Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 19.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 19 октомври.......……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година….…….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..….………..АН дело 402 по описа

за 2012г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 11010143/25.07.2012г. на Директор на Агенция за държавна финансова инспекция град София на Б.Т.Б. – Л. ***, с ЕГН **********, в качеството й на Кмет на Община Вършец, към настоящият момент работи в ПГИТ град Вършец е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. на основание чл.32 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.65 и чл.66 ал.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /отм. към настоящият момент/.

          Недоволна от така издаденото Наказателно постановление е останала Б.Т.Б. - Л., която обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна чрез своя процесуален представител взема становище, че жалбата е неоснователна, а издаденото НП - законосъобразно.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН /НП е получено на 10.08.2012г, а жалбата е подадена видно от пощенското клеймо на 16.08.2012г./ в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

        Атакуваното наказателно постановление е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение № 110110143 от 06.02.2012г, с който се констатира, че жалбоподателя Б.Т.Б. - Л., в качеството си на Кмет на Община Вършец и възложител по смисъла на чл.7 т.1 от ЗОП във връзка с чл.8 ал.2 от ЗОП на 24.03.2010г. в град Вършец с Решение № 96/24.03.2010г. е одобрила обявление за малка обществена поръчка – открит конкурс с предмет : „Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален партонаж и детските градини на Община Вършец”  с което е определила цена на документация за участие в размер на 100.00 лева. Съгласно чл.8 ал.4 от НВМОП /отм./  цената на документацията за участие не може да бъде по – висока от разходите по нейното отпечатване и размножаване.

          От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установи следната фактическа обстановка:

Жалбоподателката Б.Т.Б.-Л. към 2010г. е била Кмет на Община Вършец. В това си качество същата е възложител на обществени поръчки на основание чл.7 т. 1 от Закона за обществените поръчки. Съгласно чл.8 ал.2 от ЗОП, възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях.

Съгласно разпоредбата на чл.3 ал.1 т.1 от Закона за обществените поръчки, доставките на стоки са обект на обществена поръчка, възлагането, на която на стойност до 180 000.00 лв. без ДДС, на основание чл.3 ал.2 и чл.1 ал.2 т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /отм./ се осъществява чрез открит конкурс.

На 24.03.2010 г. с Решение № 96 на Кмета на община Вършец - Б.Т.Б.- Л. е открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с прогнозна стойност 70 000.00 лв. без ДДС и предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж и детските градини на Община Вършец и са одобрени обявлението и документацията за участие.

В обявлението за обществена поръчка още е определена стойност на документацията за участие в процедурата в размер на 100.00 лв.

При извършената проверка по време на финансовата инспекция се установило, че документацията за участие в процедурата съдържа 56 броя страници.

Съгласно раздел VI „Такси за административни услуги, чл.43 ал.1 т.13 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец (приета с Решение №44 по Протокол № 5/04.02.2008 г., изм. с Решение № 336, № 337 по Протокол № 34/26.02.2010 г.), цената на копирна услуга е 0.10 лв., или разходите за копиране, отпечатване и размножаване следва да са в размер на 5,60 лв.

При определянето на цената на документацията за участие наказаната не е спазила изискването на чл.8 ал.4 от НВМОП, съгласно който цената на документацията за участие не може да бъде по-висока от разходите по нейното отпечатване и размножаване.

          Тази фактическа обстановка се установи от събраните в хода на въззивното производство писмени доказателства, както и свидетелските показания на Н.Т.Х., О.Ц.Ч. и А.Н.П.. Съдът изцяло кредитира показанията на свидетелите, като обективни и компетентно дадени, както и в унисон със събраните в хода на производството писмени доказателства.

          При този разбор на доказателствата съдът достигна до следните правни изводи:

          Кметът на Община Вършец е възложител на обществени поръчки на основание чл.7 т.1 от ЗОП. Жалбоподателката, като Кмет е възложител на обществени поръчки, съгласно чл.8 от ЗОП. Съгласно цитираният текст възложителите организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях чрез ръководителите си или упълномощени от тях длъжностни лица.

          От показанията на разпитаните в хода на въззивното производство свидетели се установява по несъмнен начин, че именно жалбоподателката е възложител по смисъла на Закона. Същата прави възражение в смисъл, че е имало упълномощено лице, като прилага и доказателства за това. Съдът намира това възражение за неоснователно. Дори и да е имало упълномощено лице, то решенията се вземат от административнонаказаната.          Жалбоподателката Б.Б. -Л. развива доводи, че наказателното постановление е незаконосъобразно, като излага конкретни доводи за това. Най – общо възраженията й могат да се обединят в две групи – нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото й на защита, както и нарушение на материалния закон. 

          Съдът възприема възраженията на наказания, като неоснователни и като такива следва да се оставят без уважение.

          Жалбоподателката навежда доводи, че АУАН е съставен на 06.02.2012г, тоест след 6 – месечният срок от откриване на нарушителя, поради което същият се явява издаден в нарушение на чл.34 ал.2 от ЗАНН във връзка с чл.66 ал.1 от НВМОП /отм/.

          Материята за административнонаказателната отговорност, свързана с обществените поръчки е уредена в ЗОП и НВМОП, които се явяват специални по отношение на ЗАНН. В чл.127 ал.1 от ЗОП е предвидено, че актовете за установяване на нарушения по този закон се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит от органи на агенцията, но не по-късно от три години от извършването му, като същият текст е преповторен и в разпоредбата на чл.66 ал.1 от НВМОП. Тъй като специалните норми намират приложение пред общите, тези срокове са релевантни в настоящият случай за образуване на административно-наказателно производство. Безспорно е установено, а не се спори и между страните, че обявлението за обществена поръчка, в което е определена стойността на документацията за участие в процедура с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите  на домашен социален патронаж и детските градини на Община Вършец” е от дата 24.03.2010г, тоест жалбоподателката е извършила нарушението на 24.03.2010г. От тук следва извода, че на 24.03.2013г. ще изтече срокът след който административнонаказателната отговорност следва да се изключи.

          Следващо възражение, което прави административнонаказаното лице е че към датата на издаване на атакуваното НП, Наредба за ВМОП е отменена с §2 от ПМС № 38 от 23.02.2012г. за изменение и допълнение на нормативните актове на МС. Твърди още, че е отпаднало препращането на чл.65 от Наредбата към общата административо- наказателна разпоредба на чл.32 от ЗАНН.

          Съдът намира това възражение за неоснователно по следните мотиви. Разпоредбата на чл.8 ал.4 от НВМОП /отм/ има аналогичен текст в чл.28 ал.4 от ЗОП, а именно, че „Когато предвижда заплащане на документацията за участие, възложителят не може да определи цена, която е по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. При поискване от заинтересованото лице възложителят е длъжен да изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането”. След като в закона е въведено изискването, което е нарушено и за което е наложено съответно наказание, отмяната на Наредбата не може да се приеме, като обстоятелство, имащо по – благоприятно решение. В този смисъл е и постоянната съдебна практика на Амдинистративен съд – Монтана, арг. Решение от 11.05.2012г. по КАНД № 188/2012г,Решение от 18.09.2012г. по КАНД № 379/2012г. и Решение по КАНД № 393 / 2012г.

          Наказаната прави възражения още, че неправилно въззиваемата страна не е приела наличие на чл.28 от ЗАНН. Съдът намира това възражение за неоснователно. Тази разпоредба би намерила приложение, ако се касае за някакво закръгляване на сумата от 5.60лв, но в конкретният случай определената стойност е 100.00 лева.

          Жалбоподателката навежда доводи, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила във връзка със съставянето на АУАН. Твърди, че АУАН е съставен в нейно отсъствие, а на датата 06.02.2012г. само е подписан от нея. Съдът намира и това възражение за неоснователно.

          Служебно известно е на съда обстоятелството, че на наказаната са съставени множество актове, въз основа на които са издадени и атакуваните НП. Безспорно е обстоятелството, че описанието на нарушението е било изготвено предварително, но напрактика съставянето и предявяването на акта за установяване на административно нарушение е било в един и същи момент. Съдът намира, че не са ограничени правата на наказаната по никакъв начин, още повече, че е предоставена и възможността да се направят съответните възражения по констатациите.

          При извършената цялостна проверка за законосъобразност на атакуваното наказателно постановление съдът не установи наличие на съществени нарушения на процесуалните правила, които да са ограничили правото на защита на наказания. Нещо повече, съдът не установи да са налице и нарушения на материалния закон.

          Предвид гореизложеното съдът намира, че описаното деяние в съставеният против жалбоподателя акт съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществяват както от субективна така и от обективна страна  състав на административно нарушение по НВМОП, за което жалбоподателката основателно е била санкционирана. Ето защо съдът намира, че Б.Т.Б. - Л. е извършила посоченото административно нарушение.

          Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне размера на наказанието административнонаказващият е взел предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН-да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опастност на този вид административно нарушение, като е наложил минималното предвидено в правната норма на чл.32 от ЗАНН наказание.

Мотивиран от горното съдът намира, че жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение, а атакуваното НП да се потвърди, като законосъобразно.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11010143/25.07.2012г. на Директор на Агенция за държавна финансова инспекция град София, с което на Б.Т.Б. – Л. ***, с ЕГН **********, в качеството й на Кмет на Община Вършец, към настоящият момент работи в ПГИТ град Вършец е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. на основание чл.32 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.65 и чл.66 ал.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /отм. към настоящият момент/, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС - Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

                                                         

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: