Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 01.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 19 октомври…...……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година..……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………....………...АН дело 398   по описа

за 2012г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 520 / 25.06.2012г. на Началника на РУ „Полиция” град Берковица на Й.Н.П. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца на основание чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Й.Н.П., който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се измени атакуваното наказателно постановление, като наложените наказания се намалят до предвидения в правната норма минимален размер. В хода на въззивното производство доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

          Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

          На 31.05.2012г. около 17.15 часа в град Берковица, ул.”Александровска” до бензиностанция ОМВ и с посока на движение към град Монтана се движел лек автомобил „БМВ” с германски регистрационни номера № ... с валидност до 01.05.2012г. Същите обаче са валидни само за територията на Република Германия, но не са валидни на територията на Република България. При проверката се установило, че водач на МПС бил Й.Н.П., жалбоподател в настоящето производство.

Проверяващите счели, че деянието на жалбоподателя съставлява административно нарушение и издали акт за установяване на административно нарушение.

Въз основа на акта за установяване на административното нарушение, било издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган изцяло възприел фактическите констатации в акта и наложил съответното наказание.

          Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство. Свидетелските показания на Т.Й.Г. съдът кредитира изцяло, като непротиворечиви, логични и в съответствие с писмените доказателства по делото.

          При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е основателна поради следните съображения:

По направените процесуални възражения:

          Жалбоподателят Й.Н.П. не оспорва фактическите констатации. Твърди, че не е обърнал внимание за това, че срока на валидност е изтекъл.

          Спорното по делото е дали правилно е определен размера на наложеното наказание.

          Съгласно разпоредбата на чл. 6 ЗАНН административното нарушение е деяние, извършено посредством действие или бездействие, нарушаващо установения ред на управление в конкретна правна сфера, което е осъществено виновно и е обявено от закона за наказуемо с административна санкция.

 Събраните доказателства в хода на проведеното против жалбоподателя административно наказателно производство и в хода на съдебното следствие такива установяват по несъмнен  и категоричен начин, че жалбоподателят е извършил административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН - на посочената в НП дата в град Берковица е управлявал МПС марка „БМВ”, което било с временни транзитни номера валидни само и единствено на територията на Република Германия, както и че МПС не било регистрирано в Република България по надлежният ред. Този факт се установява от показанията на свидетеля Т.Й.Г. и не се оспорва от жалбоподателя. Извършеното от жалбоподателя е действие и същото съставлява административно нарушение по чл.175 ал.1 т.1 ЗДвП произтичащо от неспазване на задължението по чл. 140, ал. 1 т. 1 от същия закон. Според същият текст по пътищата, отворени за обществено ползване какъвто е пътят, по който се е движил жалбоподателят се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани по надлежния ред. Редът за регистриране и отчет на МПС в Република България се определя от Министъра на вътрешните работи, съгласувано с Министъра на транспорта и съобщенията и министъра на отбраната. Този ред министърът на вътрешните работи е определил с Наредба № І-45 от 24.03.2000г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях. Факт е, а това се установява от свидетелските показания и от признанието направено от страна на пълномощника на жалбоподателя, че управляваното от жалбоподателя МПС не е било регистрирано в Република България по реда установен в цитираната горе Наредба № І-45/24.03.2000 г. Причините обусловили управлението на МПС без регистрация в РБ не изключват обществената опасност на деянието или вината на дееца. Самото неизпълнение на задължението по чл. 140, ал. 1 от ЗДвП е юридически факт, пораждащ административно - наказателната отговорност на жалбоподателя. Нарушението е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо.

Нещо повече, служебно известно от писмо рег.№ ОВ-1852/17.02.2012г., РУ”П”-Берковица вх.№ 924/21.02.2012г. /арг.л.13 от делото/, че съгласно отговор на Интерпол Висбаден, Германските краткосрочни временни номера винаги се издават на името на лице, а не на МПС и подлежат на многократно преиздаване. Тези временни регистрационни номера са валидни само и единствено на теритоията на Германия за срок от максимум 5 дни.

При установените горе факти и изложените доводи съдът прие, че на посочената в АУАН и НП дата, като е управлявал нерегистрирано в РБ по надлежния ред МПС по път отворен за обществено ползване – ул.”Александровска” в град Берковица, жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 175, ал. 1, т. 1, вр. чл. 140, ал. 1 ЗДвП.  Съгласно нормата на чл.175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. Съобразявайки закона наказващия орган определяйки вида и размера на наказанието правилно е приложил санкционната разпоредба на чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП, като е наложил на жалбоподателя двете кумулативно предвидени наказания – глоба и лишаване от право да управлява МПС.

По разбиране на съда фактическите обстоятелства свързани с настоящият случай не указват на маловажност по смисъла на чл.28 от ЗАНН, особено като се има предвид характера на този вид администратино нарушение.

Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне размера на наказанието обаче административнонаказващият не е взел предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН - да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опастност на този вид административно нарушение по чл.174 ал.3 от ЗДвП. Същият не е съобразил смекчаващите вината обстоятелства – няма доказателства, че е административно наказан досега. Ето защо съдът намира, че целите на наказанието ще бъдат постигнати и ако наложеното наказание бъде към  минималния размер, а именно глоба в размер на 80.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ИЗМЕНАВА Наказателно постановление520 / 25.06.2012г. на Началника на РУ „Полиция” град Берковица, с което на Й.Н.П. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца на основание чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА същото на глоба в размер на 80.00лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месеца

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                         

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: