Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 13.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 12 октомври.......……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година..……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………....…..……...АН дело 438 по описа

за 2012г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 585/09.07.2012г. на Началника на РУ „Полиция” град Берковица на Д. ***, с ЕГН **********,*** е наложено административно наказание глоба в размер на 150.00 лв. на основание чл.179 ал.2 от ЗДвП, глоба в размер на 150.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 месеца на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП, както и са отнети 4 контролни точки на основание чл.4 от Наредба Із-1959 / 27.12.2007г. на МВР.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Д.П.В., който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно.

          Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН  /срока изтича на 06.09.2012г, но поради официалните празници е подадена в първият работен ден – 10.09.2012г./ в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА.

          Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

          На 04.07.2012г. в 2.00 часа през нощта в РУ „Полиция” град Берковица е постъпил сигнал за настъпило ПТП на ул.”Берковска река” № 16 в град Берковица, а именно бутната ограда от лек автомобил. На сигнала се явили свидетелите Г.Л.В. и Д.М.З.. След извършване на проверка на място и оперативно издирвателни мероприятия установили, че ПТП е настъпило с лек автомобил „Крайслер Стратус” с ДКН ……. Собственик на автомобила бил жалбоподателя Д.В..

          На 04.07.2012г. сутринта служителите на въззиваемата страна посетили дома на жалбоподателя. Жалбоподателят признал обстоятелствата за настъпилото ПТП, но заявил, че не той е бил водач на автомобила. В момента на настъпилото произшествие същият е бил управляван от А. Ш. На последният били снети обяснения – арг.л.8 и л.9 от делото, като същият отрекъл да е управлявал МПС. Заявил, че двамата употребявали алкохол в бензиностанция ОМВ след което си тръгнали. Не му е известно за настъпило ПТП.

          След като били събрани описаните по – горе доказателства на 04.07.2012г. на жалбоподателят бил съставен акт за  установяване на административно нарушение. При предявяване на акта жалбоподателят направил възражения по констатациите, че не е извършил деянието за което е наказан. 

          Въз основа на акта за установяване на административното нарушение, било издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган изцяло възприел фактическите констатации в акта и наложил съответното наказание.

          Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство. Свидетелските показания на Д.З. и Г.В. съдът кредитира изцяло, като непротиворечиви, логични и в съответствие с писмените доказателства по делото.

          При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е частично основателна поради следните съображения:

По направените процесуални възражения:

          Жалбоподателят изцяло оспорва констатациите отразени в АУАН.       Безспорно е установено от доказателствата по делото, че на 04.07.2012г. около 02.00 часа жалбоподателят е извършил деянията за които е наказан. Като потвърждение на това е и декларация приложена на л.18 от делото от пострадалия Д. Иванов, който декларира, че причинената щета от жалбоподателя е изцяло възстановена от него.

Съдът намира това възражение за неоснователно и като такова следва да се остави без уважение.

В жалбата се прави още възражение, че неправилно са му отнети контролни точки. Съдът намира и това възражение за неоснователно. Съгласно чл.3 от Наредба Із-1959/27.12.2007г. на МВР контролните точки се отнемат след влизане в законна сила на наказателното постановление, каквото към настоящият момент не е налице. Също така следва да се отбележи, че отнемането на контролните точки има само и единствено контролно – отчетнически характер. Правилно и законосъобразно са отнети на жалбоподателя контролни точки съгласно чл.4 ал.2 от цитирана по – горе Наредба, тъй като наказаният е извършил виновно ПТП.

Предвид гореизложеното съдът намира, че описаното деяние в съставеният против жалбоподателя акт съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществяват както от субективна така и от обективна страна  състав на административно нарушение по ЗДвП, за което жалбоподателя основателно е бил санкциониран. Ето защо съдът намира, че В. е извършил посоченото административно нарушение.

          По разбиране на настоящият съдебен състав фактическите обстоятелства свързани с настоящият случай не указват на маловажност по смисъла на чл.28 от ЗАНН, особено като се има предвид характера на този вид администратино нарушение.

Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. Но при определяне размера на наказанието административнонаказващият е следвало да има предвид целите на

наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН - да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опастност на този вид административно нарушение.

Административното наказание се определя за всеки конкретен случай в рамките на посочените в правната нарма размери, съобразени с извършеното от нарушителя деяние. Това означава всяко наказание да бъде конкретно определено и съобразено с отделния нарушител, с неговата вина и различните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, довели до извършване на нарушението. Безспорно е установено от доказателствата по делото, че наказаният е извършил виновно действие, което по смисъла на чл.6 от ЗАНН е административно нарушение, но при определяне на наказанието не е отчел смекчаващите вината обстоятелства, а именно че не е наказван административно досега. Съдът намира, че така определеното наказание е завишено, като едно наказание граничещо към минимума би изпълнило целите на наказанието - да предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на установеният правен ред и да въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани така както визира чл.12 от ЗАНН.

Предвид изложеното съдът намира, че жалбата е основателна в частта, в която е наложено административно наказание глоба в размер на 150.00лв. на основание чл.179 ал.2 от ЗДвП и глоба в размер на 150.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 месеца на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП, като намалява същите на глоба в размер на 100.00 лева  на основание чл.179 ал.2 от ЗДвП и глоба в размер на 80.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месеца на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП, а в останалата част се потвърди.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление 585/09.07.2012г. на Началника на РУ „Полиция” град Берковица, в ЧАСТТА, с което на Д. ***, с ЕГН **********,*** е наложено административно наказание глоба в размер на 150.00 лв. на основание чл.179 ал.2 от ЗДвП, глоба в размер на 150.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 месеца на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА същото на глоба в размер на 100.00 лева  на основание чл.179 ал.2 от ЗДвП, както и глоба в размер на 80.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месеца на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП, а в останалата част се потвърди.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

                                                          

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: