,собственост на Ивайло Димитров Петров от гр.Вършец  , съзнателно се ползвала пред служителите на РУ”П”-Вършец  от подправен официален удостоверителен знак – годишен винетен стикер за категория 3 за 2012год., с № 0010278 и номер на холограмния знак 3856679 ,залепен на предно панорамно стъкло - престъпление по чл. 276 ал. 2 от НК.

Представител на Районна прокуратура-Берковица,не се явява и не взема становище.

Обвиняемата Г. на досъдебното производство не се признава за виновна,но дава обяснения.В съдебно заседание,редовно призована,не  се явява и не сочи уважителни причини за неявяването си.

      Съдът като взе предвид събраните по делото писмени доказателства, доводите на обвинияемата и становището на Районна прокуратура-Берковица в изготвеното предложение, приема за установено следното:

От събраните по делото доказателства се установи следната фактическа обстановка:

Обвиняемата И.И.Г. *** –родена на ***год. в гр.Берковица, българка, бълг.гражданка, неомъжена, неосъждана, средно образование,студент и ЕГН ********** . Същата видно от Справка за съдимост рег. №578/25.09.2012 г. на БС при РС-Берковица,  не е осъждана, нито по отношение на нея е прилагана разпоредбата на чл. 78а НК.

Г. притежава л. а. „Фолксваген Голф” с ДК №М 4344 АТ  .Закупила е същия от Ивайло Петров,но не е прехвърлен документално.През месец януари 2012год. обвиняемата закупила винетка от непознат мъж пред бензиностанция в гр.Велико Търново за сумата от 35в.Залепила винетния стикер на стъклото на автомобила си.На дата 10.06.2012 г. при управление на същия по ул.”Серафим Георгиев” в гр.Вършец е спряна за проверка от свидетеля –Благовест Николов  – служители в РУ”П”-Вършец.

На  служителя на РУ”П”-Вършец му направило впечатление, че винетният стикер, залепен на автомобила в долния десен ъгъл на панорамното стъкло е по-различен от обичайните такива.Извършен е оглед на автомобила и с Протокол за оглед на местопроизшествие  от същата дата, обвиняемата предала стикера /л. 4-5 от ДП/. От заключението по назначената на ДП техническа експертиза се установява, че в представения винетен стикер не присъстват някои от характерните белези на оригиналния винетен стикер. Представената за изследване  годишната винетка за ПС от кат. 3 за 2012год. с № 0010278 и № на холограмата 3856679  представляват фалшификат на оригинален удостоверителен знак и се различават от издадените в оторизираните печатници за целта от АПИ.

Обвиняемата  не признава вината си и   дава   обяснения.

Въз основа на горната фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Така установената фактическа обстановка дава основание на съда да приеме, че с деянието си, обвиняемата Г. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 276 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК, тъй като на 10.06.2012 г.,в гр.Вършец по ул.”Серафим Георгиев”  при управление на л. а. „Фолксваген Голф” с ДК №М 4344 АТ ,собственост на Ивайло Димитров Петров от гр.Вършец  , съзнателно се ползвала пред служителите на РУ”П”-Вършец  от подправен официален удостоверителен знак – годишен винетен стикер за категория 3 за 2012год., с № 0010278 и номер на холограмния знак 3856679 ,залепен на предно панорамно стъкло .

         От субективна страна престъплението е извършено с вина под формата на пряк умисъл, като деецът е съзнавал общественоопасния характер на деянието, като е предвиждал и искал настъпването на общественоопасните му последици.

Като причина за извършване на деянието следва да се посочи несъобразяването и незачитането на установения правов ред в страната.

         Съдът намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по отношение на обвиняемата Г. – за престъпление по чл. 276 ал. 2 вр. ал. 1 от НК, което е умишлено престъпление, се предвижда наказание “глоба” от 100 /сто/ до 300 /триста/ лв. ;

         - обвиняемата не е осъждана за престъпление от общ характер и не е освобождавана от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК;

         - с престъплението няма причинени имуществени вреди.

         При определяне на наказанието на обвиняемата за извършеното от нея престъпление съдът прецени следното:

Степента на обществената опасност на деянието  е невисока - касае се за умишлено деяние, при което водачът е нарушил правилата за движение по пътищата, но в същото време самото деяние не разкрива такава висока степен на обществена опасност. Степента на обществена опасност на Г. също е невисока с оглед данните за личността на дееца, които сочат, че същата е с чисто съдебно минало и добрите характеристични данни.

За да определи наказанието, съдът отчете признанието на вината и съжалението за извършеното,

За деянието по чл. 276 ал. 2 вр. с ал. 1 НК, законодателят е предвидил наказание “глоба” в размер от 100 лв. до 300 лв., и съобразно разпоредбата на чл. 78а, ал. 5 от НК административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба. Ето защо съдът счита, че наказание в размер на 100 лв. /сто лева/, предвид обстоятелството че обвиняемата е студент,не работи и не реализира доходи, ще има възпитателната и превантивна функция.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК направените деловодни разноски в размер на 28,00 лв. /за експертиза/ и 5 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист следва да се възложат на обвиняемата.

По отношение на вещественото доказателство, представляващо годишна винетка за категория 3, с № на стикера: с  № 0010278 и номер на холограмния знак 3856679  , съдът отнема в полза на Държавата на основание чл. 53 ал. 1 б. ”а” НК, като същото следва да бъде унищожено след влизане на решението в законна сила.

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 НПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ПРИЗНАВА обвиняемата И.И.Г. *** –родена на ***год. в гр.Берковица, българка, бълг.гражданка, неомъжена, неосъждана, средно образование,студент и ЕГН ********** , ЗА ВИНОВНА В ТОВА, че на10.06.2012 г.,в гр.Вършец по ул.”Серафим Георгиев”  при управление на л. а. „Фолксваген Голф” с ДК №М 4344 АТ ,собственост на Ивайло Димитров Петров от гр.Вършец  , съзнателно се ползвала пред служителите на РУ”П”-Вършец  от подправен официален удостоверителен знак – годишен винетен стикер за категория 3 за 2012год., с № 0010278 и номер на холограмния знак 3856679 ,залепен на предно панорамно стъкло - престъпление по чл. 276 ал. 2 вр. с ал. 1 НК, като на основание чл. 78а ал. 1 вр. с ал. 5 НК Я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И Й НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - глоба в размер на 100 лв.

ОСЪЖДА обвиняемата И.И.Г.      с посочени по-горе адрес и ЕГН, да заплати по сметка на ВСС-София сумата от 28 лв. – разноски за вещо лице, както и 5 лв. – държавна такса при издаване на изпълнителен лист за тази сума.

ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл. 53 ал. 1 б. ”а” НК приложеното по делото веществено доказателство – годишна винетка за категория 3, с № на стикера: : с  № 0010278 и номер на холограмния знак 3856679 , като същото следва да бъде унищожено след влизане на решението в законна сила

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд-Монтана в 15-дневен срок от съобщението за страните.

                                                       

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: