РЕШЕНИЕ

 

26.11.2012г.,гр.Берковица

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в  публично заседание на 26 октомври.......……..……………………….

през две хиляди и дванадесета година….…….……………………в състав:

                                                                         

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

                                                    

при секретаря Т.Й.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от съдията Г. .………………………..….………..АН дело 404 по описа за 2012г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Жалбоподателят Б.Т.Б.-Л., е депозирала жалба против Наказателно постановление № 11010146/25.07.2012г. на Директора на АДФИ.

Със същото постановление е прието, че Б.-Л. е извършила нарушение по чл.8 ал.4 от НВМОП, поради което на основание чл.65 и чл.66 ал.2 от НВМОП и чл.32 ал.1 от ЗАНН й е наложено административно наказание „Глоба" в размер на 100 лева.

Жалбоподателката не е съгласна с това наказателно постановление, като счита, че както то, така и АУАН са издадени в грубо противоречие с разпоредбите на чл.42 и чл.57 ал.1 т.5 и т.6 от ЗАНН и при неправилно възприета фактическа обстановка, неясни мотиви и основание за издаването им.  Твърди, че наказващия орган не е спазил и срока по чл.34 от ЗАНН. С оглед изложеното, иска съдът да отмени обжалваното наказателно постановление, като незаконосъобразно.

В съдебно заседание жалбоподателката лично поддържа жалбата, като излага довод, че неправилно е наказана ,тъй като тя  не е  административнонаказателно отговорно лице.Развива доводи ,че  за изготвяне на необходимата документация и провеждане на всички процедури по провеждане на обществени поръчки във връзка с НВМОП и ЗОП е упълномощено лицето Антон Тошев –на длъжност „младши юрисконсулт „,което се явява упълномощено по смисъла на чл.8 ал.2  от ЗОП . Моли за отмяна на обжалваното наказателно постановление на посочените по-горе основания.

Ответникът Агенция за държавна финансова инспекция- София, чрез пълномощника си- гл.юрисконсулт Д.Добрилов, поддържа, че жалбата следва да бъде отхвърлена, като неоснователна, а наказателното постановление потвърдено.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

          На 06.02.2012г. Н.Т.Х.- старши финансов инспектор в Първи отдел „Извънпланова инспекционна дейност'' на АДФИ- София, съставила против жалбоподателя Б.-Л. Акт за установяване на административно нарушение №11010146. В него актосъставителят посочва, че жалбоподателя Б.Т.Б. - Л., в качеството си на Кмет на Община Вършец и възложител по смисъла на чл.7 т.1 от ЗОП във връзка с чл.8 ал.2 от ЗОП на 09.07.2010г. в гр. Вършец с  Решение № 280/09.07.2010г. е одобрила обявление за малка обществена поръчка – открит конкурс с предмет : „Ремонт на сградата на бившето НУ „Св.Св.Кирил и Методий” в гр.Вършец чрез обновяване и модернизация на образователната инфраструктура”,  с което е определила цена на документация за участие в размер на 100.00 лева.

       Съгласно чл.8 ал.4 от НВМОП /отм./  цената на документацията за участие не може да бъде по – висока от разходите по нейното отпечатване и размножаване.  С деянието си Л. е  нарушила разпоредбата на чл.8 ал.4 от НВМОП. В съставения АУАН е посочено, че нарушението е извършено за първи път. Изчерпателно са изброени доказателствата, въз основа на които е констатирано нарушението от актосъставителя. Актът бил изготвен в присъствието на двама свидетели и на жалбоподателя, като е подписан от тях и връчен на нарушителя.

На 25.07.20121 г., въз основа на горепосочения АУАН, наказващият орган-Директор на АДФИ-София, издал атакуваното Наказателно постановление №11010164, с което на жалбоподателя за горепосоченото нарушение на разпоредбата на чл.8 ал.4 от НВМОП, на основание чл.65 и чл.66 ал.2 от НВМОП и чл.32 ал.1 от ЗАНН й наложил административно наказание „Глоба" в размер от 100 лева.

Препис от постановлението било връчено на жалбоподателката  на 10.08.2012г„ като жалбата против него е подадена чрез наказващия орган.

За изясняване на обстоятелствата по делото, в качеството на свидетели бяха допуснати и разпитани актосъставителя Н.Т.Х. и свидетелите подписали акта за установяване на административно нарушение- О.Ч. и А.П.. В своите показания актосъставителят Х. обяснява,че жалбподателката Б.-Л. с  Решение № 280/09.07.2010г. е одобрила обявление за малка обществена поръчка – открит конкурс с предмет : „Ремонт на сградата на бившето НУ „Св.Св.Кирил и Методий” в гр.Вършец „чрез обновяване и модернизация та образователната инфраструктура”  с което е определила цена на документация за участие в размер на 100.00 лева. Съгласно чл.8 ал.4 от НВМОП /отм./  цената на документацията за участие не може да бъде по – висока от разходите по нейното отпечатване и размножаване. При извършената проверка по време на финансовата инспекция се установило, че документацията за участие в процедурата съдържа 93 броя страници.

Съгласно раздел VI „Такси за административни услуги”, чл.43 ал.1 т.13 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец (приета с Решение №44 по Протокол № 5/04.02.2008 г., изм. с Решение № 336, № 337 по Протокол № 34/26.02.2010 г.), цената на копирна услуга е 0.10 лв., или разходите за копиране, отпечатване и размножаване следва да са в размер на 9,30 лв.,а не в определените 100лв.

С това тя нарушила разпоредбата на чл.8 ал.4 от НВМОП. Вторият и третият разпитан по делото свидетел- Ч. и П., посочват, че единствено са били свидетели по връчването на акта на нарушителя.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Подадена е жалба от лице .на което по реда на ЗАНН е наложена санкция за деяние, третирано като нарушение по НВМОП. Жалбата е подадена пред компетентен за това съд, спазени са общите и специални изисквания на ЗАНН и НПК в тази насока, поради което съдът разгледа жалбата по същество.

При издаване на Акт за установяване на административно нарушение от 06.02.2012г. съдът не констатира нарушения в процедурата по чл.36 и сл. от ЗАНН. Актът е съставен от служител на АДФИ, в присъствието на двама свидетели, присъствали и при връчването му на нарушителя.

В така изготвения акт, в съответствие с изискванията на чл.42 т.4 от ЗАНН е направено описание на нарушението и обстоятелствата при които е било извършено то. Посочено е в акта и че жалбоподателката е извършила деяние, с което е нарушила разпоредбата на чл.8 ал.4 от НВМОП. Актът е подписан от актосъставителя, свидетелите и нарушителя.

Във връзка с така съставения АУАН, на 25.07.2012 г. Директора на АДФИ издал атакуваното в настоящото производство Наказателно постановление №11010146, в което в съответствие с разпоредбата на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН е описал нарушението на чл.8 ал.4 от НВМОП, както и обстоятелствата при които то е извършено. Изрично е посочено, че за допуснатото от Л. нарушение й се налага административно наказание по чл.65 от НВМОП и чл.32 ал.1 от ЗАНН „Глоба" в размер на 100 лева.

С оглед на изложеното съдът счита ,че направените от жалбоподателя възражения за допуснати нарушения при изготвянето на АУАН са неоснователни.

На първо място съдът счита, че възложител по ЗОП на основание чл. 7, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 2 от Закона за администрацията е кметът на общината, като орган на местната изпълнителна власт. Законът за обществените поръчки е нормативният акт, който е регламентирал цялостното провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки. Този закон е определил кмета на общината като субект - възложител на обществена поръчка, когато става дума за изразходване на общински средства. Няма спор по делото, че правомощията на кмета на общината като орган на местната изпълнителна власт са регламентирани в ЗМСМА. Този закон е общия законов нормативен акт. който е регламентирал статута и правомощията на кмета на общината. В случая ЗОП е специалния закон, в който - чл. 1 "определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение". Този закон е възложил определени права и задължения на кмета на общината като възложител. В този смисъл съдът счита, че са неоснователни твърденията от жалбоподателката по оспорването, че не тя, а упълномощеното лице  се явява възложител на обществената поръчка.

     На следващо място неоснователно е възражението на жалбоподателя за неспазване на срока за съставяне на АУАН по смисъла на чл.34 от ЗАНН. Жалбоподателката навежда доводи, че АУАН е съставен на 06.02.2012г, тоест след 6 – месечният срок от откриване на нарушителя, поради което същият се явява издаден в нарушение на чл.34 ал.2 от ЗАНН във връзка с чл.66 ал.1 от НВМОП /отм/.        В чл.127 ал.1 от ЗОП е предвидено, че актовете за установяване на нарушения по този закон се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит от органи на агенцията, но не по-късно от три години от извършването му, като същият текст е преповторен и в разпоредбата на чл.66 ал.1 от НВМОП. Тъй като специалните норми намират приложение пред общите, тези срокове са релевантни в настоящият случай за образуване на административно-наказателно производство.

 Безспорно е установено, а не се спори и между страните, че обявлението за обществена поръчка, в което е определена стойността на документацията за участие в процедура с предмет  : „Ремонт на сградата на бившето НУ „Св.Св.Кирил и Методий” в гр.Вършец чрез обновяване и модернизация на образователната инфраструктура”,  с което е определила цена на документация за участие в размер на 100.00 лева  е от  09.07.2010год., тоест жалбоподателката е извършила нарушението на 09.07.2010г. От тук следва извода, че на 09.07.2013г. ще изтече срокът след който административнонаказателната отговорност следва да се изключи.

     Съдът намира възражението на административнонаказаното лице, че към датата на издаване на атакуваното НП, Наредба за ВМОП е отменена с §2 от ПМС № 38 от 23.02.2012г. за изменение и допълнение на нормативните актове на МС и че е отпаднало препращането на чл.65 от Наредбата към общата административно- наказателна разпоредба на чл.32 от ЗАНН за неоснователно .Безспорно е налице отпадане на НВМОП,но след изменението на ЗОП и отпадането на въпросната наредба съществува  чл.28 ал.4 от ЗОП,идентичен като съдържание с нормата на чл.8,ал.4 от НВМОП /отм./,  а именно: „Когато предвижда заплащане на документацията за участие, възложителят не може да определи цена, която е по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. При поискване от заинтересованото лице възложителят е длъжен да изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането”. След като в закона е въведено изискването, което е нарушено и за което е наложено съответно наказание,не е налице по-благоприятен закон по смисъла на чл.3 от ЗАНН . В този смисъл е и постоянната съдебна практика на Амдинистративен съд – Монтана, арг. Решение от 11.05.2012г. по КАНД № 188/2012г,Решение от 18.09.2012г. по КАНД № 379/2012г. и Решение по КАНД № 393 / 2012г.

     Предвид гореизложеното съдът намира, че описаното деяние в съставеният против жалбоподателя акт съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществяват както от субективна така и от обективна страна  състав на административно нарушение по НВМОП, за което жалбоподателката основателно е била санкционирана.

      Ето защо съдът намира, че Б.Т.Б. - Л. е извършила посоченото административно нарушение.

   Съгласно  разпоредбата на чл.65 от НВМОП, за нарушаване на наредбата виновните лица се  наказват по чл.32 от ЗАНН, който пък предвижда наказание „Глоба" в размер от 100 до 2000 лева.

          Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне размера на наказанието административнонаказващият е взел предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН-да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опасност на този вид административно нарушение, като е наложил минималното предвидено в правната норма на чл.32 от ЗАНН наказание.

          Поради това и атакуваното наказателно постановление, с което  е наложено административно наказание „Глоба" в размер на 100 лева, следва да се потвърди, като законосъобразно.

Мотивиран така. съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11010146/25.07.2012г. на Директор на Агенция за държавна финансова инспекция град София, с което на Б.Т.Б. – Л. ***, с ЕГН **********, в качеството й на Кмет на Община Вършец е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. за нарушение на чл.8,ал.4 от НМОП и на основание чл.32 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.65 и чл.66 ал.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /отм. към настоящият момент/, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване  пред АС - Монтана в 14-дневен срок от съобщаването му  на страните.

 

                                                        

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: