РЕШЕНИЕ

 

26.11.2012г.,гр.Берковица

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в  публично заседание на 26 октомври.......……..……………………….

през две хиляди и дванадесета година….…….……………………в състав:

                                                                         

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

                                                    

при секретаря Т.Й.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от съдията Г. .………………………..….………..АН дело 401 по описа за 2012г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Жалбоподателят Б.Т.Б.-Л., е депозирала жалба против Наказателно постановление № 11010144/25.07.2012г. на Директора на АДФИ.

Със същото постановление е прието, че Б.-Л. е извършила нарушение по чл.31 ал.3 от НВМОП /обн. ДВ бр.84 от 27.09.2004год. ,в сила от 01.10.2004год…. изм. И доп. ДВ бр.34/2009год.,, поради което на основание чл.65 и чл.66 ал.2 от НВМОП и чл.32 ал.1 от ЗАНН й е наложено административно наказание „Глоба" в размер на 100 лева.

Жалбоподателката не е съгласна с това наказателно постановление, като счита, че както то, така и АУАН са издадени в грубо противоречие с разпоредбите на чл.42 и чл.57 ал.1 т.5 и т.6 от ЗАНН и при неправилно възприета фактическа обстановка, неясни мотиви и основание за издаването им.  Твърди, че наказващия орган не е спазил и срока по чл.34 от ЗАНН. С оглед изложеното, иска съдът да отмени обжалваното наказателно постановление, като незаконосъобразно.

В съдебно заседание жалбоподателката лично поддържа жалбата, като излага довод, че неправилно е наказана ,тъй като тя  не е  административнонаказателно отговорно лице.Развива доводи ,че  за изготвяне на необходимата документация и провеждане на всички процедури по провеждане на обществени поръчки във връзка с НВМОП и ЗОП е упълномощено лицето Антон Тошев –на длъжност „младши юрисконсулт „,което се явява упълномощено по смисъла на чл.8 ал.2  от ЗОП . Моли за отмяна на обжалваното наказателно постановление на посочените по-горе основания.

Ответникът Агенция за държавна финансова инспекция- София, чрез пълномощника си- гл.юрисконсулт Д.Добрилов, поддържа, че жалбата следва да бъде отхвърлена, като неоснователна, а наказателното постановление потвърдено.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

 Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки (Обн. дв. бр.28 от 6 Април 2004г., е сила от 01.10.2004 г„ изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.), доставките на СТОКИ са обект на обществена поръчка, възлагането, на която на стойност до 180 000 лв. без ДДС, на основание чл.З, ал.2 и чл.1, ал.2, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки - НВМОП (Обн. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2004г„ изм. ДВ. бр.34 от 8 Май 2009г.) се осъществява чрез открит конкурс.

На 24.03.2010 г. с Решение № 96 на кмета на община Вършец - Б.Т.Б.- Л. е открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с прогнозна стойност 70000 лв. без ДДС и предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж и детските градини на община Вършец" и са одобрени обявлението и документацията за участие.

Обявлението за обществената поръчка е изпратено с писмо изх. № 1211 от 24.03.2010 г. до Агенцията по обществени поръчки за публикуване в Регистъра за обществени поръчки, съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1 от НВМОП (изм. ДВ. бр.34 от 8 Май 2009г.), като със същото е определен краен срок за получаване на оферти - 29.04.2010 г.

Към 29.04.2010 г. са постъпили предложения от четири фирми:

1.     ЕТ „Ралекс-Александър Първанов" гр. Берковица с вх. № 1778/29.04.2010 г.;

2.     ЕТ „Диана-97 - Диана Вернезова" гр. Вършец с вх. № 1783/29.04.2010 г.;

3.     „Интер" ЕООД, гр. Луковит с вх. № 1794/29.04.2010 г.и

4.     „Ивайло 842" ЕООД, гр. Плевен с вх. № 1795/29.04.2010 г.

Предложенията са заведени в регистър, като върху тях е отбелязан поредният номер, датата и часът на получаването.

След изтичане на срока за подаване на оферти (29.04.2010 г.), със Заповед № 148 от 30.04.2010 г. кметът на община Вършец е назначила комисия, в това число правоспособен юрист, както и резервни членове, която на 30.04.2010 г. да разгледа, оцени и класира получените предложения, което в съответствие с 37, ал. 1 от НВМОП.

Назначената със Заповед № 148 от 30.04.2010 г. на кмета на община Вършец комисия е извършила крайна - обща оценка на офертата на всеки участник в обществената поръчка, въз основа на получените резултати от техническото и финансово предложение, при която са получени следните резултати:

I-во място ЕТ „Ралекс-Александър Първанов" гр. Берковица с 93,2 точки;

II-ро място „Ивайло 842" ЕООД, гр. Плевен с 92,2 точки;

Ш-то място „Интер" ЕООД, гр. Луковит с 88,80 точки и

IV-то място ЕТ „Диана-97 - Диана Вернезова" гр. Вършец със 74,2 точки.

В изпълнение на Заповед № 148 от 30.04.2010 г. на кмета на община Вършец комисията е приключила своята работа с представянето на протоколите на възложителя с писмо заведено в деловодството на община Вършец под № 1879 от 05.05.2010 г.

В съответствие с чл. 42, ал. 1 от НВМОП, в срок от 5 работни дни кметът на община Вършец е обявил с Решение №163/10.05.2010 г. класирането на участниците в процедурата, като е определил за изпълнител на поръчката класираната на първо място от комисията фирма ЕТ „Ралекс-Александър Първанов" гр. Берковица.

В срок от три работни дни, в съответствие с разпоредбите на чл.42, ал.З от НВМОП възложителят е изпратил решението си до участниците с писмо изх. 1979 от 12.05.2010 г.

Последната обратна разписка с изпратеното решение на кмета на община Вършец №163/10.05.2010 г. за класирането и избраният за изпълнител на поръчката е получена от „Ивайло 842" ЕООД, гр. Плевен на дата 26.05.2010 г.

Срокът за обжалване на решението за определяне на изпълнител е 10-дневен, или до 07.06.2010 г.

Съгласно чл. 31, ал. 3 от НВМОП възложителят сключва договора в 15-дневен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

 

          На 06.02.2012г. Н.Т.Х.- старши финансов инспектор в Първи отдел „Извънпланова инспекционна дейност'' на АДФИ- София, съставила против жалбоподателя Б.-Л. Акт за установяване на административно нарушение №11010144. В него актосъставителят посочва, че жалбоподателя Б.Т.Б. - Л., в качеството си на Кмет на Община Вършец и възложител по смисъла на чл.7 т.1 от ЗОП във връзка с чл.8 ал.2 от ЗОП  към 21.06.2010год. не е сключила договор с участника  ЕТ „Ралекс-Александър първанов” гр.Берковица,определен с Решение №163/10.05.2010год. за изпълнител на малка обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж и детските градини на община Вършец". Срока за обжалване на Решение №163/10.05.2010год. е изтекъл на 07.06.2010год. и възложителят е следвало да сключи договор в 15-дневен срок-21.06.2010год.

     Съгласно чл. 31, ал. 3 от НВМОП възложителят сключва договора в 15-дневен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.С деянието си Л. е  нарушила разпоредбата на чл.31 ал.3 от НВМОП. В съставения АУАН е посочено, че нарушението е извършено за първи път. Изчерпателно са изброени доказателствата, въз основа на които е констатирано нарушението от актосъставителя. Актът бил изготвен в присъствието на двама свидетели и на жалбоподателя, като е подписан от тях и връчен на нарушителя.

На 25.07.20121 г., въз основа на горепосочения АУАН, наказващият орган-Директор на АДФИ-София, издал атакуваното Наказателно постановление №11010164, с което на жалбоподателя за горепосоченото нарушение на разпоредбата на чл.31 ал.3 от НВМОП, на основание чл.65 и чл.66 ал.2 от НВМОП и чл.32 ал.1 от ЗАНН й наложил административно наказание „Глоба" в размер от 100 лева.

Препис от постановлението било връчено на жалбоподателката  на 10.08.2012г„ като жалбата против него е подадена чрез наказващия орган.

За изясняване на обстоятелствата по делото, в качеството на свидетели бяха допуснати и разпитани актосъставителя Н.Т.Х. и свидетелите подписали акта за установяване на административно нарушение- О.Ч. и А.П..

         В своите показания актосъставителят Х. обяснява,че жалбподателката Б.-Л. е нарушила разпоредбата на чл.31,ал.3 от НВМОП като към 21.06.2010год. не е сключила договор с участника  ЕТ „Ралекс-Александър първанов” гр.Берковица,определен с Решение №163/10.05.2010год. за изпълнител на малка обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж и детските градини на община Вършец". Срока за обжалване на Решение №163/10.05.2010год. е изтекъл на 07.06.2010год. и възложителят е следвало да сключи договор в 15-дневен срок,т.е до 21.06.2010год.

Двамата разпитани по делото свидетели- Ч. и П., посочват, че единствено са били свидетели по съставяне и връчването на акта на нарушителя.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Подадена е жалба от лице .на което по реда на ЗАНН е наложена санкция за деяние, третирано като нарушение по НВМОП. Жалбата е подадена пред компетентен за това съд, спазени са общите и специални изисквания на ЗАНН и НПК в тази насока, поради което съдът разгледа жалбата по същество.

При издаване на Акт за установяване на административно нарушение от 06.02.2012г. съдът не констатира нарушения в процедурата по чл.36 и сл. от ЗАНН. Актът е съставен от служител на АДФИ, в присъствието на двама свидетели, присъствали и при връчването му на нарушителя.

В така изготвения акт, в съответствие с изискванията на чл.42 т.4 от ЗАНН е направено описание на нарушението и обстоятелствата при които е било извършено то. Посочено е в акта и че жалбоподателката е извършила деяние, с което е нарушила разпоредбата на чл.31 ал.3 от НВМОП. Актът е подписан от актосъставителя, свидетелите и нарушителя.

Във връзка с така съставения АУАН, на 25.07.2012 г. Директора на АДФИ издал атакуваното в настоящото производство Наказателно постановление №11010144, в което в съответствие с разпоредбата на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН е описал нарушението на чл.31 ал.3 от НВМОП, както и обстоятелствата при които то е извършено. Изрично е посочено, че за допуснатото от Б.-Л. нарушение й се налага административно наказание по чл.65 от НВМОП и чл.32 ал.1 от ЗАНН „Глоба" в размер на 100 лева.

Съдът намира за основателно възражението на жалбоподателката ,че не е извършила нарушението,за което е наказана по следните съображения.

       Ако се приеме / както  е установено от проверяващите  и изрично  е посочено в издаденото НП / ,че срока за обжалване е изтекъл на 07.06.2010год.  ,то 15-дневния срок за сключване на договора изтича на 22.06.2010год., а договора с изпълнителя е сключен на 22.06.2010г. – последния ден на 15 дневния срок. От тук следва извода, че договора между възложителя и изпълнителя е сключен в предвидения в разпоредбата на чл.31 ал.3 от НВМОП / действаща към момента на деянието /  – 15 дневен срок . Разпоредбата на чл.41 ал.4 от ЗОП (4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.),която е идентична  като съдържание с нормата на чл.31,ал.3 от НВМОП /отм./ предвижда : „Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по ал. 3.”

          Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбоподателката не е извършила нарушение по чл.31 ал.3 от НВМОП, поради което неправилно й е вменена отговорност по чл.32 ал.1 от ЗАНН.

        Ето защо съдът намира, че издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно и като такова следва да се отмени.

Мотивиран така, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 11010144/25.07.2012г. на Директор на Агенция за държавна финансова инспекция град София, с което на Б.Т.Б. – Л. ***, с ЕГН **********, в качеството й на Кмет на Община Вършец е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. за нарушение на чл.31,ал.3 от НМОП и на основание чл.32 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.65 и чл.66 ал.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /отм. към настоящият момент/, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване  пред АС - Монтана в 14-дневен срок от съобщаването му  на страните.

 

                                                        

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: