Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 02.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 26 октомври…...……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година………….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..…..……………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..……………………………………...АН дело 457 по описа

за 2012г…………………………………......и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 282 / 21.09.2012г. на Кмета на Община Берковица на С. С. З. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв. на основание чл.27 ал.1 от Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред на територията на Община Берковица.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал С. С. З., който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление.

         Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени доказателства, доводите на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

          Атакуваното наказателно постановление е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение, с който е констатирано, че жалбоподателя на 12.09.2012г. около 15.10 часа в град Берковица, ул.”А. К. ” № .. извършва неприлични и непристойни действия, изразяващи се в обиди, ругатни и заплахи спрямо брат си Ц. С. З., с което грубо нарушава общественият ред в град Берковица, с което виновно е нарушил чл.4 т.1 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред на територията на Община Берковица.

         Безспорно е установено от доказателствата по делото, а не се спори и между страните, че жалбоподателят С. С. З. на 12.09.2012г. е бил в наследствения си имот в град Берковица, където е провел и разговор с брат си – Ц. З..

         Спорното по делото е дали е отправил към лицето Ц. С. З. обиди, ругатни и заплахи, с което да е нарушил общественият ред в града.

         При извършената служебна проверка за законосъобразност съдът констатира, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, което е ограничило правото на защита на наказаната.

Жалбоподателят в АУАН е направила възражение в смисъл, че не е съгласен с констатираното, тъй като то не кореспондира с действителното положение. Това възражение има  пряко отношение към установяването на нарушението още повече, че двамата братя са имали многобройни граждански и наказателни дела, а от около 12 години са във силно влошени взаимоотношения. Съгласно разпоредбата на чл.52 ал.4 от ЗАНН преди да се произнесе по преписката, наказващият орган проверява акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и преценява възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства. Безспорно по настоящата административно-наказателна преписка, а и не е посочено в наказателното постановление, административнонаказващият орган не е изпълнил това свое процесуално задължение, което по разбиране на настоящата съдебна инстанция е съществено нарушение на административно производствените правила и с оглед спорната фактическа обстановка съществено е накърнило правото на защита на административнонаказаното лице. При наличието на конкретно възражение на констатациите, направено непосредствено при установяване на нарушението административнонаказващият орган е следвало да го обсъди и да изведе конкретен извод относно неговата основателност, респективно да прецени да кредитира или не констатациите на актосъставителя, най – малкото защото ако възражението е правилно, то изцяло променя отразената в АУАН фактическа обстановка. В този смисъл е и постоянната практика на Административен съд гр. Монтана - аргумент Решение от 09.05.2008г. постановено по КАНД № 204/2008г. по описа на АС-Монтана. Ако административнонаказващият орган бе извършил проверка на възражението на наказания и спорните обстоятелства, би установил различна от констатираната фактическа обстановка.

         На следващо място, в обстоятелствената част на акта и атакуваното наказателно постановление не се сочат нито какви са обидите, ругатните или заплахите, а още по – малко по какъв начин е нарушен обществения ред в града, когато евентуалният спор между жалбоподателя и брат му се развива в наследствения им имот. Тези обстоятелства не бяха изяснени и в хода на въззивното производство, тъй като актосъставителя и свидетеля по установяване на административното нарушение не се явиха, за да дадат показания. 

Посочените процесуални нарушения не са от категорията нарушения в акта, които могат да се преодолеят по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН, тъй като са съществени, и не биха могли да се санират в последващ стадий на административнонаказателното производство.

С оглед изложените съображения, съдът намира, че атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено, като незаконосъобразно, а жалбата да се възприеме като основателна.

Предвид всичко гореизложеното съдът намира, че жалбата е основателна и издаденото наказателно постановление, следва да се отмени изцяло, като незаконосъобразно.

          Водим от горните съображения и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд гр.Берковица

 

Р  Е  Ш  И  : 

                                                        

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 282 / 21.09.2012г. на Кмета на Община Берковица, с което на С. С. З. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв. на основание чл.27 ал.1 от Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред на територията на Община Берковица, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: