Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 19.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 19 октомври.......……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година….…….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..….………..АН дело 426 по описа

за 2012г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 11010149/25.07.2012г. на Директор на Агенция за държавна финансова инспекция град София на Б.Т.Б. – Л. ***, с ЕГН **********, в качеството й на Кмет на Община Вършец, към настоящият момент работи в ПГИТ град Вършец е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. на основание чл.32 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.65 и чл.66 ал.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /отм. към настоящият момент/.

          Недоволна от така издаденото Наказателно постановление е останала Б.Т.Б. - Л., която обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна чрез своя процесуален представител взема становище, че жалбата е неоснователна, а издаденото НП - законосъобразно.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН /НП е получено на 10.08.2012г, а жалбата е подадена видно от пощенското клеймо на 16.08.2012г./ в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

        Атакуваното наказателно постановление е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение № 110110149 от 06.02.2012г, с който се констатира, че жалбоподателя Б.Т.Б. - Л., в качеството си на Кмет на Община Вършец и възложител по смисъла на чл.8 ал.2 от ЗОП за времето от 17.03.2011г. до 23.03.3011г. не е изпратила до Агенция за обществени поръчки  за вписване в регистъра на обществените поръчки на информация за сключения договор № BG161РД001/4.1-01/2007/054-S-11/16.03.2011Г. С „Понссройинжинеринг” ЕАД град Бургас, с предмет „Ремонт на сграда на бившето НУ ”св.св.Кирил и Методий” град Вършец на стойност 629 257.49 лева след проведен конкурс за малка обществена поръчка, с което деяние виновно е нарушила чл.34 ал.1 от Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка /отм. към настоящият момент/.

          От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установи следната фактическа обстановка:

Жалбоподателката Б.Т.Б.-Л. към 2011г. е била Кмет на Община Вършец. В това си качество същата е възложител на обществени поръчки на основание чл.7 т. 1 от Закона за обществените поръчки. Съгласно чл.8 ал.2 от ЗОП, възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях.

Съгласно разпоредбата на чл.3 ал.1 т.3 от Закона за обществените поръчки, строителството е обект на обществена поръчка, възлагането, на която на стойност до 2 150 000 лв. без ДДС, на основание чл.3 ал.2 и чл.1 ал.2 т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки – НВМОП  се осъществява чрез открит конкурс.

На 09.07.2010 г. с Решение № 280 на Кмета на община Вършец, административнонаказаната Б.Т.Б.- Л. е открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с прогнозна стойност 675 000.00 лв. без ДДС и предмет: „Ремонт на сградата на бившето НУ „Св.СВ. Кирил и Методий в град Вършец, чрез обновяване и модернизация на образователната инфраструктура, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие. С решението са одобрени обявлението и документацията за участие.

Обявлението за обществената поръчка е изпратено с писмо изх. № 2979 от 09.07.2010 г. до Агенцията по обществени поръчки за публикуване в Регистъра за обществени поръчки, съгласно изискванията на чл.35 ал.1 от НВМОП, като със същото е определен краен срок за получаване на оферти - 20.08.2010 г.

Към 20.08.2010г. са постъпили предложения от осемнадесет фирми. Предложенията са заведени в регистър, като върху тях е отбелязан поредният номер, датата и часът на получаването.

След изтичане на срока за подаване на оферти (20.08.2010 г.), със Заповед № 318 от 23.08.2010г. Кметът на община Вършец Б.Б.-Л. е назначила деветчленна комисия, в това число правоспособен юрист, представители от списъка на АОП, както и резервни членове, която на същата дата да разгледа, оцени и класира получените предложения, което в съответствие с 37, ал. 1 от НВМОП.

Назначената със Заповед № 318/23.08.2010 година на Кмета на община Вършец комисия е разгледала и оценила в съответствие с утвърдената от възложителя методика, класирайки на първо място „Понсстройинженеринг ЕАД.

Кметът на община Вършец е обявил с Решение № 347/15.09.2010 г. класирането на участниците в процедурата, като е определил за изпълнител на поръчката класираната на първо място от комисията фирма „Понсстройинженеринг ЕАД гр. София. Същото е обжалвано, относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията от други участници в конкурса. Решението на Комисията за защита на конкуренцията е обжалвано пред Върховния административен съд.

На 17.02.2011 г. Върховният административен съд на Република България с Решение № 2470 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1349/28.10.2010г, постановено от Комисията за защита на конкуренцията по преписка № K3K-829/830/836/893/2010r.

На 16.03.2010 г. Община Вършец, представлявана от Кмета Б.Т.Б.- Л. сключва договор № BG161P0001/4.1-01/2007/054-S-11 с „Понсстройинженеринг" ЕАД гр. Бургас, с предмет „Ремонт на сградата на бившето НУ „Св. Св. Кирил и Методий в град Вършец на стойност 629 257.49 лв. (524381,24 лв. без ДДС).

Съгласно чл.34 ал.1 от НВМОП, в периода 17.03.2011г. - 23.03.2011г. възложителят е бил длъжен да изпрати информация за сключеният в резултат на проведена процедура договор за малка обществена поръчка до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки „не по- късно от 7 дни след сключването на договора.

На 31.05.2011 г. с писмо изх. № 1101-51 от Община Вършец до Агенцията по обществени поръчки е изпратена информация за сключения на 16.03.2011 г. договор за вписване в Регистъра, или с 39 дни по-късно.

          Тази фактическа обстановка се установи от събраните в хода на въззивното производство писмени доказателства, както и свидетелските показания на Н.Т.Х., О.Ц.Ч. и А.Н.П.. Съдът изцяло кредитира показанията на свидетелите, като обективни и компетентно дадени, както и в унисон със събраните в хода на производството писмени доказателства.

          При този разбор на доказателствата съдът достигна до следните правни изводи:

          Кметът на Община Вършец е възложител на обществени поръчки на основание чл.7 т.1 от ЗОП. Жалбоподателката, като Кмет е възложител на обществени поръчки, съгласно чл.8 от ЗОП. Съгласно цитираният текст възложителите организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях чрез ръководителите си или упълномощени от тях длъжностни лица.

          От показанията на разпитаните в хода на въззивното производство свидетели се установява по несъмнен начин, че именно жалбоподателката е възложител по смисъла на Закона. Същата прави възражение в смисъл, че е имало упълномощено лице, като прилага и доказателства за това. Видно от приложения договор за строителство от 16.03.2011г. – арг.л.31-51 от делото се установява, че същият е подписан от наказаната, в качеството й на възложител. Нещо повече, видно от приложения по делото граждански договор № 89/29.07.2009г. – л.14-16 от делото на изпълнителя не му е вменено като задължение подписване на договор, а още по – малко изпращане на информация за сключения договор до АДФИ.

          Жалбоподателката Б.Б. -Л. развива доводи, че наказателното постановление е незаконосъобразно, като излага конкретни доводи за това. Най – общо възраженията й могат да се обединят в две групи – нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото й на защита, както и нарушение на материалния закон. 

          Съдът възприема възраженията на наказания, като неоснователни и като такива следва да се оставят без уважение.

          Жалбоподателката навежда доводи, че АУАн е съставен на 06.02.2012г, тоест след 6 – месечният срок от откриване на нарушителя, поради което същият се явява издаден в нарушение на чл.34 ал.2 от ЗАНН във връзка с чл.66 ал.1 от НВМОП /отм/.

          Материята за административнонаказателната отговорност, свързана с обществените поръчки е уредена в ЗОП и НВМОП, които се явяват специални по отношение на ЗАНН. В чл.127 ал.1 от ЗОП е предвидено, че актовете за установяване на нарушения по този закон се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит от органи на агенцията, но не по-късно от три години от извършването му, като същият текст е преповторен и в разпоредбата на чл.66 ал.1 от НВМОП. Тъй като специалните норми намират приложение пред общите, тези срокове са релевантни в настоящият случай за образуване на административнонаказателно производство. Безспорно е установено, а не се спори и между страните, че процесният договор е сключен на 16.03.2011г, тоест жалбоподателят е извършил нарушението на 24.03.2011г. От тук следва извода, че на 24.03.2014г. ще изтече срокът след който административнонаказателната отговорност следва да се изключи.

          Следващо възражение, което прави административнонаказаното лице е че към датата на издаване на атакуваното НП, Наредба за ВМОП е отменена с §2 от ПМС № 38 от 23.02.2012г. за изменение и допълнение на нормативните актове на МС. Твърди още, че е отпаднало препращането на чл.65 от Наредбата към общата административо- наказателна разпоредба на чл.32 от ЗАНН.

          Съдът намира това възражение за неоснователно по следните мотиви. Разпоредбата на чл.34 от НВМОП /отм/ има аналогичен текст в чл.44 ал.1 от ЗОП, а именно, че „Възложителят е длъжен да изпрати информация за всеки сключен договор за обществена поръчка или за сключено рамково споразумение до Агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки не по-късно от 7 дни след сключването на договора или на рамковото споразумение”. След като в закона е въведено изискването, което е нарушено и за което е наложено съответно наказание, отмяната на Наредбата не може да се приеме, като обстоятелство, имащо по – благоприятно решение. В този смисъл е и постоянната съдебна практика на Амдинистративен съд – Монтана, арг. Решение от 11.05.2012г. по КАНД № 188/2012г,Решение от 18.09.2012г. по КАНД № 379/2012г. и Решение по КАНД № 393 / 2012г.

          Наказаната прави възражения още, че неправилно въззиваемата страна не е приела наличие на чл.28 от ЗАНН. Съдът намира това възражение за неоснователно. Тази разпоредба би намерила приложение, ако се касае за касае за един по – кратък срок, а в конкретният случай забавянето е 39 дни.

          Жалбоподателката навежда доводи, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила във връзка със съставянето на АУАН. Твърди, че АУАН е съставен в нейно отсъствие, а на датата 06.02.2012г. само е подписан от нея. Съдът намира и това възражение за неоснователно.

          Служебно известно е на съда обстоятелството, че на наказаната са съставени множество актове, въз основа на които са издадени и атакуваните НП. Безспорно е обстоятелството, че описанието на нарушението е било изготвено предварително, но напрактика съставянето и предявяването на акта за установяване на административно нарушение е било в един и същи момент. Съдът намира, че не са ограничени правата на наказаната по никакъв начин, още повече, че е предоставена и възможността да се направят съответните възражения по констатациите.

          При извършената цялостна проверка за законосъобразност на атакуваното наказателно постановление съдът не установи наличие на съществени нарушения на процесуалните правила, които да са ограничили правото на защита на наказания. Нещо повече, съдът не установи да са налице и нарушения на материалния закон.

          Предвид гореизложеното съдът намира, че описаното деяние в съставеният против жалбоподателя акт съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществяват както от субективна така и от обективна страна  състав на административно нарушение по НВМОП, за което жалбоподателката основателно е била санкционирана. Ето защо съдът намира, че Б.Т.Б. - Л. е извършила посоченото административно нарушение.

          Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне размера на наказанието административнонаказващият е взел предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН-да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опастност на този вид административно нарушение, като е наложил минималното предвидено в правната норма на чл.32 от ЗАНН наказание.

Мотивиран от горното съдът намира, че жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение, а атакуваното НП да се потвърди, като законосъобразно.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11010149/25.07.2012г. на Директор на Агенция за държавна финансова инспекция град София, с което на Б.Т.Б. – Л. ***, с ЕГН **********, в качеството й на Кмет на Община Вършец, към настоящият момент работи в ПГИТ град Вършец е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. на основание чл.32 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.65 и чл.66 ал.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /отм. към настоящият момент/, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС - Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

                                                        

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: