Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 19.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 19 октомври.......……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година….…….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..….………..АН дело 405 по описа

за 2012г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 11010147/25.07.2012г. на Директор на Агенция за държавна финансова инспекция град София на Б.Т.Б. – Л. ***, с ЕГН **********, в качеството й на Кмет на Община Вършец, към настоящият момент работи в ПГИТ град Вършец е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. на основание чл.32 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.65 и чл.66 ал.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /отм. към настоящият момент/.

          Недоволна от така издаденото Наказателно постановление е останала Б.Т.Б. - Л., която обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна чрез своя процесуален представител взема становище, че жалбата е неоснователна, а издаденото НП - законосъобразно.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН /НП е получено на 10.08.2012г, а жалбата е подадена видно от пощенското клеймо на 16.08.2012г./ в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

        Атакуваното наказателно постановление е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение № 110110147 от 06.02.2012г, с който се констатира, че жалбоподателя Б.Т.Б. - Л., в качеството си на Кмет на Община Вършец и възложител по смисъла на чл.7 т.1 във връзка с чл.8 ал.2 от ЗОП към 04.03.2011г. не е сключила договор с участника „Понсстройинжинеринг” ЕАД град Бургас, определен за изпълнител с Решение № 347/15.09.2010г. на Кмета на Община Вършец, с което се класират участниците  в процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП с предмет „Ремонт на сграда на бившето НУ „св.св.Кирил и Методий” в град Вършец. Решението е влязло в законна сила с Решение № 270/17.02.3011г. на ВАС и възложителят е следвало да сключи договор в 15 дневен срок, тоест до 04.03.2011г.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установи следната фактическа обстановка:

Жалбоподателката Б.Т.Б.-Л. към 2011г. е била Кмет на Община Вършец. В това си качество същата е възложител на обществени поръчки на основание чл.7 т. 1 от Закона за обществените поръчки. Съгласно чл.8 ал.2 от ЗОП, възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях.

Съгласно разпоредбата на чл.3 ал.1 т.3 от Закона за обществените поръчки, строителството е обект на обществена поръчка, възлагането, на която на стойност до 2 150 000 лв. без ДДС, на основание чл.3 ал.2 и чл.1 ал.2 т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки – НВМОП  се осъществява чрез открит конкурс.

На 09.07.2010 г. с Решение № 280 на Кмета на община Вършец, административнонаказаната Б.Т.Б.- Л. е открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с прогнозна стойност 675 000.00 лв. без ДДС и предмет: „Ремонт на сградата на бившето НУ „Св.СВ. Кирил и Методий в град Вършец, чрез обновяване и модернизация на образователната инфраструктура, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие. С решението са одобрени обявлението и документацията за участие.

Обявлението за обществената поръчка е изпратено с писмо изх. № 2979 от 09.07.2010 г. до Агенцията по обществени поръчки за публикуване в Регистъра за обществени поръчки, съгласно изискванията на чл.35 ал.1 от НВМОП, като със същото е определен краен срок за получаване на оферти - 20.08.2010 г.

Към 20.08.2010г. са постъпили предложения от осемнадесет фирми. Предложенията са заведени в регистър, като върху тях е отбелязан поредният номер, датата и часът на получаването.

След изтичане на срока за подаване на оферти (20.08.2010 г.), със Заповед № 318 от 23.08.2010г. Кметът на община Вършец Б.Б.-Л. е назначила деветчленна комисия, в това число правоспособен юрист, представители от списъка на АОП, както и резервни членове, която на същата дата да разгледа, оцени и класира получените предложения, което в съответствие с 37, ал. 1 от НВМОП.

Назначената със Заповед № 318/23.08.2010 година на Кмета на община Вършец комисия е разгледала и оценила в съответствие с утвърдената от възложителя методика, класирайки на първо място „Понсстройинженеринг ЕАД.

Кметът на община Вършец е обявил с Решение № 347/15.09.2010 г. класирането на участниците в процедурата, като е определил за изпълнител на поръчката класираната на първо място от комисията фирма „Понсстройинженеринг ЕАД гр. София. Същото е обжалвано, относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията от други участници в конкурса. Решението на Комисията за защита на конкуренцията е обжалвано пред Върховния административен съд.

На 17.02.2011 г. Върховният административен съд на Република България с Решение № 2470 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1349/28.10.2010г, постановено от Комисията за защита на конкуренцията по преписка № K3K-829/830/836/893/2010r.

На 16.03.2010 г. Община Вършец, представлявана от Кмета Б.Т.Б.- Л. сключва договор № BG161P0001/4.1-01/2007/054-S-11 с „Понсстройинженеринг" ЕАД гр. Бургас, с предмет „Ремонт на сградата на бившето НУ „Св. Св. Кирил и Методий в град Вършец на стойност 629 257.49 лв. (524381,24 лв. без ДДС).

Тази фактическа обстановка се установи от събраните в хода на въззивното производство писмени доказателства, както и свидетелските показания на Н.Т.Х., О.Ц.Ч. и А.Н.П.. Съдът изцяло кредитира показанията на свидетелите, като обективни и компетентно дадени, както и в унисон със събраните в хода на производството писмени доказателства.

          При този разбор на доказателствата съдът достигна до следните правни изводи:

          Наказателното постановление е издадено при нарушение на материалния и процесуалния закон.

          На жалбоподателката е вменена отговорност за това, че в качеството си на възложител не е сключила договора със спечелилия кандидат в 15 – дневен срок, считано от влизане в законна сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по чл.31 ал.3 от НВМОП /отм./.

          Предвид на това наказващият орган е приел, че жалбоподателката е извършила нарушение на чл.31 ал.4 от НВМОП /отм/.

          Тази норма в редакцията си към 2009г. е предвиждала санкция за несключване на договор в 15 – дневен срок, но същата е претъпяла промяна  с ДВ бр.86 от 02.11.2010г. и предвиденият срок е ЕДНОМЕСЕЧЕН. Установеното нарушение е от месец март 2011г, тоест е действала новата редакция на разпоредбата.

          Решението за определяне на изпълнител е влязло в законна сила на 17.02.2011г.  /ар.л.32-37 от делото/, а договора с изпълнителя е сключен на 16.03.2011г. /арг.л.38-49 от делото/ . От тук следва извода, че договора между възложителя и изпълнителя е сключен в предвидения в разпоредбата на чл.31 ал.4 от НВМОП едномесечен срок. Такъв е и срока предвиден в чл.41 ал.4 от ЗОП.

          Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбоподателката не е извършила нарушение по чл.31 ал.4 от НВМОП, поради което неправилно и е вменена отговорност по чл.32 ал.1 от ЗАНН. Ето защо съдът намира, че издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно и като такова следва да се отмени.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 11010147/25.07.2012г. на Директор на Агенция за държавна финансова инспекция град София, с което на Б.Т.Б. – Л. ***, с ЕГН **********, в качеството й на Кмет на Община Вършец, към настоящият момент работи в ПГИТ град Вършец е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. на основание чл.32 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.65 и чл.66 ал.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /отм. към настоящият момент/, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС - Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

                                                        

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: