Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 26.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 26 октомври.....……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година..……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..…………...АН дело 441 по описа

за 2011г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 32-0000397 /31.08.2012г. на Началника на областен отдел „КД-ДАИ” град Монтана на А.П.И. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на  500.00 лв. на основание чл.178а ал.10 пр.І от ЗДвП.

          Недоволна от така издаденото Наказателно постановление е останала А.П.И., която обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В съдебно заседание пълномощникът й доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна не изпраща процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на пълномощникът на жалбоподателката и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

          При извършена проверка на 21.08.2012г. около 10.30 часа от служители на въззиваемата страна в град Берковица, ул.”Николаевска” № 102 е констатирано, че при подаване на заявление от Управителя на СУАБ СБА клон Монтана ЕООД притежаващ разрешение № 159 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, за настъпила промяна в обстоятелствата и промяна в технологичната карта е извършен технически преглед на лек автомобил БМВ 325 ТДС с ДКН Вр 42 58 ВА, като не се спазва технологичната карта по чл.18 ал.1 т.4, съгласувана с Началника на ОО „КД-ДАИ”-Монтана на 31.01.2012г, а именно прегледа не се извършва с двуколонен подемник, а на канал след промяна на обстоятелствата и по нова технологична карта, която не е утвърдена от въззиваемата страна. Съставен е протокол № 3/21.08.2012г. за съответствия с изискванията към КТП.

            Въз основа на горното е съставен акт за установяване на административно нарушение. Същият е предявен на последната, като не са вписани при предявяването възражения или обяснения по случая. Единствено е отразено, че се подписва с „особено мнение”, но мотиви за това няма. В срока по чл.44 ал.1 от НК не са постъпили възражения по констатациите.          

          Въз основа на акта за установяване на административното нарушение, било издадено атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган изцяло възприел фактическите констатации в акта и наложил съответното наказание.

          Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство. Свидетелските показания на З.Т. и Л.И. съдът кредитира изцяло, като непротиворечиви, логични и в съответствие с писмените доказателства по делото. Съдът кредитира и показанията на свидетеля Петко Евстатиев, но напрактика те не изясняват обстоятелствата при които е извършена проверката.    

          При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е неоснователна поради следните съображения:

По направените процесуални възражения:

          Жалбоподателката изцяло оспорва констатациите отразени в АУАН и НП. Твърди, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и нарушение на материалния закон. В съдебно заседание пълномощникът на жалбоподателката развива доводи, че не установено по несъмнен начин виновното лице на което е следвало да се вмени административнонаказателна отговорност, както и че няма изрична забрана на въззиваемата страна да не извършва ГТП на автомобили.

          При извършената цялостна проверка за законосъобразност съдът не установи в хода на производството да са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са ограничили правото на защита на наказаната и да съставляват самостоятелно отменително основание. В хода на производството дори и да са допуснати нарушения на процесуалните правила, то по никакъв начин не са ограничили правото на защита на наказаната.

Съдът не установи да е налице и нарушение на материалния закон. По безспорен и несъмнен начин се доказа в процеса фактическата обстановка въз основа, на която е вменена и административнонаказателна отговорност на жалбоподателкта. Правилно е определен субекта, който следва да понесе тази отговорност. Видно от АУАН, послужил за издаване на атакуваното НП жалбоподателката е Председател на комисия на СУАБ СБА ЕООД, клон Монтана, звено Берковица.

          По разбиране на съда фактическите обстоятелства свързани с настоящият случай не указват на маловажност по смисъла на чл.28 от ЗАНН особено като се има предвид и характера на този вид нарушение.

          Предвид гореизложеното съдът намира, че описаното деяние в съставеният против жалбоподателя акт съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществяват както от субективна така и от обективна страна  състав на административно нарушение, за което жалбоподателката основателно е била санкционирана. Ето защо съдът намира, че е извършила посоченото административно нарушение.

          Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне размера на наказанието административнонаказващият е взел предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН - да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства, а също и обществената опастност на този вид административно нарушение, като е наложил минималното предвидено в правната норма наказание.

Предвид изложеното съдът намира, че жалбата е неоснователна, а атакуваното НП – законосъобразно и като такова следва да се потвърди.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА         Наказателно постановление 32-0000397/ 31.08.2012г. на Началника на областен отдел „КД-ДАИ” град Монтана, с което на А.П.И. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на  500.00 лв. на основание чл.178а ал.10 пр.І от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                         

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: