Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 05.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 18 oктомври.…...……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година……....……….………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

                                                    

при секретаря Т.Й.….….……..…………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Г...……………………..………….....АН дело 394 по описа

за 2012г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 05-1-199 / 11.11.2011г. на Директора на РЗИ град Монтана, на „Негован”ООД със седалище и адрес на управление село Спанчевци, обл.Монтана, с управител Васко Томов Стаменов, с ЕГН ********** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 000.00лв. на основание чл.41 ал.2 от Закона за храните.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал управителя на Дружеството – Васко Стаменов, който обжалва същото с оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Навежда още доводи, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са опорочили цялото административно-наказателно производство. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно.

        В хода на въззивното производство пълномощникът му доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна чрез своя процесуален представите взема становище, че жалбата е неоснователна, а атакуваното НП – законосъобразно и моли същото да бъде потвърдено.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

            С акт за установяване на административно нарушение е констатирано, че при извършена проверка на 25.10.2011г, в цех за бутилиране на минерална вода, стопанисван от наказания, в село Спанчевци, обл.Монтана, ул.”Минкови бани” № 1 е  констатирано ,наличие в складовото помещение на цеха на потребителски опаковки изворна вода с тьрговско наименование „Вършец” - 4 248 броя по 0,5л. като обекта е регистриран за производство  и бутилиране единствено на натурална минерална вода.  Горното било счетено като нарушение и го квалифицирали проверяващите по чл.5 ал.1,  чл.7, Раздел ІІ на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални  и трапезни води,предназначени за питейни цели и  чл.12 ,ал.3 от Закона за храните.

         Актът за установяване на административното нарушение бил връчен на свидетеля Игнат Николов Добрев, в качеството му на управител на дружеството. Последният не възразил против констатациите на служителите на въззиваемата страна.

            Въз основа на така съставеният акт за установяване на административно нарушение наказващият орган издал атакуваното наказателно постановление.

Безспорно е установено от доказателствата по делото, а не се спори и между страните, че на 25.10.2011г. служители от РЗИ-Монтана са извършили проверка в обект – цех за бутилиране на минерална вода, собственост на административнонаказания. Не се спори и по обстоятелството, че АУАН е връчен на свидетеля Игнат Добрев,който е записан като управител  на дружеството.

 Спорното по делото е дали наказаният е  осъществил нарушенията, за които е наказан по реда на ЗЗ, правилно ли му е вменена административнонаказателна отговорност, правилно ли е определен размера на наложеното наказание, както и дали в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения.

При извършване на цялостна проверка по законосъобразността на атакуваното наказателно постановление съдът установи, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

От събраните по делото писмени доказателства, в този смисъл и  извлечение от Търговския регистър се установява, че „Негован” ООД със седалище и адрес на управление с. Спанчевци, обл.Монтана се представлява от управителя Васко Томов Стаменов, а съдружници са Васко Томов Стаменов и Сийка Г. Иванова, тоест АУАН, въз основа на който е издадено атакуваното НП, е  съставен в отсъствието на лицата, представляващи дружеството. Актът е връчен на свидетеля Игнат Николов Добрев, в качеството му на управител на дружеството, което обстоятелство не кореспондира на действителното правно положение.

 Съгласно разпоредбата на чл.40 ал.1 от ЗАНН, уреждаща процедурата по съставянето на АУАН, акта се съставя в присъствието на нарушителя. Алинея 2 на чл.40 от същият закон предвижда възможност за съставянето на акта в отсъствие на нарушителя - когато е известен, но не може да бъде намерен или след покана не се яви за съставяне на акта. В процесния случай обаче, съдът констатира, че прилагането на чл. 40, ал.2 от ЗАНН при съставянето на АУАН е станало, без да са били на лице законовите предпоставки за това. По делото липсват доказателства, че макар нарушителят да е бил известен, е търсен и не е бил намерен. Що се касае да реализирането на втората, алтернативно предвидена хипотеза в разпоредбата на чл.40 ал.2 от ЗАНН, необходимо условие за осъществяването, на която е наличието на отправена покана, при това конкретна, лицето да се яви за съставянето на акт, с оглед събраните доказателства, също така не се установява жалбоподателят да е бил поканен за съставянето на акта. В съставения по време на проверката в обекта доклад за извършена инспекция не се съдържа такава покана.  В случая е налице нарушение и на чл.43 ал.3 от ЗАНН, който регламентира, че когато АУАН е съставен в отсъствие на нарушителят, какъвто безспорно е настоящия казус, той се изпраща на съответния  орган   по  местоживеене  за  предявяване   и  подписване  от нарушителят. От доказателствата по делото безспорно се установява, че АУАН не е бил предявен и връчен на жалбоподателя по реда на чл.43 от ЗАНН. Настоящата инстанция намира, че акта може да бъде съставен само в присъствието на лицето, което представлява дружеството, а не и в присъствието на упълномощено лице. Нарушителя е лицето, на което се вменява нарушение. В случая тъй като се касае за допуснато нарушение от юридическо лице, това е управителя. На   актосъставителя е било известно лицето, което представлява дружеството, но въпреки това последният не е изпълнил задължението си и не го е призовал за съставянето на АУАН. Със съставянето на акта в отсъствие на нарушителя, без да са налице условията на чл.40 ал.2 от ЗАНН за това, тоест представляващия дружеството да е бил поканен да се яви за съставянето на акта за нарушение, е допуснато съществено нарушение на чл.40 ал.1 от ЗАНН, чл.42, ал.1, т.8 от ЗАНН и чл.43, ал.1 от ЗАНН. Тълкуването на точния смисъл и действителното съдържание на тези норми очертава единствено нарушителя, на когото са гарантирани упражняване на определени права. Не е допустимо разширително тълкуване, тоест, че нарушителят може да бъде представляван от упълномощено лице. Делегиране на такива права по пълномощие не може да породи годни правни последици, предвид изискването за запознаване със съдържанието на акта, правото на обяснения и възражения. Тези права нарушителят не би могъл да упражни, без да е запознат с обстоятелствата на нарушението и неговата правна квалификация. Дори да се приеме, че свидетеля Игнат Николов Добрев, в присъствието на който е съставен акта и му е връчен е бил упълномощен донякъде, с права да представлява търговеца пред въззиваемата страна, то това упълномощаване има характер на общо, по което пълномощника има право да представя изисканите с писма или констативни протоколи документи, да подписва протоколите за проверка на представените документи, но не и да представлява дружеството при подписване на конкретно посочен акт за нарушение. Правата на нарушителя, очертани от правилата за съставяне на акта чл.40, ал.1 и ал.2, чл.42, т.8, чл.43, ал.1 и чл.44 от ЗАНН могат реално да бъдат упражнени от нарушителя, само при наличие на съставен акт, визиращ конкретно нарушение. Това право не може да се упражни отнапред, преди да има съставен акт, от компетентен орган за конкретни фактически обстоятелства, квалифицирани в състав на административно нарушение. В производството за установяване на нарушенията не е възможно тълкуването по друг начин на тези правила. Противното означава да се разшири действителното им съдържание и смисъл, което е недопустимо в производството по налагане на наказания. Това е в противоречие и с изискването на чл.24 от ЗАНН, тъй като административно наказателната отговорност е лична.

Административно наказателното производство е формален процес, поради въведените изисквания за форма, съдържание и процедура за издаваните актове и наказателни постановления, като само редовно съставените такива имат доказателствена стойност и могат да са основание за налагане на административно наказание.

В конкретният случай се касае за особено съществено нарушение на процесуалните правила, допуснато от административно наказващия орган, не следва да се обсъждат и доводите по същество на спора, тъй като въпросите има ли извършено нарушение, кой е неговият автор и има ли той вина, следва да бъдат разгледани само при законосъобразно протекъл процес на административно наказание, но не и когато самото производство е водено и завършено порочно.

С оглед изложеното, съдът приема, че при издаване на наказателното постановление, административно наказващия орган е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, поради което същото е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

          Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 05-1-199 / 11.11.2011г. на Директора на РЗИ град Монтана, с което на „Негован”ООД със седалище и адрес на управление село Спанчевци, обл.Монтана е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 000.00лв. на основание чл.41 ал.2 от Закона за храните, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: