Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр.Берковица, 19.11.2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        

        РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на 15 ноември през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: Юлита  Г.

 

При секретаря……Т.Й.…….., като разгледа докладвано от съдия Г. АНД № 439 по описа за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по чл. 59, ал. 1 и сл. от ЗАНН.

         С Наказателно постановление №5-СЗР-37/29.08.2012 г. на Началник Регионална дирекция за национален строителен контрол / РДНСК / , Северозападен район е наложено на С.С.И. *** и  с ЕГН ********** административно наказание глоба в размер на 1 000 / хиляда / лева, за това, че е нарушил разпоредбата на чл. 148, ал. 1 от ЗУТ, и е осъществил състава на чл. 232, ал. 2 от ЗУТ.

         Недоволен от изготвеното Наказателно постановление / НП/ И.  моли да бъде отменено, излагайки доводи в депозираната жалба за липса на нов строеж, а за извършен ремонт без да променя конструкцията на къщата.

         Въззиваемата страна РДНСК - Монтана чрез процесуалния си представител пледира за потвърждаване на НП като законосъобразно.

   Доказателствата по делото са писмени и гласни. Съдът като ги обсъди поотделно и в тяхната съвкупност, намира жалбата за допустима, но неоснователна.

Съдът, след като обсъди доказателствата по делото и доводите на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

При извършена проверка на място  е констатирано,че през м.август 2011год. жалбоподателят е премахнал паянтова сграда и върху съществуващите каменни основи е построил масивна жилищна сграда ,състояща се от приземен етаж и жилищен етаж.Сградата е с размери 8,90-9,50м.Изградена е от стоманобетонов скелет и оградни стени от тухла и итонг.Покривната конструкция е от дървен материал ,а покрива с керемиди.И двата етажа са без подови настилки,водопровода не е изграден,ел. инсталацията не е вързана към мрежата на ЧЕЗ, а чрез временен кабел към съществуващата второстепенна постройка. Новопостроената жилищна сграда на мястото на паянтовата сграда е незаконно строителство с извършител на строежа С.И., като същият е изградил масивна  сграда без необходимите строителни книжа. Проверката е извършена във връзка с подаден сигнал в РДНСК. Към изпратената преписката е приложен Констативен протокол  от 30.07.2012год.съставен от служители на Община Вършец.

С констативен акт № 6/30.07.2012 г., съставен от служители на Община-Вършец  е установено, че строежът е извършен от С.И. и същият представлява: жилищна сграда с приземен етаж и жилищен етаж.Размерите на сградата  по план са .Дървена покривна конструкция с покрив,покрит с керемиди.Сградата е завършена в груб строеж и е изпълнена през м. август 2011год. Във връзка с проверката от органите на РДНСК е съставен и КА № 6/30.07.2012 г., с който е установено, че е налице строеж, без да е разрешен съгласно разпоредбата на чл. 148, ал. 1 от ЗУТ.

Констативния акт е предявен лично на жалбоподателя на 11.01.2011 год. и същият е уведомен за започнатото срещу него административно производство. Срещу съставените КА от страна на жалбоподателя в РДНСК – Северозападен район  е постъпило възражение.

По делото е приложен и АУАН5/30.07.2012 г., съставен от служител на Община Вършец-гл.специалист „НСРК” Йордан П., с който е установено, че С.И. и  извършил строеж на  масивна жилищна сграда,състояща се от приземен етаж и жилищен етаж в  гр. Вършец, ул. "Химик" № 10, без строежът да е разрешен, за извършено нарушение по чл. 148, ал. 1 от ЗУТ , както и че нарушението е извършено м. август 2011 г.. След връчване и подписване на акта за нарушение, И. подал писмени възражения, които били обсъдени от наказващия орган, като въз основа на съставения акт за нарушение и събраните доказателства, наказващия орган - Началник РДНСК –Северозападен район издал процесното НП, излагайки доводи защо не приема за основателни възраженията на И., обстоятелствата на нарушението, доказателствата, които го подкрепят, при отчитане на изискванията на чл. 239, ал. 2 от ЗУТ. С влязлото в сила НП на жалбоподателя е наложено адм. наказание "Глоба" в размер на 1000 лв., на основание чл. 239, ал. 1, т. 2 ЗУТ.

Със заповед № РД-13-229/02.07.2012 г. на началника на ДНСК на началниците на РДНСК е предоставено правомощието да издават заповеди за премахване на незаконни строежи.

По делото безспорно е установено след извършената проверка и направен оглед на място и проучване на данните по преписката , че процесният строеж няма строителни книжа, вкл. няма издадено и разрешение за строеж, както и че по сведение на жалбоподателя строежът е изграден през м. август 2012 г.

Разпоредбата на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ определя, че даден строеж е незаконен, когато извършването му е осъществено без съгласувани инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж. Налице е в случая строеж по смисъла на § 5, т. 38 ЗУТ и съгласно разпоредбата на чл. 148, ал. 1 от ЗУТ е следвало да бъде извършен след издаване на разрешение за строеж. При установената липса на строително разрешение, което не се оспорва от жалбоподателя, обосновано и в съответствие с материалния закон РДНСК е приел, че извършеното строителство е незаконно.

Единственият релевантен факт за приложението на чл. 232, ал.2 от ЗУТ е установяването на строежа като незаконен. Жалбоподателят не е представил одобрени строителни книжа и строително разрешение и не са опровергани констатациите по АУАН5/30.07.2012 г.,  за незаконност на извършеното строителство.

Неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че въпросният обект е изграден само като ремонт на съществуващага постройка,тъй като същата станала опасна за живеене и че не е променял конструкцията поради което не е строеж. Тези доводи на жалбоподателя не се подкрепят от събраните по делото писмени доказателства.

   Анализът на писмените и гласни доказателства водят до извода, че в хода на административно наказателното производство развило се пред РДНСК –Северозападен район не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да имат за последица отмяна на атакуваното НП, правилно е приложен и материалния закон от наказващия орган, приемайки, че И. е извършил административно нарушение по смисъла на чл. 148, ал. 1 вр. с чл. 232, ал. 2 от ЗУТ. Съдът изцяло не споделя наведените доводи на Дайчев в жалбата . Доказано е, че към момента на изграждане на процесната нова постройка И. не е разполагал с необходимото по закон разрешение за строеж от гл. архитект на община  Вършец.

         Съдът служебно установява, че не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до ограничаване правата на И., а при преценка на всички доказателства по делото в контекста на ТР № 1/12.12.2007 г. по т. н. д. №1/2005 г. на НК на ВКС и възприетата съдебна практика по този род казуси, съдът намира, че правилно наказващия орган не е приложил и чл. 28 от ЗАНН и съответно е издал атакуваното НП, констатирайки, че извършеното нарушение от И. не е маловажен случай. При това положение става ясно, че на И. му е било известно задължението, че преди да започне строежа е следвало да поиска разрешение. Няма основание и за изменение на НП защото наложеното административно наказание е при предвидения минимален размер съгласно чл. 232, ал. 2 от ЗУТ.

         Като правилно и законосъобразно, при липсата на основания за приложение на чл. 28 от ЗАНН и за изменение размера на наложеното административно наказание, атакуваното НП следва да бъде изцяло потвърдено.

На основание горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно Наказателно постановление №5-СЗР-37/29.08.2012 г. на Началник Регионална дирекция за национален строителен контрол / РДНСК / , Северозападен район ,с което е наложено на С.С.И. *** и  с ЕГН ********** административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000 / хиляда / лева на основание чл. 232, ал. 2 от ЗУТ.

Решението може да се обжалва пред АС – Монтана в 14 / четиринадесет / дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава дванадесета от АПК.

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: