Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 08.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 19 октомври..…...……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година……....……….………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А...….….……..…………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..………….....АН дело 411 по описа

за 2012г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 136 / 30.05.2012г. на Началника на РУ „Полиция” град Вършец на Н.Б.Н. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00лв.и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП.

          Недоволна от така издаденото Наказателно постановление е останала Н.Б.Н., която обжалва същото с оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Навежда още доводи, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са опорочили цялото административно-наказателно производство. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В хода на въззивното производство доразвива доводите изложени в жалбата..

          Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателката и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         На 06.05.2012г. около 19.00 часа в град Вършец, ул.”Д.Станчев” в района на кооперативния пазар жалбоподателката управлявала МПС  - лек автомобил „Ауди А6” с ДКН В 22 26 КМ, като задния регистрационен номер не отговарял на БДС. Предвид на това проверяващите служители на въззиваемата страна съставили АУАН от същата дата. При предявяване на акта жалбоподателката направила писмени възражения по констатациите. В срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН не направила допълнителни възражения по констатациите.

         Въз основа на така съставеният акт за установяване на административно нарушение наказващият орган издал атакуваното наказателно постановление.

При така изложените фактически обстоятелства, съдът е мотивиран от правна страна да приеме следното:

Безспорно е установено в хода на въззивното производство, а не се спори и между страните, че на 06.05.2012г. жалбоподателката е управлявала МПС. Не се спори и по обстоятелството, че около 19.00 часа в град Вършец е извършена проверка на автомобила, в следствие на което е съставен и АУАН.

Спорното по делото е дали жалбоподателката е извършила деяние, което по смисъла на чл.6 от ЗАНН съставлява административно нарушение, правилно ли е внемена отговорност, както и правилно ли е определен размера на наложеното наказание.

От събраните в хода на производството доказателства се установява по несъмнен начин, че на 06.05.2012г. жалбоподателката е управлявала МПС без поставен преден регистрационен номер. Видно от удостоверение от 03-то РПУ – СДВР - арг.л. 19 от делото се установява, че на 29.01.2012г. е установена липсата на предна регистрационна табела. От това удостоверение не се установява регистрационните табели, от които едната е липсваща да не отговарят на БДС. До този извод може да се достигне най – малкото, защото не биха издали такова удостоверение за такава регистрационна табела.

Нещо повече, както в АУАН, така и в НП е отразено, че МПС  се управлява без задна регистрационна табела, а всъщност то се управлява без предна такава. За съда остава неизяснено как е установено нарушението, за което е вменена вина на жалбоподателката, още повече, че и свидетелите не се явяват за участие в съдебно заседание.

      На следващо място в АУАН е вписано, че жалбоподателката управлява  МПС без задния регистрационен номер да отговаря на БДС, а е вменена вина за това, че липсва такъв. В този смисъл е и сочената за нарушена норма.

          С оглед на изложеното и установената по делото фактическа обстановка, съдът намира, че НП следва да бъде отменено изцяло като незаконосъобразно.

          Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № № 136 / 30.05.2012г. на Началника на РУ „Полиция” град Вършец, с което на Н.Б.Н. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00лв.и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: