Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Берковица, 05.11.2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД-БЕРКОВИЦА, II - ри наказателен състав в публично заседание на 25.10.2012 г. в състав:                                                                                                   

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдия Г. АНД №442 по описа за 2012 г. на РС-Берковица, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление №1467/ 03.12.2010 г. на Началник на РУП-Берковица на И.Б.С.-И. *** и ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 100 лв., лишена е от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец на основание чл. 182 ал. 2 т. 4 ЗДвП и  са  отнети 7 к.т. на основание чл.4 ал.1 от Наредба №I-1959 на МВР за нарушение на чл. 21 ал. 1 ЗДвП.

Недоволна от така издаденото наказателно постановление е останала жалбоподателката, която   моли съда да отмени изцяло наказателното постановление.В съдебно заседание ,редовно призована не се явява .В депозирана молба твърди, че не е извьршила нарушението,за което е наказана и моли съдът да отмени наказанието.

 Въззиваемата страна редовно призована не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Доказателствата по делото са писмени и гласни.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и логическо единство във връзка с оплакванията в жалбата, приема за установено следното:

Жалбата е ДОПУСТИМА като подадена от надлежна страна в преклузивния срок. Разгледана по същество, същата е ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА.

   На 21.11.2010 г.  служители на РУП -Берковица - актосъставителят Г.В.- мл.автоконтрольор и свидетелят П.П. съставили  акт за установяване на административно нарушение на жалбоподателя И.С., че на същата дата около 16,31 часа по път ІІ-81   на разклона за с.Боровци    управлява лек автомобил „Ауди А3” с рег.№ ЕН 3555 ВК със скорост 97 км/час при максимално разрешена скорост - 60 км/час , като скоростта е измерена, фиксирана с час и дата с техническо средство -  Радар TR-Д4 с № 258 и показана на водача .       Служителите на РУ „П”-Берковица са съставили на жалбоподателя акт за установяване на нарушение на разпоредба от Закона за движение по пътищата чл.21 ал.2 –управлява лек автомобил с превишена скорост 97км/ч  при ограничение  60 км/ч. ,като скоростта е фиксирана и показана на водача с апарат ТР-Д4 №258.  .Акта за установяване на административно нарушение е връчен на  нарушителя , същата  го е подписала,като не е вписала възражения. Ако жалбоподателката действително не е била съгласна с фактическите констатации в АУАН,е имала пълната възможност да депозира своите възражения  и в срока по чл.44,ал.1 от ЗАНН и да представи  доказателства,което обаче не е сторила.

 Впоследствие жалбоподателката в жалбата в бланкетна форма моли  НП да бъде отменено . 

    На основание  така съставения акт е издадено и обжалваното наказателно постановление, с което на жалбоподателя е наложена  описаната по-горе административна санкция.

С атакуваното НП №1467/ 03.12.2010 г. наказващият орган възприел изцяло отразената в акта фактическа обстановка и квалификация и наложил на жалбоподателя посочените по-горе наказания.

 Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото писмени доказателства ,както и от гласните доказателства /показания на свидетеля Г.В. /.

Съдът приема, че жалбоподателката е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 21 ал. 2 от ЗДвП, за което е ангажирана и  административно-наказателната отговорност. Законосъобразно наказващия орган е приел, че е налице извършено и доказано административно нарушение и то именно от И. . Установени са елементите на състава на нарушението – управление на МПС  при максимално разрешена скорост  извън населено място от 60 км. ч., както и скоростта на автомобила управляван от жалбоподателката 97 км. ч.. Установен с категоричност е и авторът на нарушението .

Тъй като разпоредбата на чл. 182 ЗДвП беше изменена с ДВ, бр. 10/2011 г., в сила от 04.02.2011 г. и бяха премахнати кумулативно предвиденото -  лишаване от право да управлява МПС, съдът намира, че следва да намери приложение чл. 3 ал. 2 ЗАНН – приложение на по-благоприятния закон.

В новата редакция на чл. 182 ал. 2 т. 4 ЗДвП, законодателят е предвидил само глоба в размер на 150 лв., поради което НП в частта по лишаването на жалбоподателя от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец следва да бъде отменено.

От издаване на процесното НП до обжалването му, съответно извършения съдебен контрол, настъпи изменение и в Наредба №Із – 1959/27.12.2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на МПС, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат. Съгласно новата редакция на Наредба №Із – 1959/07 г. на МВР, не се предвижда отнемане на контролни точки за превишаване на максимално разрешена скорост, като разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 11 – т. 15 бяха отменени.Предвид на това НП в частта по отношение на отнетите 10 контролни точки също следва да бъде отменено.

В частта на наложената глоба в размер от 100 лева, НП следва да се потвърди, защото макар и понастоящем да се предвижда само наказание глоба и то в размер на 150 лева, то следвайки принципа по чл. 3, ал. 2 от ЗАНН съдът следва да приложи по – благоприятния закон, без да влошава положението на И. чрез налага на глоба в по – голям размер.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ НП №1467/ 03.12.2010 г. на Началник на РУП-Берковица, с което на И.Б.С.-И. *** и ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 100 лв., лишена е от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец на основание чл. 182 ал. 2 т. 4 ЗДвП и  са  отнети 7 к.т. на основание чл.4 ал.1 от Наредба №I-1959 на МВР за нарушение на чл. 21 ал. 2 ЗДвП, като ОТМЕНЯ лишаването от право да управлява МПС за срок от 1 месеца и отнетите 7 контролни точки и ПОТВЪРЖДАВА глобата в размер на 100 лв.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Монтана.

                                                                                                                                                                              

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: