Р   Е   Ш   Е  Н   И   Е

        

                                Гр.Берковица, 26.11.2012

                       И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

       Берковски районен съд, втори наказателен състав, в открито съдебно заседание  на  двадесет и втори ноември  две хиляди и дванадесета, година, в състав:

            

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЮЛИТА Г.

 

        при секретаря Т.Й., като се запозна с докладваното от съдията Г. АНД № 468/12г. по описа на БРС, за да се произнесе взе предвид следното :

 

        Жалбоподателят Й.К.М. ***, с ЕГН ********** е недоволен от издаденото от Началника на РУ”П” гр.Берковица  Наказателно Постановление № 10/ от 29.08.2012г., с което на осн. чл.212 от ЗОБВВПИ му е наложено административно наказание “ГЛОБА”, в размер на 500.00лв /петстотин лева/, за извършено административно нарушение на параграф 11 от ПЗР на  ЗОБВВРИ, моли съда да отмени изцяло издаденото НП, като неправилно и незаконосъобразно.

        В с.з. жалбоподателят чрез упълномощен адвокат, поддържа жалбата и моли съда  да отмени изцяло издаденото НП, като незаконосъобразно.

        Въззиваемият не се явява, не изпраща процесуален представител, не взема становище по  жалбата.

        Доказателствата по делото са писмени и гласни.

        Съдът, след като се запозна със събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната взаимна връзка и съвкупност, както и във връзка с доводите и становищата на страните, намери за установено следното :

        С Наказателно постановление № 10 от 29.08.2012г. на Началника на РУ”П” гр.Берковица на жалбоподателя Й.К.М. ***, с ЕГН **********  на осн. чл.212 от ЗОББВВПИ му е наложено административно наказание “Глоба”, в размер на 500.00лв /петстотин лева/ за това, че при извършена проверка на 14.08.2012г. в 19,30ч. в гр.Берковица на ул.”Туристическа” е установено, че М. е придобил неогнестрелно оръжие и не е декларирал в РУ”П” гр.Берковица, че притежава неогнестрелно оръжие-пневматична пушка,кал.5,5мм без фабричен №,марка и модел в законоустановеният за това срок,  с което е нарушил чл.54, ал.1 от ЗОБВВПИ.

       В с.з. жалбоподателят чрез процесуалния си представител моли съда да постанови решение, с което отмени атакуваното НП изцяло, като неправилно и незаконосъобразно, тъй като извършеното от него деяние е несъставомерно. Твърди, че въпросното неогнестрелно оръжие не е с мощност над 24 джаула,поради което те подлежи на регистрация.Заедно с това развива  доводи за допуснати процесуални нарушения при издаването и връчването на обжалваното от него НП. 

       Депозираната жалба е процесуално допустима, подадена от лице, имащо правен интерес, в предвиденият от закона 7-дневен срок за обжалване.

       Разгледана по същество жалбата се явява основателна.

       На 14.08.2012г. служители в РУ”П” гр.Берковица извършили проверка  на жалбоподателят Й.К.М. ***, с ЕГН ********** във връзка с подадена жалба за нарушаване на обществения ред и установили, че последният притежава  пневматична пушка,кал.5,5мм без фабричен №,марка и модел .Жалбоподателят не представил документ за регистрация на въпросното оръжие и обяснил ,че го притежава от много години,по-точно синът му,но не знаели че трябва да го регистрират. Актосъставителят И. изяснил въпроса дали въпросното пневматично оръжие е регистрирано, съгласно установеният в параграф 11 от ПРЗ на ЗОБВВПИ, влязъл в сила на 17.09.2010г. Тъй като нямала такава регистрация св.И. в присъствието на М. и св.Г.В. съставил АУАН № 10 от 14.08.2012г., в който описал установеното от него нарушение. Актът бил предявен за запознаване и връчен на жалбоподателят, който го подписал, като изложил възражения, че въпросното оръжие не е декларирано поради неясен модел и кинетична енергия.

       Въз основа на този акт впоследствие на 29.08.2012г. АНО е издал атакуваното НП, с което на осн. чл.212 от ЗОБВВПИ е наложил на М. административно наказание - “Глоба” в размер на 500.00лв.

      Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства. Съдът кредитира показанията на св.Г.и., които са обективни, последователни и взаимно свързани с останалите събрани по делото писмени доказателства.

      При извършена служебна проверка на представените по делото АУАН и НП съдът констатира, че същите са издадени от компетентните длъжностни лица и съдържат формалните реквизити предвидени в нормите на чл.42 и чл. 57 от ЗАНН.       

             Съдът намира за основателни  възраженията на процесуалния представител на жалбоподателя М. с оглед на твърдението, че притежаваната от него пневматична пушка е с неустановена марка и модел,поради което не е установена нейната мощност,т.е. не е установено по безспорен начин че нейната мощност е над 24 джаула. Съгласно § 11 от ПЗР на ЗОБВВПИ лицата, придобили неогнестрелни оръжия, в т.ч. газово и сигнално оръжие или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула до влизането в сила на закона, ги декларират пред началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице в срок до една година от влизането му в сила. Разпоредбата е императивна и задължава лицата, притежаващи неогнестрелни оръжия да ги декларират в законоустановения срок, като не е въведено изрично изискване последните да са годни и да могат да възпроизведат изстрел. ЗОБВВПИ е влязъл в сила, считано от 17.09.2010г. и следователно до 17.09.2011г. притежателят й е следвало да декларира притежаваното от него  оръжие пред началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес си адрес, в случая пред началника на РУ”П” гр.Берковица.

       В тази връзка съдът намира,че административнонаказателното производство е приключило при напълно неизяснена фактическа обстановка.Не е установено по безспорен и категоричен начин чия собственост е въпросната пневматична пушка.Видно и от показанията на разпитания по делото актосъставител ,дори пред него жалбоподателят е заявил,че пушката е на сина му.По този начин,като не е установил собствеността и мощността на откритата при проверката пневматична пушка,АНО неправилно е ангажирал административнонаказателната  отговорност на жалбоподателя.

      Съгласно разпоредбата на чл.6 от ЗАНН административно нарушение е това деяние /действие или бездействие/, което нарушава установеният ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено от закона за наказуемо с административно наказание налагано по административен ред. Следователно деянието обявено за административно нарушение трябва да е извършено виновно –умишлено или непредпазливо, като законодателят е предвидил непредпазливите деяния да се наказват само в предвидените от закона случай.

        В този смисъл съдът отмени обжалваното постановление. 

       В предвид на изложеното по-горе и на осн. чл.63 от ЗАНН, съдът

      

                                               Р  Е  Ш  И  :

               

        ОТМЕНЯ  НП № 10 от 29.08.2012г. на  Началника на РУ”П” гр.Берковица, с което на жалбоподателя Й.К.М. ***, с ЕГН **********  на осн. чл.212 от ЗОББВВПИ му е наложено административно наказание “Глоба”, в размер на 500.00лв /петстотин лева/  на основание чл.212 от ЗОБВВПИ , за извършено административно нарушение на Параграф 11 от ПЗР на ЗОБВВПИ, като неправилно и незаконосъобразно.

      Решението може да се обжалва пред Административен съд гр.Монтана, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщението на страните, за неговото изготвяне.

     

 

                                                       РАЙОНЕН  СЪДИЯ :