Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 19.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 19 октомври.......……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година….…….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..….………..АН дело 403 по описа

за 2012г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 11010145/25.07.2012г. на Директор на Агенция за държавна финансова инспекция град София на Б.Т.Б. – Л. ***, с ЕГН **********, в качеството й на Кмет на Община Вършец, към настоящият момент работи в ПГИТ град Вършец е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. на основание чл.32 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.65 и чл.66 ал.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /отм. към настоящият момент/.

          Недоволна от така издаденото Наказателно постановление е останала Б.Т.Б. - Л., която обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна чрез своя процесуален представител взема становище, че жалбата е неоснователна, а издаденото НП - законосъобразно.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН /НП е получено на 10.08.2012г, а жалбата е подадена видно от пощенското клеймо на 16.08.2012г./ в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

        Атакуваното наказателно постановление е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение № 110110145 от 06.02.2012г, с който се констатира, че жалбоподателя Б.Т.Б. - Л., в качеството си на Кмет на Община Вършец и възложител по смисъла на чл.7 т.1 във връзка с чл.8 ал.2 от ЗОП за времето към 10.06.2010г. не е освободила гаранциите за участие на класираните на трето и четвърто място участници в малка обществена поръчка с предмет:” Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП и детските градини на Община Вършец” – „Интер „ЕООД град Луковит и ЕТ „Диана 97 – Диана Вернезова” град Вършец.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установи следната фактическа обстановка:

Жалбоподателката Б.Т.Б.-Л. към 2011г. е била Кмет на Община Вършец. В това си качество същата е възложител на обществени поръчки на основание чл.7 т. 1 от Закона за обществените поръчки. Съгласно чл.8 ал.2 от ЗОП, възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях.

Съгласно разпоредбата на чл. ал.1 т.1 от Закона за обществените поръчки, доставките на стоки са обект на обществена поръчка, възлагането, на която на стойност до 180 000 лв. без ДДС, на основание чл.3, ал.2 и чл.1, ал.2, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки/отм./ се осъществява чрез открит конкурс.

На 24.03.2010 r. с Решение № 96 на кмета на община Вършец - Б.Т.Б.- Л. е открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с прогнозна стойност 70 000.00 лв. без ДДС и предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж и детските градини на община Вършец и са одобрени обявлението и документацията за участие.

Обявлението за обществената поръчка е изпратено с писмо изх. № 1211 от 24.03.2010 г. до Агенцията по обществени поръчки за публикуване в Регистъра за обществени поръчки, съгласно изискванията на чл.35 ал. 1 от НВМОП, като със същото е определен краен срок за получаване на оферти - 29.04.2010 г.

Към 29.04.2010 г. са постъпили предложения от четири фирми: ЕТ „Ралекс-Александър Първанов гр. Берковица, ЕТ „Диана-97 - Диана Вернезова гр. Вършец, „ИнтерЕООД град Луковит и „Ивайло 842 ЕООД град Плевен.

Предложенията са заведени в регистър, като върху тях е отбелязан поредният номер, датата и часът на получаването.

След изтичане на срока за подаване на оферти (29.04.2010 г.), със Заповед № 148 от 30.04.2010 г. кметът на община Вършец е назначила комисия, в това число правоспособен юрист, както и резервни членове, която на 30.04.2010 г. да разгледа, оцени и класира получените предложения, което в съответствие с 37, ал. 1 от НВМОП.

Назначената със Заповед № 148 от 30.04.2010 г. на кмета на община Вършец комисия е извършила крайна - обща оценка на офертата на всеки участник в обществената поръчка, въз основа на получените резултати от техническото и финансово предложение, при която са получени следните резултати:

1. ЕТ „Ралекс-Александър Първанов" гр. Берковица с 93,2 точки;

2. „Ивайло 842" ЕООД, гр. Плевен с 92,2 точки;

3. „Интер" ЕООД, гр. Луковит с 88,80 точки и

4. ЕТ „Диана-97 - Диана Вернезова гр. Вършец със 74,2 точки.

В изпълнение на Заповед № 148 от 30.04.2010 г. на кмета на община Вършец комисията е приключила своята работа с представянето на протоколите на възложителя с писмо заведено в деловодството на община Вършец под № 1879 от 05.05.2010 г.

В съответствие с чл. 42, ал. 1 от НВМОП, в срок от 5 работни дни кметът на община Вършец е обявил с Решение №163/10.05.2010 г. класирането на участниците в процедурата, като е определил за изпълнител на поръчката класираната на първо място от комисията фирма ЕТ „Ралекс-Александър Първанов гр. Берковица.

На 22.06.2010 г. Община Вършец, представлявана от кмета Б.Т.Б.- Л. и главният счетоводител - Красимира Стефанова Тачева сключва договор с ЕТ „Ралекс- Александър Първанов гр. Берковица, с предмет Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП и детските градини на Община Вършец за срок от 24 календарни месеца.

Съгласно чл. 28, ал. 1, т. 2 от НВМОП възложителят освобождава гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

Гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници са възстановени на:

1. ЕТ „Ралекс-Александър Първановгр. Берковица на 22.06.2010 г. с РКО № 12 и

2. „Ивайло 842" ЕООД, гр. Плевен на 23.06.2010 г. с платежно нареждане.

Последната обратна разписка с изпратеното решение на кмета на община Вършец №163/10.05.2010 г. за класирането и избраният за изпълнител на поръчката е получена от „Ивайло 842 ЕООД, гр. Плевен на дата 26.05.2010 г.

Административнонаказващият орган приел, че срокът за обжалване на решението за определяне на изпълнител е 10-дневен, или до 07.06.2010 г. Приел още, че в срок от три работни, или до 10.06.2010 г. възложителят е следвало да освободи гаранциите за участие на класираните на трето и четвърто място:

3. „Интер" ЕООД, гр. Луковит и

4. ЕТ „Диана-97 - Диана Вернезова" гр. Вършец.

Гаранцията за участие на „Интер ЕООД, гр. Луковит е била възстановена на 23.06.2010 г., а на ЕТ „Диана-97 - Диана Вернезова" гр. Вършец на 22.06.2010 г.

Предвид гореустановеното наказващият орган приел, че жалбоподателката Б.Т.Б.-Л., в качеството си на кмет на община Вършец и възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, е нарушила разпоредбите на чл.28, ал.1, т.2 от НВМОП, във връзка с чл.8, ал.2 във връзка с чл.7, т.1 от ЗОП.

Тази фактическа обстановка се установи от събраните в хода на въззивното производство писмени доказателства, както и свидетелските показания на Н.Т.Х., О.Ц.Ч. и А.Н.П.. Съдът изцяло кредитира показанията на свидетелите, като обективни и компетентно дадени, както и в унисон със събраните в хода на производството писмени доказателства.

          При този разбор на доказателствата съдът достигна до следните правни изводи:

          Наказателното постановление е издадено при нарушение на материалния и процесуалния закон.

          На жалбоподателката е вменена отговорност за това, че в качеството си на възложител не е освободила гаранциите за участие на класираните на трето и четвърто място участници в малка обществена поръчка.

Административнонаказващият орган неправилно е тълкувал и приложил разпоредбата на чл.28 ал.1 от НВМОП. Освобождаване на гаранциите на участниците следва да се извърши в 3 дневен срок след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител. Това означава, че гаранциите подлежат на връщане след като изчете срока за обжалване за всички участници и решението влезе в сила и се превърне в стабилен административен акт, подлежащ на изпълнение. Срокът за обжалване на Заповедта, с която е определен изпълнителя на обществената поръчка е определен в чл.120 ал.3 от ЗОП и е 10 дневен от получаване на решението от участниците в процедурата. По делото обаче не са представени никакви доказателства относно това, кога е връчено решението за определяне на изпълнител, обективирано със Решение № 163/10.05.2010г. на Кмета на Община Вършец, на класираните без първо и второ място участници -  Интер ЕООД, гр. Луковит и ЕТ „Диана-97 - Диана Вернезова гр. Вършец, с оглед определяне на датата, на която е изтекъл по отношение на тях срокът за обжалване. Едва след този момент следва да се отчита предвидения срок от 3 работни дни, в които Кметът е длъжен да освободи гаранциите им. В конкретният случай законодателят прави разлика между дата на влизане в сила и дата на изтичане на срока за обжалване за конкретното заинтересовано лице. Разпоредбата на чл.2 ал.1 от НВМОП борави с термина „изтичане на срок за обжалване, поради което следва да се приеме, че остава недоказано обстоятелството кога е изтекъл срока за обжалване по отношение на некласиралите се участници на първо и второ място. При липсата на доказателства кога е връчено Решението за класираните участници и е избран изпълнител на третия и четвъртия участник, то не може да се направи и извод от кога за възложителя е възникнало задължението да освободи гаранциите им. В този смисъл е и Решение № 203 от 27.03.2012г. по КАНД № 136/2012г. на Административен съд град Плевен.

          Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбоподателката не е извършила нарушение по чл.28 ал.1 т.2 от НВМОП, поради което неправилно и е вменена отговорност по чл.32 ал.1 от ЗАНН. Ето защо съдът намира, че издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно и като такова следва да се отмени.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № № 11010145/25.07.2012г. на Директор на Агенция за държавна финансова инспекция град София, с което на Б.Т.Б. – Л. ***, с ЕГН **********, в качеството й на Кмет на Община Вършец, към настоящият момент работи в ПГИТ град Вършец е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. на основание чл.32 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.65 и чл.66 ал.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /отм. към настоящият момент/, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС - Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

                                                        

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: