Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 19.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 19 октомври.......……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година….…….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..….………..АН дело 422 по описа

за 2012г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 11010158/24.07.2012г. на Директор на Агенция за държавна финансова инспекция град София на Б.Т.Б. – Л. ***, с ЕГН **********, в качеството й на Кмет на Община Вършец, към настоящият момент работи в ПГИТ град Вършец е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. на основание чл.32 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.65 и чл.66 ал.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /отм. към настоящият момент/.

          Недоволна от така издаденото Наказателно постановление е останала Б.Т.Б. - Л., която обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна чрез своя процесуален представител взема становище, че жалбата е неоснователна, а издаденото НП - законосъобразно.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН /НП е получено на 26.07.2012г, а жалбата е подадена видно от вх.№ на 02.08.2012г./ в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА.

        Атакуваното наказателно постановление е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение № 110110158 от 06.02.2012г, с който се констатира, че жалбоподателя Б.Т.Б. - Л., в качеството си на Кмет на Община Вършец и възложител по смисъла на чл.8 ал.2 от ЗОП на 08.12.2010г. е изпратила  писма изх.№7000-95 покана /информационни писма/ до ЕТ” Мото – Маякс Аврам Василев” град Вършец, ЕТ „Ник-Николина Василева” град Вършец и „Даяна – 7”ООД град София за участие в процедурата за избор на изпълнител с предмет „Зимно снегопочистване на уличната мрежа в населените места на Община Вършец” по реда и условията на чл.2 ал.1 от НВМОП, които информационни писма не съдържат показателите за избор и методика на оценка, и искане за определяне на срок на валидност на офертите.

          От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установи следната фактическа обстановка:

Жалбоподателката Б.Т.Б.-Л. към 2011г. е била Кмет на Община Вършец. В това си качество същата е възложител на обществени поръчки на основание чл.7 т. 1 от Закона за обществените поръчки. Съгласно чл.8 ал.2 от ЗОП, възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях.

На 30.09.2010г. Кмета на Община Вършец Б.Т.Б.-Л. е утвърдила процедура за избор на изпълнител с предмет „Зимно снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец.

В съответствие с чл. 2а, ал. 1 от НВМОП с утвърдената процедура са определени: предмета на услугата; изискванията към обекта, показагелите за избор и методиката за оценка и други изисквания.

С отделна Заповед № 388/18.10.2010г. Кметът на Общината е назначила комисия, която на 18.10.2010г. да разгледа, оцени и класира получените предложения от кандидатите.

С писмо изх. № 7000-95 от 08.10.2010 г. са изпратени информационни писма до три фирми за участие в процедурата за избор на изпълнител с предмет „Зимно снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец, съответно на: ЕТ „МОТО-МАКС АВРАМ ВАСИЛЕВгр. Вършец, ЕТ „НИК-НИКОЛИНА ВАСЛЕВА" гр. Вършец и „ДАЯНА-7 ООД гр. София.

С писмата са изпратени и приложения от образец на оферта.

Административнонаказващият орган приел, че изпратените информационни писма от възложителят не съдържат: показателите за избор и методиката за оценка и искане за определяне срок на валидност на офертите, с което приели, че е извършено нарушение по чл.2в ал.1 т.4 и т.6 от НВМОП.

Тази фактическа обстановка се установи от събраните в хода на въззивното производство писмени доказателства, както и свидетелските показания на Н.Т.Х., О.Ц.Ч. и А.Н.П.. Съдът изцяло кредитира показанията на свидетелите, като обективни и компетентно дадени, както и в унисон със събраните в хода на производството писмени доказателства.

          При този разбор на доказателствата съдът достигна до следните правни изводи:

          Кметът на Община Вършец е възложител на обществени поръчки на основание чл.7 т.1 от ЗОП. Жалбоподателката, като Кмет е възложител на обществени поръчки, съгласно чл.8 от ЗОП. Съгласно цитираният текст възложителите организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях чрез ръководителите си или упълномощени от тях длъжностни лица.

          От показанията на разпитаните в хода на въззивното производство свидетели се установява по несъмнен начин, че именно жалбоподателката е възложител по смисъла на Закона. Същата прави възражение в смисъл, че е имало упълномощено лице, като прилага и доказателства за това. Същата в качеството си на възложител е одобрила информационното писмо до всяка една от фирмите и го е подписала лично, в качеството си на Кмет на Община Вършец и възложител – арг.л.28-30 от делото.

          Жалбоподателката Б.Б. - Л. развива доводи, че наказателното постановление е незаконосъобразно, като излага конкретни доводи за това. Най – общо възраженията й могат да се обединят в две групи – нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото й на защита, както и нарушение на материалния закон. 

          Съдът възприема възраженията на наказания, като неоснователни и като такива следва да се оставят без уважение.

          Жалбоподателката навежда доводи, че АУАН е съставен на 06.02.2012г, тоест след 6 – месечният срок от откриване на нарушителя, поради което същият се явява издаден в нарушение на чл.34 ал.2 от ЗАНН във връзка с чл.66 ал.1 от НВМОП /отм/.

          Материята за административнонаказателната отговорност, свързана с обществените поръчки е уредена в ЗОП и НВМОП, които се явяват специални по отношение на ЗАНН. В чл.127 ал.1 от ЗОП е предвидено, че актовете за установяване на нарушения по този закон се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит от органи на агенцията, но не по-късно от три години от извършването му, като същият текст е преповторен и в разпоредбата на чл.66 ал.1 от НВМОП. Тъй като специалните норми намират приложение пред общите, тези срокове са релевантни в настоящият случай за образуване на административно-наказателно производство. Безспорно е установено, а не се спори и между страните, че с писмо изх.№ 7000-95 от 08.10.2010г. са изпратени информационни писма до три фирми за участие в процедура по избор на изпълнител. От тук следва извода, че на 08.10.2013г. ще изтече срокът след който административнонаказателната отговорност следва да се изключи.

          Следващо възражение, което прави административнонаказаното лице е че към датата на издаване на атакуваното НП, Наредба за ВМОП е отменена с §2 от ПМС № 38 от 23.02.2012г. за изменение и допълнение на нормативните актове на МС. Твърди още, че е отпаднало препращането на чл.65 от Наредбата към общата административо- наказателна разпоредба на чл.32 от ЗАНН.

          Съдът намира това възражение за неоснователно по следните мотиви. Разпоредбата на чл.2в ал.1 т.4 и т.6 от НВМОП /отм/ има аналогичен текст в чл.25 ал.2 т.9 и т.10 от ЗОП, а именно, че „Обявлението за обществена поръчка трябва да съдържа най-малко следната информация:…срок на валидност на офертите при открита процедура; …..критерия за оценка на офертите, а при критерий икономически най-изгодна оферта - и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест или подреждането им по важност в низходящ ред, когато по обективни причини е невъзможно да се посочи относителната им тежест”. След като в Закона е въведено изискването, което е нарушено и за което е наложено съответно наказание, отмяната на Наредбата не може да се приеме, като обстоятелство, имащо по – благоприятно решение. В този смисъл е и постоянната съдебна практика на Амдинистративен съд – Монтана, арг. Решение от 11.05.2012г. по КАНД № 188/2012г,Решение от 18.09.2012г. по КАНД № 379/2012г. и Решение по КАНД № 393 / 2012г.

          Наказаната прави възражения още, че неправилно въззиваемата страна не е приела наличие на чл.28 от ЗАНН. Съдът намира това възражение за неоснователно, предвид вида и характера на допуснато нарушение.

          Жалбоподателката навежда доводи, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила във връзка със съставянето на АУАН. Твърди, че АУАН е съставен в нейно отсъствие, а на датата 06.02.2012г. само е подписан от нея. Съдът намира и това възражение за неоснователно.

          Служебно известно е на съда обстоятелството, че на наказаната са съставени множество актове, въз основа на които са издадени и атакуваните НП. Безспорно е обстоятелството, че описанието на нарушението е било изготвено предварително, но напрактика съставянето и предявяването на акта за установяване на административно нарушение е било в един и същи момент. Съдът намира, че не са ограничени правата на наказаната по никакъв начин, още повече, че е предоставена и възможността да се направят съответните възражения по констатациите.

          При извършената цялостна проверка за законосъобразност на атакуваното наказателно постановление съдът не установи наличие на съществени нарушения на процесуалните правила, които да са ограничили правото на защита на наказания. Нещо повече, съдът не установи да са налице и нарушения на материалния закон.

Съдът намира от правна страна, че правилно осъщественото деяние е квалифицирано от административно наказващия орган като нарушение на чл. ал.1 т.4 и т.6 от НВМОП.

          Предвид гореизложеното съдът намира, че описаното деяние в съставеният против жалбоподателката акт съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществяват както от субективна така и от обективна страна  състав на административно нарушение по НВМОП, за което жалбоподателката основателно е била санкционирана. Ето защо съдът намира, че Б.Т.Б. - Л. е извършила посоченото административно нарушение.

          Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне размера на наказанието административнонаказващият не е взел предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН-да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опастност на този вид административно нарушение. Ето защо съдът намира, че наложеното наказание следва да бъде намалено на 100.00 лева глоба.

Мотивиран от горното съдът намира, че жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение, а атакуваното НП да се потвърди, като законосъобразно.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 11010158/24.07.2012г. на Директор на Агенция за държавна финансова инспекция град София, с което на Б.Т.Б. – Л. ***, с ЕГН **********, в качеството й на Кмет на Община Вършец, към настоящият момент работи в ПГИТ град Вършец е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. на основание чл.32 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.65 и чл.66 ал.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /отм. към настоящият момент/, като НАМАЛЯВА наказанието на 100.00 лева глоба.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС - Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

                                                         

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: