Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Берковица, 05.11.2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД-Берковица, втори наказателен състав в публично заседание на 25.10.2011 г. в състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдия Г. АНД № 414 по описа за 2012 г. на РС-Берковица, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление №77a/13.12.2011 г. на Началника на РУ”П”-Берковица на  М. Eвгениев Б. *** и с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв., лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца и са му отнети 10 контролни точки на основание чл. 174 ал. 1  ЗДвП за нарушение на чл. 5 ал. 3 т. 1  ЗДвП .

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал Б., който  обжалва НП само в частта по отношение на наложеното наказание глоба в размер на 400лв. и моли съда да намали наложеното наказание . Навежда доводи,че така определения размер е непосилен за него.

Въззиваемата страна - Началника на РУ”П”-Берковица , редовно призован не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Доказателствата по делото са писмени и гласни.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и логическо единство във връзка с оплакванията в жалбата, приема за установено следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна в преклузивния срок и е ДОПУСТИМА. Разгледана по същество е ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА.

Против жалбоподателя е съставен акт за нарушение №77А/26.11.2011 г. затова, че на същата дата, около 09.40 часа по път ІІ-81 на разклон за с.Мездрея ,с посока на движение от гр.Берковица към гр.Монтана  управлявал л. а. „Пежо 306” с ДК №СА 7572ВК, като при проверка от контролните органи с техническо средство “Алкотест Дрегер” 7510 с фабр. №ARВВ 0070, светлинната индикация на уреда отчела алкохол в издишания от водача въздух над 0, 5 промила – 1,01 промила. Със съставения акт е отнето СУМПС на водача и е издаден талон за медицинско изследване №0271083 , водачът  се явил в болничното заведение и  дал кръвна проба.От изготвената физико-химична експертиза е видно,че концентрацията на алкохол е била 0,95 промила.

На основание така съставения акт е издадено и атакуваното наказателно постановление, с което на жалбоподателя са наложени по-горе посочените наказания.

На първо място, следва да се обсъди въпросът за процесуално-правната законосъобразност на обжалваното наказателно постановление. Съдът намира, че наказателното постановление е издадено от компетентен по смисъла на закона орган – Началника на РУ”П”-Берковица, спазено е производството по издаване на наказателното постановление, както и предвидената в разпоредбата на чл. 57 ЗАНН форма.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от приобщените към доказателствения материал по делото писмени доказателства. В тази насока са и показанията на разпитания свидетел –  Т.Г.  очевидец на нарушението. Неговите показания съдът кредитира изцяло като дадени от лице незаинтересовано от изхода на делото и кореспондиращи с останалите доказателства. Съдът служебно установява, че не са били налице и условията на чл. 28 от ЗАНН, както в производството пред административно-наказващия орган, така и в настоящото.

 Разпоредбата на чл. 174 ал. 1 ЗДвП е категорична, че се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 1 до 12 месеца и глоба от 200 до 500 лв., водач който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0, 5 на хиляда до 1, 2 на хиляда вкл., установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.

Определената от наказващия орган глоба е към максималния размер - 400 лв. по отношение на глобата и 9 месеца по отношение на лишаването от правоуправление. С оглед липсата на представени доказателства ,касаещи предишни нарушения на ЗДвП от този вид от страна на жалбоподателя, съдът намира, че НП в  частта по отношение наложената глоба  следва да се измени, като наложената глоба да бъде намалена към минималния размер предвиден от законодателя – 200 лв. в съответствие с изискванията на чл. 27 ЗАНН.

Наложеното на Б. кумулативно наказание - лишаване от право да управлява за срок от 9 месеца, както и в частта по отношение на контролните точки НП следва да се потвърди. Съдът намира, че в тази част административно-наказващият орган е определил правилно размера на наказанието “лишаване от право да управлява МПС” с оглед завишената опасност на такъв вид нарушения и установената висока концентрация на алкохол в кръвта.

Обстоятелството, че след като е употребил алкохол е седнал зад волана на МПС и е управлявал същото в светлата част на деня, независимо от обстоятелствата довели  до управлението, прави жалбоподателя потенциална опасност не само за себе си, но и за останалите участници в движението.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 63 ал. 1 ЗАНН съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление №77А/13.12.2011 г. на Началника на РУ”П”-Берковица ,с което на М. Eвгениев Б. *** и с ЕГН **********  е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв., лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца и са му отнети 10 контролни точки на основание чл. 174 ал. 1 пр. 1 ЗДвП за нарушение на чл. 5 ал. 3 т. 1 пр. 1 ЗДвП, като ВМЕСТО ТОВА налага на същия глоба в размер на 200 лв. и ПОТВЪРЖДАВА В ЧАСТТА по наказанието “лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 /девет/ месеца” и отнетите контролни точки.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Монтана в 14-дневен срок от получаване на съобщението за страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: