Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 21.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 16 ноември…...……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година………….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..…..……………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..……………………………………...АН дело 476 по описа

за 2012г…………………………………......и за да се произнесе взе предвид:

 

         Производството е по реда на чл. 59 ал.1 и сл. от ЗАНН във връзка с чл. 189 ал. 8 от ЗДвП.

С Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение установено с автоматизирано техническо средство № 0610/12 на ОД на МВР Монтана е наложено на Адвокатско дружество „Я.и В.” със седалище и адрес на управление град С., бул.”В.Л.” № .., вх…, ет.1, с управител и представляващ адв.И.И.В.-П. административно наказание - глоба в размер на 100 /сто/ лева за нарушение по чл. 21 ал.1 от ЗДвП на основание чл. 189 ал. 4 във връзка с чл. 1.. ал.1 т.2 от ЗДвП.

          Недоволни от наложената глоба Адвокатското дружество, чрез управителя си моли съда да бъде отменен издадения фиш, като в жалбата си излага конкретни мотиви за това. В съдебно заседание не се явява представляващ, но от молба приложена на л.17 от делото молят съда да отмени електронния фиш по доводи изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна ОД на МВР град Монтана не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

          Доказателствата по делото са писмени и гласни. Съдът като ги обсъди във връзка с изложените доводи, намира жалбата за допустима и основателна.

          Съдът намира жалбата за допустима, съответно подадена в срок, имайки предвид приложеното известие за доставяне в контекста на разпоредбата на чл. 189, ал. 8 от ЗДвП, разгледана по същество е основателна по следните съображения:

          На 22.08.2012 г. в 18:08 часа в град Берковица по ул.”Николаевска”, обл. Монтана е установено и заснето с автоматизирано техническо средство № 0610/12 МПС – „Опел  Зафира”, с ДК № ...., което се движило с превишена скорост от 22 км/ч, а именно 72 км/ч при разрешена скорост за населено място 50 км/ч. За установеното нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл. 1.. ал.1 т.2 от ЗДвП – глоба в размер на 100 лева на жалбоподателя Адвокатско дружество „Я.и В.” със седалище и адрес на управление град С..

         Съдът при цялостната си проверка за законосъобразност констатира, че при изготвяне на електронен фиш за налагане на глоба е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което е и със самостоятелно отменително основание.

         Видно от обстоятелствената част на електронния фиш се установява, че МПС се е движело с превишаване на скоростта от 22 км/ч. Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е вменена по чл.1.. ал.1 т.2 от ЗДвП, която предвижда санкция – глоба от 50лв. при превишаване на скоростта от 11 до 20км/ч. В конкретният случай неправилно е определена санкционната норма. Наложеното наказание глоба от 100.00 лева на административнонаказаният не съответства нито като размер, нито като превишени километри на нормата на чл.1.. ал.1 т.2 от ЗДвП.

Съдът имайки предвид чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, определящ минималното законово съдържание на електронния фиш, намира, че в случая процесния електронен фиш не съдържа реквизитите, които се изискват съгласно цитираната законова разпоредба. Използването на утвърдения образец за електронен фиш следва да е съобразен със съответното нарушение, като в случая не са изпълнени изискванията на чл.189 ал.4 от ЗДвП като не са отразени правилно и ясно мястото на нарушението и неговото описание.

          По делото липсват и доказателства свързани с техническата годност и изправност на въпросното автоматизирано техническо средство, описано в електрония фиш, а в тежест на АНО е да докаже нарушението.

          Предвид всичко гореизложеното съдът намира, че жалбата е основателна и издадения електронен фиш за налагане на глоба, следва да се отмени изцяло, като незаконосъобразно.

          Водим от горните съображения и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд гр.Берковица

 

Р  Е  Ш  И  : 

                                                         

          ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение установено с автоматизирано техническо средство № 0610/12 на ОД на МВР Монтана, с който е наложено на Адвокатско дружество „Я.и В.” със седалище и адрес на управление град С., бул.”В.Л.” № .., вх…, ет…., с управител и представляващ адв.И.И.В.-П. административно наказание - глоба в размер на 100 /сто/ лева за нарушение по чл. 21 ал.1 от ЗДвП на основание чл. 189 ал. 4 във връзка с чл. 1.. ал.1 т.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

          РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред АС – Монтана в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава дванадесета от АПК.

 

 

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: