Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 19.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 19 октомври.......……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година….…….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..….………..АН дело 400 по описа

за 2012г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 11010142/25.07.2012г. на Директор на Агенция за държавна финансова инспекция град София на Б.Т.Б. – Л. ***, с ЕГН **********, в качеството й на Кмет на Община Вършец, към настоящият момент работи в ПГИТ град Вършец е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. на основание чл.32 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.65 и чл.66 ал.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /отм. към настоящият момент/.

          Недоволна от така издаденото Наказателно постановление е останала Б.Т.Б. - Л., която обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна чрез своя процесуален представител взема становище, че жалбата е неоснователна, а издаденото НП - законосъобразно.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН /НП е получено на 10.08.2012г, а жалбата е подадена видно от пощенското клеймо на 16.08.2012г./ в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА.

        Атакуваното наказателно постановление е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение № 110110142 от 06.02.2012г, с който се констатира, че жалбоподателя Б.Т.Б. - Л., в качеството си на Кмет на Община Вършец и възложител по смисъла на чл.8 ал.2 от ЗОП С Решение № 96/24.03.2010г. е одобрила обявление и документацията за участие, в процедура по възлагане на малка обществена поръчка „открит конкурс” по реда на НВМОП с предмет : „Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж и детските градини на Община Вършец”, като е включила в „Показатели и методища за оценяване” в Техническата оценка показателни 1. списък на собствени или наети транспортни средства, 2. списък на договорите за доставка на хранителни продукти и 3. списък на специалистите, заети по постоянен трудов договор.

          От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установи следната фактическа обстановка:

Жалбоподателката Б.Т.Б.-Л. към 2011г. е била Кмет на Община Вършец. В това си качество същата е възложител на обществени поръчки на основание чл.7 т. 1 от Закона за обществените поръчки. Съгласно чл.8 ал.2 от ЗОП, възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях.

Съгласно разпоредбата на чл.3 ал.1 т.1 от Закона за обществените поръчки, доставките на стоки са обект на обществена поръчка, възлагането, на която на стойност до 180 000 лв. без ДДС, на основание чл.3 ал.2 и чл.1 ал.2 т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /отм./ се осъществява чрез открит конкурс.

На 24.03.2010г. с Решение № 96 на кмета на община Вършец - Б.Т.Б.- Л. е открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с прогнозна стойност 70 000.00 лв. без ДДС и предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж и детските градини на община Вършец и са одобрени обявлението и документацията за участие.

Обявлението за обществената поръчка е изпратено с писмо изх. № 1211 от 24.03.2010 г. до Агенцията по обществени поръчки за публикуване в Регистъра за обществени поръчки, съгласно изискванията на чл.35 ал.1 от НВМОП, като със същото е определен краен срок за получаване на оферти - 29.04.2010 г.

С писмо изх. № 1637 от 21.04.2010 г. до АОП кметът на общината - Б.Т.Б.-Л. помолила в обявлението за малка обществена поръчка да бъде направена корекция, а именно: „В раздел И, обект на обществената поръчка в точка II.2.1 Общо количество или обем в прогнозна стойност без ДДС вместо сега изписаната сума 70 000.00 лв. да се запише сумата 140 000.00 лв.

В обявлението за критерий за оценка на офертите е посочен „икономически най - изгодна оферта при показатели, посочени в документацията, а именно:

Е = 0,4*Т +0,6*Ф. където:

Е - общата оценка на кандидата;

Т - общата оценка на кандидата по технически показатели

Ф- общата оценка на кандидата по финансовите показатели

В условията за участие в открития конкурс и указания за участниците за възлагане на МОП от документацията (т.6 „Разглеждане, оценяване и класиране на офертите. Показатели и методика за оценяване") в Техническата оценка са включени показатели:

- Т1 - списък на собствени или наети транспортни средства;

- Т2 - списък на договорите за доставка на хранителни продукти;

- ТЗ - списък на специалистите, заети по постоянен трудов договор.

Съгласно чл.6 ал.5 от НВМОП, когато избраният критерий е икономически най-изгодната оферта, възложителят няма право да включва като показатели за оценка на офертата критериите за подбор по чл.25 ал.2 т.6 ЗОП, включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата или участника, техническите му възможности и квалификация.

Предвид това административнонаказващият орган приел, че жалбоподателката Б.Т.Б.-Л., в качеството си на кмет на община Вършец и възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, е нарушила разпоредбите на чл.6 ал.5 от НВМОП във връзка с чл.8, ал.2 във връзка с чл.7, т.1 от ЗОП и съставил акт за установяване на административно нарушение, а въз основа на него и наказателното постановление.

          Тази фактическа обстановка се установи от събраните в хода на въззивното производство писмени доказателства, както и свидетелските показания на Н.Т.Х., О.Ц.Ч. и А.Н.П.. Съдът изцяло кредитира показанията на свидетелите, като обективни и компетентно дадени, както и в унисон със събраните в хода на производството писмени доказателства.

          При този разбор на доказателствата съдът достигна до следните правни изводи:

          Кметът на Община Вършец е възложител на обществени поръчки на основание чл.7 т.1 от ЗОП. Жалбоподателката, като Кмет е възложител на обществени поръчки, съгласно чл.8 от ЗОП. Съгласно цитираният текст възложителите организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях чрез ръководителите си или упълномощени от тях длъжностни лица.

          От показанията на разпитаните в хода на въззивното производство свидетели се установява по несъмнен начин, че именно жалбоподателката е възложител по смисъла на Закона. Същата прави възражение в смисъл, че е имало упълномощено лице, като прилага и доказателства за това. Същата в качеството си на възложител е одобрила обявлението и документацията за участие в процедура по възлагане на малка обществена поръчка.

          Жалбоподателката Б.Б. -Л. развива доводи, че наказателното постановление е незаконосъобразно, като излага конкретни доводи за това. Най – общо възраженията й могат да се обединят в две групи – нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото й на защита, както и нарушение на материалния закон. 

          Съдът възприема възраженията на наказания, като неоснователни и като такива следва да се оставят без уважение.

          Жалбоподателката навежда доводи, че АУАН е съставен на 06.02.2012г, тоест след 6 – месечният срок от откриване на нарушителя, поради което същият се явява издаден в нарушение на чл.34 ал.2 от ЗАНН във връзка с чл.66 ал.1 от НВМОП /отм/.

          Материята за административнонаказателната отговорност, свързана с обществените поръчки е уредена в ЗОП и НВМОП, които се явяват специални по отношение на ЗАНН. В чл.127 ал.1 от ЗОП е предвидено, че актовете за установяване на нарушения по този закон се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит от органи на агенцията, но не по-късно от три години от извършването му, като същият текст е преповторен и в разпоредбата на чл.66 ал.1 от НВМОП. Тъй като специалните норми намират приложение пред общите, тези срокове са релевантни в настоящият случай за образуване на административно-наказателно производство. Безспорно е установено, а не се спори и между страните, че с Решение № 96/24.03.2010г. е одобрила обявление и документация за участие. От тук следва извода, че на 24.03.2013г. ще изтече срокът след който административнонаказателната отговорност следва да се изключи.

          Следващо възражение, което прави административнонаказаното лице е че към датата на издаване на атакуваното НП, Наредба за ВМОП е отменена с §2 от ПМС № 38 от 23.02.2012г. за изменение и допълнение на нормативните актове на МС. Твърди още, че е отпаднало препращането на чл.65 от Наредбата към общата административо- наказателна разпоредба на чл.32 от ЗАНН.

          Съдът намира това възражение за неоснователно по следните мотиви. Разпоредбата на чл.6 ал.5 от НВМОП /отм/ има аналогичен текст в чл.25 ал.10 от ЗОП, а именно, че „Когато избраният критерий е икономически най-изгодна оферта, възложителите нямат право да включват критерии за подбор като показатели за оценка на офертите”. След като в Закона е въведено изискването, което е нарушено и за което е наложено съответно наказание, отмяната на Наредбата не може да се приеме, като обстоятелство, имащо по – благоприятно решение. В този смисъл е и постоянната съдебна практика на Амдинистративен съд – Монтана, арг. Решение от 11.05.2012г. по КАНД № 188/2012г,Решение от 18.09.2012г. по КАНД № 379/2012г. и Решение по КАНД № 393 / 2012г.

          Наказаната прави възражения още, че неправилно въззиваемата страна не е приела наличие на чл.28 от ЗАНН. Съдът намира това възражение за неоснователно, предвид вида и характера на допуснато нарушение.

          Жалбоподателката навежда доводи, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила във връзка със съставянето на АУАН. Твърди, че АУАН е съставен в нейно отсъствие, а на датата 06.02.2012г. само е подписан от нея. Съдът намира и това възражение за неоснователно.

          Служебно известно е на съда обстоятелството, че на наказаната са съставени множество актове, въз основа на които са издадени и атакуваните НП. Безспорно е обстоятелството, че описанието на нарушението е било изготвено предварително, но напрактика съставянето и предявяването на акта за установяване на административно нарушение е било в един и същи момент. Съдът намира, че не са ограничени правата на наказаната по никакъв начин, още повече, че е предоставена и възможността да се направят съответните възражения по констатациите.

          При извършената цялостна проверка за законосъобразност на атакуваното наказателно постановление съдът не установи наличие на съществени нарушения на процесуалните правила, които да са ограничили правото на защита на наказания. Нещо повече, съдът не установи да са налице и нарушения на материалния закон.

Съдът намира от правна страна, че правилно осъщественото деяние е квалифицирано от административно наказващия орган като нарушение на чл.6 ал.5 от НВМОП. Цитираната разпоредба е със следното съдържание: „Когато избраният критерий е икономически най-изгодната оферта, възложителите нямат право да включват като показатели за оценка на офертата критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 ЗОП“. Член 25 ал.2 т.6 ЗОП е със следното съдържание: „Критериите за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата или участника, техническите му възможности и квалификация, когато възложителят определя такива, както и посочване на документите, с които те се доказваткритериите за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата или участника, техническите му възможности и квалификация, когато възложителят определя такива, както и посочване на документите, с които те се доказват“. Изложеното води до извода, че при утвърждаването на обявлението и документацията за участие, жалбоподателката е определила критерий за оценка на офертите: „икономически най-изгодна оферта“, но като критерии за оценка на кандидатите е включила показатели, които представляват технически възможности и квалификация по смисъла на чл. 25 ал.2 т.6 от ЗОП. От представените по делото доказателства се установява, че в частта относно критериите за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка са посочени различните показатели и критерии, а именно: „Т1 – Технически възможности на кандидата /база, персонал/ ; Т2 – търговска репутация..“, Ф- общата оценка на кандидата по финансови показателни и Е-общата оценка на кандидата. Ето защо правилно административният орган е определил и нарушението, извършено от жалбоподателката.

          Предвид гореизложеното съдът намира, че описаното деяние в съставеният против жалбоподателката акт съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществяват както от субективна така и от обективна страна  състав на административно нарушение по НВМОП, за което жалбоподателката основателно е била санкционирана. Ето защо съдът намира, че Б.Т.Б. - Л. е извършила посоченото административно нарушение.

          Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне размера на наказанието административнонаказващият не е взел предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН-да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опастност на този вид административно нарушение. Ето защо съдът намира, че наложеното наказание следва да бъде намалено на 100.00 лева глоба.

Мотивиран от горното съдът намира, че жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение, а атакуваното НП да се потвърди, като законосъобразно.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 11010142/25.07.2012г. на Директор на Агенция за държавна финансова инспекция град София, с което на Б.Т.Б. – Л. ***, с ЕГН **********, в качеството й на Кмет на Община Вършец, към настоящият момент работи в ПГИТ град Вършец е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. на основание чл.32 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.65 и чл.66 ал.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /отм. към настоящият момент/, като НАМАЛЯВА наказанието на 100.00 лева глоба.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС - Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

                                                        

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: