РЕШЕНИЕ

 

                             Гр. Берковица, 26.11.2012 година

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Районен съд Берковица, втори наказателен състав в публично заседание на 22 ноември през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита  Г.

 

и при секретаря: Т.Й., като разгледа докладваното от съдията Г. АНД № 491 по описа на съда за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по чл. 375 и сл. от НПК – глава ХХVІІ от НПК.   Постъпило е от Районна прокуратура град Берковица Постановление от 23.10.2012г. за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл. 78 а ал. 1 от НК на Л.С.Н. ***, с ЕГН ********** за  това че от 04.01.2012год. в гр.Берковица ул.”Чайка” №2Б като пълнолетен,без да е сключил брак,заживява на съпружески начала с непълнолетната и ненавършила 16 годишна възраст Венера Игнатова Величкова с ЕГН ********** от гр.Берковица - престъпление по чл. 191 ал. 1 от НК.

   Обвиняемият Л.С.Н. се признава за виновен за извършеното деяние. В хода на съдебното производство моли съда да му наложи административно наказание.

   Районна прокуратура град Берковица ,редовно призовани не изпращат представител .

   Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на защитника на обвиняемия и становището на прокурора, намира за установено следното:

   Обвиняемият Л.С.Н. *** . Не е осъждан за извършени престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а ал. 1 от НК.

   Обвиняемият Н. познава свид. Венера Игнатова Величкова,родена на ***год.Двамата били в близки отношения,като поддържали и интимна връзка.През месец юни 2011год. двамата заживяли на съпружески начала в дома на непълнолетния обвиняеми,след това след навършване на пълнолетие на 03.01.2012год. продължили това съжителство, като на 22.06.2012год. се родило и детето Игнат Линков . Оттогава до настоящия момент живеят заедно на съпружески начала и не са сключили граждански брак.

         Гореизложената фактическа обстановка се потвърждава по безспорен и несъмнен начин от свидетелските показания на Славка Николова,Михаил Димитров,Венера Величкова , чиито показания съдът кредитира, като обективни и безпристрастни и  от писмените доказателства събрани на ДП. В тази насока са и обясненията на обвиняемия Н. и по нея не се спори.   

       Предвид възприетата и описана по–горе фактическа обстановка съдът намира, че обвиняемият Л.С.Н.  е осъществил от обективна страна престъпният състав на чл. 191 ал. 1 от НК, като от м. юни 2011год. в гр.Берковица,без да е сключил брак,заживява на съпружески начала с ненавършилата 16 годишна възраст Венера Игнатова Величкова с ЕГН ********** от гр.Берковица  от гр.Берковица .

     От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл – обвиняемият е съзнавал, че няма право да живее с ненавършило пълнолетие момиче.

     Анализът на събраните доказателства водят до извода, че по несъмнен начин обвиняемият Н. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 191 ал. 1 от НК.

    Имайки предвид изложеното и при това тълкуване на закона, съдът признава за виновен обвиняемия Л.С.Н.   за извършеното деяние по чл. 191 ал. 1 от НК, като намира, че са налице предпоставките на чл. 78а, ал. 1, б. ”а” – б. ”в” от НК – т. е следва да бъде ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и да му се наложи АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000.00 / хиляда / лева. В особената част на НК са предвидени за това престъпление наказания - до две години лишаване от свобода или пробация,както и обществено порицание.Подсъдимият  не е осъждан, досега по отношение на същия не е прилагано освобождаване от наказателна отговорност, а имуществени вреди от престъплението не са причинени – деянието е формално и не предвижда настъпване на вредоносен резултат.

         При определяне размера на глобата съгласно чл. 27 ал. 2 от ЗАНН и чл. 78а ал. 1 НК съдът съобрази, че подсъдимият е извършил престъпно деяние за първи път, има чисто съдебно минало, а видно от данните по делото се касае за мъж на сравнително млада възраст с неустановени месечни доходи, поради което съдът наложи размер на глоба предвиден в чл. 78а, ал. 1 НК при минимума. Съдът не определи по–голям размер глоба, считайки, че и наложения е съобразен с тежестта на извършеното деяние от обвиняемия Н. и другите обстоятелства по чл. 27, ал. 2 от ЗАНН, освен това липсват данни по делото, които да обосновават налагането на по – голям размер глоба.

   Съдът взе предвид и Решение №480/2001 г. – второ наказателно отделение при ВКС , което визира, че след като са налице предпоставките за приложението на чл. 78а ал. 1 от НК, съдът е длъжен да приложи тази разпоредба.

   С решаването на делото отпада нуждата от взетата спрямо обвиняемия Н. на досъдебното производство мярка за неотклонение “подписка”, което дава основание на съда да я отмени.

         Мотивиран от изложеното и на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК съдът

 

                                             Р Е Ш И :

 

    ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ Л.С.Н. ***,  роден на ***г***, живущ *** , българин, български гражданин, неженен, не работи, не осъждан и ЕГН **********  за налагане на административно наказание по реда на чл. 78 А ал. 1 от НК.

  НАЛАГА на Л.С.Н. ***,  роден на ***г***, живущ *** , българин, български гражданин, неженен, не работи, не осъждан и ЕГН **********    АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ по реда на чл. 78 А ал. 1  от НК – ГЛОБА в размер на 1000.00 лева затова, че 04.01.2012год. в гр.Берковица ул.”Чайка” №2Б като пълнолетен,без да е сключил брак,заживява на съпружески начала с непълнолетната и ненавършила 16 годишна възраст Венера Игнатова Величкова с ЕГН ********** от гр.Берковица  – престъпление по чл. 191 ал. 1 от НК.

    ОТМЕНЯ взетата на ДП мярка за неотклонение “Подписка” спрямо обвиняемия  Л.С.Н. ***  със снета по-горе самоличност и ЕГН.

    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране пред ОС - Монтана в петнадесетдневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: