Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 19.11.2012Г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 16 ноември...................................................през две хиляди и дванадесета година….....……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

                                                    

при секретаря  Т.Й......….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Г.………………………..………….......АН дело 464 по описа

за 2011г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

С Наказателно постановление №553/09.07.2012 г. на Началника на РУ”П” - Берковица, на Т.Н.И. *** и с ЕГН **********  е наложено административно наказание - глоба в размер на 100 лв. на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП и са отнети 9 к. т., на основание чл.4,ал.1 от Наредба №I-1959 на МВР .

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал Т.Н.И. , който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност като излага конкретни доводи. Предвид горното, моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното постановление.В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован се явява лично и поддържа изложените в жалбата възражения,като представя и доказателства във връзка с тях.

Въззиваемата страна не изпраща процесуален представител и не взема становище по жалбата.

Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя посочени в жалбата, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока на чл. 59, ал. 2 от ЗАНН и е допустима, а разгледана по същество се явява основателна.

С Наказателно постановление №553/07.07.2011 г. на Началника на РУ”П” - Берковица, на Т.Н.И. ***  е наложено административно наказание - глоба в размер на 100 лв. на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП и са отнети 4 к. т., на основание чл.4,ал.1 от Наредба №I-1959 на МВР , за това, че на 17.06.2012 г. в 21,04 часа в с.Боровци по ул.”Г. Димитров”  и с посока на движение към с.Замфирово , управлявайки лек автомобил “БМВ” с ДК № М 9182 АН като извършва маневра изпреварване на велосипедист от дясната му страна го  блъска с преден ляв калник на автомобила ,  като с това си деяние виновно е нарушил чл.41 ал.1 от ЗДвП.

На основание така съставеният акт е издадено и атакуваното наказателно постановление, с което е наложена посочената по-горе санкция.

Жалбоподателят в жалбата си ,а и в съдебно заседание изцяло оспорва констатациите изложени в акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление. Твърди, че няма вина както и че не блъскал велосипедиста,а той псувайки го е ритнал калника на автомобила му,тъй като са във влошени отношения ,след което е хвърлил велосипеда си на улицата и е съобщил за настъпило ПТП.Обяснява,че се е движел бавно и виждайки лицето с велосипеда Александър,намалил още за да го надмине.Неочаквано велосипедиста се насочил към автомобила и с крака си ритнал калника.

Съдът като се запозна със събраните в хода на производството доказателства установи, че административно-наказващият орган е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила. На първо място е съставил АУАН, а по-късно и атакуваното НП при напълно неизяснена фактическа обстановка. Това се установява от разпита на актосъставителя, който в съдебно заседание заявява, че не е присъствал при извършване на нарушението.Когато отишли на място,там бил само велосипедиста ,а велосипеда бил на средата на улицата.След това водачът на автомобила сам дошъл на мястото,където обяснил,че не е имало никакъв удар,а велосипедистът ритнал няколко пъти калника на автомобила с крак,отправяйки ругатни и псувни по негов адрес и по адрес на бившата си жена,която била в автомобила на жалбоподателя.Проверяващите   са снели обяснения от двамата , не е установена употреба на алкохол от двамата.Снети са обяснения от две свидетелки и други очевидци не са установени.В обясненията си жалбоподателят твърди ,че  той не  е ставал причина за   ПТП,а велосипедиста сам се насочил към автомобила и с крак започнал да рита по него.По тази причина жалбоподателят бавно продължил движението си,за да избегне последващ скандал.Категорично заявява,че велосипедистът изобщо не е падал и удар между тях не е имало. В тази насока и в абсолютно противоречие с отразеното в АУАН и издаденото въз основа на него НП ,са показанията  на свидетелите М.Петрова,която била в автомобила и Сн.Иванова,която видяла всичко намирайки се на улицата пред дома си,поискани от жалбоподателя.Последната твърде ,че се е намирала в близост до мястото на произшествието и е видели как точно е станало.Двете свидетелки  твърдят,че жалбоподателят изобщо не е блъскал велосипедиста , движел се с ниска скорост,минавайки покрай велосипедиста ,но по другото платно ,същият се насочил с велосипеда си към автомобила и с крак ритнал по калника.

По този начин като не са изяснили фактическата обстановка и респективно не са установили вината за извършеното ПТП. Не се установява по несъмнен и безспорен начин наличието на виновно извършено от жалбоподателя административно нарушение,като въззиваемата страна не ангажира доказателства в подкрепа на установената в НП фактическа обстановка.На следващо място при съставянето на акта не са разпитани други свидетели-очевидци,а според разпитаните такива,нарушение от страна на жалбоподателя изобщо не е извършвано.Акта е съставен от неочевидец и свидетеля по акта също не е очевидец.

 Съгласно чл. 6 административно нарушение е това действие или бездействие, което нарушава установения ред на държавно управление и е извършено виновно. Като не е доказал вината АНО е постановил незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен.При тази неустановеност въобще на извършване на административно нарушение виновно от жалбоподателя ,наложеното наказание е неоснователно и следва да бъде отменено.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

 

                                  Р     Е    Ш    И   :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №553/09.07.2012 г. на Началника на РУ”П” - Берковица, с което на Т.Н.И. *** и с ЕГН **********  е наложено административно наказание - глоба в размер на 100 лв. на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП и са отнети 9 к. т., на основание чл.4,ал.1 от Наредба №I-1959 на МВР , като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред МАС в 14-дневен срок от съобщението на страните .

 

                                    РАЙОНЕН   СЪДИЯ :